Siirry sisältöön
Nuorten ihmisten kenkiä, kuvituskuva.

Versio perustuu alun perin 16–29-vuotiaille kehitettyyn mittariin ja sen moniulotteiseen hyvinvoinnin mittaamiseen. Tyytyväisyys asioiden tilaan kuvaa tarpeiden tyydyttymisen astetta.

Versio kehitettiin osana Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon Omaolo-hanketta (ent. ODA-hanke). Mittarin kehittämisessä hyödynnettiin olemassa olevaa mittaria ja arvioitiin sen sopivan myös 14- ja 15-vuotiaille.

Ohjeistus ja vastausasteikot vastaavat alkuperäisiä, 16–29-vuotiaiden ohjeita ja asteikkoja.

Mittaria voidaan käyttää elämäntilanteen arviointimittarina, asiakasprosessiin yhdistyneenä puheeksi oton ja keskusteluteemojen jäsentäjänä sekä tulevaisuussuunnitelman pohjana. Itsearvioversio löytyy Omaolo-palvelusta. Omaolo-sivustolla myös erillinen kysymys suun terveydestä.

Mittari (itsearvio)

Lue ensin kysymys. Vastaa sen jälkeen valitsemalla mielestäsi sopivin numero (0–10) kysymyksen alapuolelta. Nolla (0) tarkoittaa, että olet erittäin tyytymätön. Kymmenen (10) taas tarkoittaa, että olet erittäin tyytyväinen. Numeron viisi (5) kohdalla et ole tyytymätön etkä tyytyväinen.

Kun ajattelet nykyhetkeä, kuinka tyytyväinen olet

 1. terveydentilaasi
 2. kykyysi voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia
 3. asumisoloihisi
 4. päivittäiseen pärjäämiseesi
 5. perheeseesi
 6. luotettavien ystävien määrään
 7. taloudelliseen tilanteeseesi
 8. omien vahvuuksiesi kehittämiseen (esim. harrastamalla mieluisia asioita)
 9. itsetuntoosi
 10. elämääsi kokonaisuutena?

Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, norja, liettua, saksa, espanja, venäjä, ukraina, selkokieli, dari, arabi, farsi

Käytännön kokemukset

Kettunen ym. (2021) käyttivät mittaria intervention muutosten mittaamisessa neljässä EU-maassa. Intervention havaittiin lisäävän oppilaiden tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin. Vertailussa havaittiin, että kulttuurit eroavat paljon sen suhteen, miten oppilaat arvioivat omaa toimintaansa ja itseään. Pohjoismainen itsereflektion perinne ei ollut tavanomaista muualla Euroopassa. Kullekin ikäryhmälle tulisi käyttää sille sopivaa elämäntilannemittarin versiota.

Glansin (2021) opinnäytetyön mukaan seurakunnan isostoiminnassa mukana olleiden nuorten haastattelujen tuloksista on nähtävissä, että nuoret pitävät mittaria helposti käytettävänä oman hyvinvoinnin arvioinnin välineenä. He eivät kuitenkaan koe sen antavan uutta tietoa.

Huotarin (2020) opinnäytetyön mukaan nuoret kokivat mittarin toimivaksi työvälineeksi, joka auttoi, selkeytti ja herätti ajattelemaan. Työntekijät taas kokivat mittarin osallistavan asiakasta ja selkeyttävän hänen tilannettaan.

Hakalan ym. (2019) 16–21-vuotiaille suunnatun Veturi-toiminnan arvioinnissa 3X10D osoitti nuorten hyvinvoinnin vahvistuneen toiminnan aikana. Määrällinen tulos vastasi haastatteluissa saatua kuvaa tilanteesta.

Mittari (vanhempien arvio lapsesta)

Arvioi lapsen elämäntilannetta seuraavien asioiden osalta. Lue ensin kysymys. Arvioi sen jälkeen jokaiselta riviltä arvioitava asia ja rastita mielestäsi sopivin numero (0–10). Nolla tarkoittaa, että olet erittäin tyytymätön, kymmenen taas, että olet erittäin tyytyväinen. Numeron viisi kohdalla et ole tyytymätön etkä tyytyväinen.

Kun ajattelet nykyhetkeä, kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin:

 1. lapsen terveydentila
 2. lapsen kyky voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia
 3. lapsen asumisolot
 4. lapsen päivittäinen pärjääminen
 5. lapsen suhde perheeseen
 6. lapsen luotettavien ystävien määrä
 7. lapsen taloudellinen tilanne
 8. lapsen vahvuuksien kehittäminen (esim. harrastamalla mieluisia asioita)
 9. lapsen itsetunto
 10. lapsen elämä kokonaisuutena?

Käytännön kokemukset

Ei tiedossa laajempia kokemuksia.

Perheet