Siirry sisältöön
Ikääntyneitä ringissä seisomassa, kädet ylhäällä, kuvituskuva.

Vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoiva – selvitys hoivapalvelujen tarjonnasta ja hoivan tukityötehtävistä Etelä-Savossa

Vuoden 2023 alussa vanhuspalvelulaissa eriytettiin hoitotyön ja hoivan tukityön tehtävät. Lain myötä hoiva-avustajien työpanos lasketaan osaksi henkilöstömitoitusta iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa. Välillisen asiakastyön tehtäviin kuten siivous- ja pyykkihuollon työtehtäviin tulee pääsääntöisesti varata erillinen resurssi.

Tämä selvitys rakentaa kokonaiskuvaa hoivan tukityön organisoinnista, sisällöistä ja mahdollisista hoivan tukityön tarpeista eri hoivapalveluissa Etelä-Savossa. Selvitys perustuu kerättyjen nettiaineistojen systemaattisen tarkasteluun, jota täydentävät hoivapalvelujen avaintoimijahaastattelut. Hoivapalvelujen avaintoimijahaastattelujen avulla selvitettiin tarkemmin hoivan tukipalvelutyön tehtäviä, käytäntöjä ja työn erityispiirteitä muun hoito- ja hoivatyön rinnalla. Haastatteluissa kysyttiin myös, minkälaista osaamista hoivan tukityö edellyttää ja millä tavoin tukityö soveltuu kuntouttavan työtoiminnan toteutukseen.

Selvityksen pohjalta hoivan tukityön tehtäväkenttä näyttäytyy suhteellisen laajana ja moninaisena. Palveluissa on paljon sellaisia tehtäviä, joissa ei vaadita pitkää sosiaali- ja terveysalan koulutustaustaa. Haastatteluaineistosta ei tullut esiin sellaisia seikkoja, jotka suoraan estäisivät tai rajoittaisivat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden mahdollisuuksia työllistyä hoivatehtäviin. Tulevan kehittämistyön kannalta olisi tärkeää, että hoiva-alan moninaisista tehtävistä ja työn kuvista saataisiin tarkempia ja selkeämpiä jäsennyksiä koulutusorganisaatioiden ja työelämän tarpeisiin.