Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Kohti parempaa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia

Opiskelijat ovat joutuneet koville koronapandemian vaatiman etäopiskelun myötä. Moni opiskelija kokee huolta omasta jaksamisestaan ja mielenterveydestään. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY)-hanke tutki kyselyllä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointikokemuksia.

Keväällä 2020 alkanut maailmanlaajuinen koronapandemia on useiden tutkimusten ja selvitysten mukaan heikentänyt opiskelijoiden hyvinvointia (THL, 2021). Etäopiskeluun siirtyminen on vaikuttanut opiskelijoiden yhteisöllisyyteen sekä vaatinut uudenlaisten opiskelutaitojen omaksumista. Muuttuneen opiskelun lisäksi myös vapaa-ajan viettotavat ovat poikenneet aiemmasta, ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on vaatinut avukseen digitaalisia välineitä sekä sosiaalista mediaa.

Korkeakouluopiskelijoilla huolta hyvinvoinnista

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeessa toteutettiin laaja kysely opiskelijoiden subjektiivisesta hyvinvoinnin kokemuksesta, etäopiskelusta sekä ohjauksen ja tuen tarpeesta. Vain puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista koki hyvinvointinsa hyväksi tai erittäin hyväksi lokakuussa 2021 kyselyyn vastatessaan. 30 prosenttia vastaajista koki koronaepidemian vaikuttaneen paljon tai erittäin paljon hyvinvointiinsa.

Vain puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista koki hyvinvointinsa hyväksi tai erittäin hyväksi lokakuussa 2021.

Kyselyssä selvisi myös, että 37 prosenttia vastaajista oli huolissaan erityisen paljon omasta jaksamisestaan ja jopa 30 prosenttia vastaajista koki olevansa huolissaan omasta mielenterveydestään.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (THL, 2021) tulokset ovat hyvin samankaltaisia OHJY-hankkeen kyselyn tuloksiin verrattuna. KOTT-kyselyn mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija oli psyykkisesti kuormittunut ja kärsi ahdistus- ja masennusoireista.

Kysyttäessä opiskelijoilta, millaisia haasteita he ovat kokeneet, erityisesti OHJY-hankkeen tekemässä kyselyssä korostuivat keskittymisvaikeudet. Noin viidesosa opiskelijoista on huomannut todella paljon haasteita omassa keskittymiskyvyssään.

Yksinäisyyttä ja sosiaalisten suhteiden kaipuuta

OHJY-hankkeen kyselyn mukaan 42 prosenttia opiskelijoista kokee olevansa paljon tai jonkin verran yksinäisempi kuin aiemmin. Opiskelijoiden yksinäisyys voi olla peräisin sekä vieraantumisesta korkeakouluyhteisöstä, muista opiskelijoista ja opetushenkilöstöstä, mutta myös muista opiskelun ulkopuolisista ihmissuhteista.

Koronapandemian aikana opiskelunsa aloittaneet opiskelijat eivät ole päässeet välttämättä missään vaiheessa tutustumaan kunnolla toisiin opiskelijoihin ja luomaan ystävyyssuhteita heidän kanssaan. Opiskelijat tarvitsevat vertaissuhteita ja tunnetta siitä, että kuuluvat osaksi korkeakouluyhteisöä. KOTT-tutkimuksen (THL, 2021) mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija ei tunne kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään.

Opiskelijat tarvitsevat vertaissuhteita ja tunnetta siitä, että kuuluvat osaksi korkeakouluyhteisöä.

Noin puolet OHJY-hankkeen kyselyyn vastanneista toivoisi löytävänsä lisää sosiaalisia suhteita. Sosiaalisilla suhteilla tarkoitettiin yleisesti erilaisia suhteita, ei pelkästään suhteita opiskelukavereihin tai vertaisiin.

Etäopiskelun aikana opiskelijat ovat kokeneet valtavaa yksinäisyyden tunnetta. Verkkoympäristössä uusien ystävyyssuhteiden luominen vaatii uudenlaisia taitoja. Luottamuksen syntyminen uusiin ihmisiin ja kommunikoiminen digitaalisessa ympäristössä on erilaista kuin kohdatessa uusia ihmisiä kasvokkain.

Etäkohtaamisia ja yhteisöllisyyden vahvistamista

OHJY-hankkeessa opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan erilaisten etänä tapahtuvien menetelmien avulla. Verkossa tapahtuva vertaistoiminta, kuten mentorointi ja e-tutorointi sekä erilaiset matalan kynnyksen yhteisölliset tapaamiset ja yksilöohjaus ovat eräitä hankkeessa toteutettavia tapoja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Kokeilussa on ollut uudenlaisia etämuotoisia tapoja, joiden avulla on pyritty tukemaan opiskelijoiden kohtaamista. Discord on ollut yksi alusta, jota on hyödynnetty erilaisissa teemallisissa ryhmätapaamisissa.

Korkeakoulujen antaman tuen lisäksi opiskelijakuntien ja järjestöjen antama apu on merkittävässä asemassa opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Kaikkien organisaatioiden ja toimijoiden tukea ja apua tarvitaan, jotta saadaan yhdessä luotua opiskelijoille yhä paremmat edellytykset yhteisöllisyyden kokemiseen ja parempaan hyvinvointiin opiskeluaikana. Aika, joka kuluu opiskeluvuosiin, on vain muutama vuosi elämästä, mutta se on sitäkin merkityksellisempi ja ikimuistoisempi ajanjakso elämässä.

Lähteet

OHJY (2021). Ohjauksella hyvinvointia -hanke. Opiskelijoiden hyvinvoinnin sekä ohjauksen ja tuen tarpeen alkukartoituskysely.

THL (2021). Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT). Saatavilla 8.4.2022 https://thl.fi/documents/10531/5589167/KOTT2021-tutkimuksen+perustulokset.pdf/db343de6-25d0-0964-42a9-ffe268d9932d?t=1639369139813

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022120062