Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Oppaasta apua kotihoidon palveluohjaukseen

Asiakkaat ja heidän omaisensa odottavat kotihoidon työntekijöiltä ajantasaista tietoa erilaisista kotihoitoa tukevista palveluista ja niiden kustannuksista. Kun palveluntarjoajia on useampia, palvelujen hankkimisessa asiakkaille voi olla eroavaisuuksia. Palvelujärjestelmä on kuitenkin hajanainen ja tieto hankalasti löydettävissä. Opinnäytetyönä kehitetty opas tarjoaa tietoa kotihoitoa tukevista palveluista Helsingin kaupungin kotihoidon työntekijöille.

Kotihoidossa olevat asiakkaat saavat lähes aina kotihoidon lisäksi myös muita tukipalveluja, kuten apteekki-, kauppa- ja siivouspalveluja. Helsingissä tukipalveluja saa noin 7000 säännöllisen kotihoidon piirissä olevaa ja yli 2000 pelkkien tukipalvelujen turvin kotona asuvaa asiakasta. Tukipalvelut ovat siis iso osa monien ihmisten elämää.

Kotihoidon henkilökunnan yhtenä tehtävänä on arvioida asiakkaidensa palvelutarpeita jatkuvasti.

Kotihoidon henkilökunnan yhtenä tehtävänä on arvioida asiakkaidensa palvelutarpeita jatkuvasti. Tieto erilaisista palveluista on heille tärkeää, jotta he voivat parhaiten ohjata asiakkaat tai heidän omaisensa tarpeellisten palvelujen äärelle. Kiire on työssä aina läsnä, joten aikaa ei ole hukattavaksi tiedon etsimiseen.

Kehittämistarve käytännön työstä

Työskentelimme kotihoidossa sairaanhoitajina kesällä 2019, jolloin pääsimme tutustumaan moniammatilliseen yhteistyöhön.

Kotihoidon asiakas voi saada kotona asumista tukevia palveluja useammasta paikasta julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Kun palveluntarjoajia on useita, eroja löytyy myös palvelujen sisällöistä, hankintatavoista ja hinnoista. Tietoa palveluprosesseista ja vastuunjaosta oli haettava eri puolilta kaupungin sisäisiä verkkosivuja. Jäimme kaipaamaan selkeää ja helposti löytyvää ohjeistusta tukipalvelujen kokonaisuudesta.

Ideasta oppaaksi

Päätimme opinnäytetyöllämme vastata havaitsemaamme kehittämistarpeeseen. Työn tuloksena syntyi opas, Kotihoitoa tukevat palvelut Helsingissä. Opas Helsingin kaupungin kotihoidon työntekijöille, jonka tavoitteena oli selkeyttää kotihoitoa tukevien palvelujen hankintaprosessia ja vahvistaa kotihoidon henkilökunnan valmiuksia vastata asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin.

Sähköisessä oppaassa tukipalvelut on esitetty omina lukuinaan ja yhtenäisellä rungolla: palvelun kuvaus, kenelle palvelun voi hankkia, miten palvelu hankitaan ja mitä palvelu maksaa asiakkaalle.

Hyperlinkkien kautta hoitajat pääsevät suoraan lomakkeisiin tai palveluntuottajan verkkosivuille. Jaoimme oppaan kolmen kotihoidon lähipalvelualueen käyttöön heinäkuussa 2020.

Hyötyä henkilökunnalle ja asiakkaalle

Lokakuussa 2020 teimme kyselytutkimuksen, jolla selvitimme oppaan käyttökokemuksia.

Yleisesti opasta pidettiin kätevänä, hyvin jäsenneltynä ja helposti ymmärrettävänä, ja erityisesti lomakkeisiin vievät linkit koettiin hyödyllisiksi.

Työntekijöillä on aiemmin ollut vaikeuksia löytää tietoa kotihoitoa tukevista palveluista, ja paras tietolähde on ollut omat työkaverit.

Vastausten perusteella työntekijöillä on aiemmin ollut vaikeuksia löytää tietoa kotihoitoa tukevista palveluista, ja paras tietolähde on ollut omat työkaverit. Oppaan koettiin helpottavan tiedonsaantia huomattavasti: sitä pidettiin hyödyllisenä ja selkeänä hoitajien arkea auttavana tietopakettina. Vastaajista suurin osa ilmaisi saaneensa oppaasta myös uutta tietoa asiakkaille tarjolla olevista palveluista. Näin oppaasta on hyötyä kotihoidon työntekijöiden lisäksi myös heidän asiakkailleen.

Sähköisessä muodossa se on helppo pitää ajan tasalla tai kehittää edelleen työntekijöiden tarpeiden mukaan. Samalla kun opas helpottaa hoitajien työskentelyä, se myös välillisesti parantaa asiakkaiden saaman hoidon laatua.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020102185824