Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Uusi tutkimusavaus: seurakuntien toiminnan muutos ja alueelliset kehitystrendit

Opiskelijatutkijat tekevät opinnäytetöinään merkittävää perustutkimusta. Diak kartoittaa laadullisen haastattelututkimuksen keinoin 25 suomalaisen seurakunnan muutosprosesseja.

Toimintaympäristöjen nopeat muutokset vaikuttavat voimakkaasti seurakuntien toimintaan ja niiden toiminnan kehittämistarpeisiin. Kehitystarpeet eivät kuitenkaan ole samanlaisia läpi Suomen, vaan muutokset ovat keskenään erilaisia ja kehitys etenee eri tahdissa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Pohjois- tai Itä-Suomen maaseutualueiden seurakunnissa.

Diak aloitti vuonna 2021 seurakuntiin suuntautuvan laadullisen pitkittäistutkimuksen, joka seuraa tätä muutosprosessia vuodesta toiseen. Tutkimuksen keskeiset teemat ovat

  • toimintaympäristö ja arvojen muutos
  • toimintakulttuuri ja yhdessä tekeminen
  • seurakuntalaisten osallisuus
  • vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kehittyvät muodot.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä kirkkohallituksen toiminnallisen osaston ja Kirkon tutkimus ja koulutus -erillisosaston kanssa. Tutkimushankkeen seurakunnat on valittu eri puolilta Suomea aluemaantieteellisin perustein, mukana on yhtä hyvin suuria kaupunkiseurakuntia kuin harvaan asutun maaseudun seurakuntia. Seurakuntien kanssa on tehty sopimukset tutkimusyhteistyöstä, joka jatkuu toistaiseksi vuosien ajan.

Pitkittäistutkimuksen aineisto rakentuu näissä seurakunnissa kahden vuoden välein toteutuvina fokusryhmähaastatteluina.

Tutkimusyhteistyössä opiskelijat, tutkijaopettajat ja kirkon toimijat

Tutkimuksen toteuttajia ovat Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen (YAMK) -tutkinnon seitsemän opiskelijaa, käytännössä syksyllä 2021 aloittanut yksi opinnäytetyöryhmä. Ensimmäinen aineistonkeruu toteutuu keväällä 2022 ja sen tulokset esitellään opiskelijoiden ja ohjaajien yhdessä tuottamana tutkimusraporttina loppusyksystä.

Seurakuntien toiminnan muutos ja alueelliset kehitystrendit -tutkimushanke yhdistää luontevasti koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI). Tutkijaopiskelijat yhdistävät seurakuntatyön kokemuksensa kirkon muutoksen teoreettiseen ja tutkimukselliseen tarkasteluun. Osallistuminen tutkimusprosessiin tuottaa monipuolisesti ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia valmiuksia.

Seurakuntien toiminnan muutos ja alueelliset kehitystrendit -tutkimushanke yhdistää luontevasti koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI).

Opiskelijat ovat tutkimukselle merkittävä resurssi. Ilman heidän panostaan ei näin laajaa ja valtakunnallista tutkimusta olisi mahdollista toteuttaa.

Diak kumppanina kirkon tutkimuksessa

Kirkkohallitus kokoaa vuosittain tilastotietoa seurakuntien toiminnasta. Vuosittaisten tilastograafien lisäksi kirkon toimintaa ja sen muutoksia tarkastellaan esimerkiksi kirkon nelivuotiskertomuksissa (Kirkon kehittämistyön tukena ja Uskonto arjessa ja juhlassa), jotka ovat jo kymmenien vuosien ajan olleet keskeinen lähde pitkäaikaisempien muutostrendien tarkasteluun.

Diakista on tullut vuodesta 2017 lähtien kirkolle tärkeä tutkimusyhteistyökumppani kirkon sisäisten kehitystrendien tutkimisessa. Tällöin alettiin kehittää mallia, jossa YAMK-tutkinto Arvon opiskelijat ovat tutkijoita valmiiksi hahmotellussa tutkimushankkeessa. Diakoniabarometri on toteutettu Diakin opiskelijoiden tekemänä vuosina 2018 ja 2020. Seuraava valmistuu syksyllä 2022. Kasvatuksen barometri toteutettiin ensi kertaa vuonna 2020. Uusi kasvatuksen barometri valmistuu samoin vuoden 2022 lopulla Arvon opiskelijaryhmän tekemänä.

Diakin toteuttama ja osittain yhdessä opiskelijoiden kanssa tehty tutkimushanke oli myös vuonna 2019 ilmestynyt Uusi elämisen kulttuuri – muutos Tampereella -tutkimus. Sekin oli yhteistyöhanke Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa, jossa oli mukana sosionomi (AMK), diakoniatyö- ja sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö -koulutuksissa opiskelevia.

Seurakuntien toiminnan muutos ja alueelliset kehitystrendit -tutkimushanke tuo aiempiin kirkollisiin seurantatutkimuksiin verrattuna uutta sen, että se perustuu laadulliseen aineistoon: siihen, mitä ihmiset seurakunnissa puhuvat ja kertovat, mitä he painottavat ja pitävät tärkeänä. Toinen uusi asia on kiinteät yhteistyökumppanit, pysyvät tarkastelupisteet, joista saatuja aineistoja ja tuloksia voidaan tarkastella kehitystrendeinä vuosien päästä.

Näin Diakin toteuttama laadullinen pitkittäistutkimus syventää ja rikastaa tilastollisesti koottua tietoa ja tuo näkyväksi alueelliset kehitystrendit.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510202