Siirry sisältöön
viisi hymyilevää henkillöä kädet toistensa harteilla.

Alueellisuus, paikallisuus ja globaalit mahdollisuudet

Diakonia-ammattikorkeakoulu tarttuu vuosikirjassaan rohkeasti ajankohtaiseen keskusteluun. Tarkastelun kohteina ovat niin yhteisöllisyys, osallisuus, paperittomat, eriarvoisuus, huono-osaisuus ja nuorten miesten syrjäytyminen kuin arvojen ja uskomusten muutokset, seurakuntien muuttuvat toimintakulttuurit, saamelaiskulttuuri ja opiskelijoiden hyvinvointi.

Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirjassa avataan globaaleja mahdollisuuksia ja esitellään paikallisia ratkaisuja. Kirja kertoo unelmasta, jonka ytimessä on yhä suurempi tasa-arvo sekä eettisesti kestävä kehitys paikallisesti ja globaalisti.

Teoksessa avataan globaaleja mahdollisuuksia ja esitellään paikallisia ratkaisuja.

Kirjan artikkeleista nousee esille laaja kirjo erilaisia osallisuuden edistämisen menetelmiä niin kotimaassa kuin esim. Vietnamissa. Uskontolukutaidon kehittämisen sekä arvojen ja uskomusten muutosten tutkimiselle esitellään erilaisia näkökulmia.

Nuorten miesten työllistymistä edistetään vahvistamalla miessensitiivistä osaamista koulutus- ja urapalveluissa. Teoksessa tarkastellaan myös sitä, miten sosionomit määrittelevät ammatillista erikoisosaamistaan sekä sitä, miten Diakissa tutkinnon tehneet maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajat näkevät koulutuksensa ja työllistymisensä.