Siirry sisältöön
Ihmishahmoja tutkimassa pieniä sosiaalialaa symboloivia esineitä ja kuvioita, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Katseita sosiaalityöhön

Tasapainoilua riskien arvioinnin ja sosiaalityön etiikan välimaastossa

Sosiaalityön eettiset ongelmakohdat näkyvät erityisesti silloin kun tasapainoillaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja riskien arvioinnin välillä. Ammattilaisten täytyy tiedostaa uhkat ja huolehtia omasta vastuustaan sekä kunnioittavasta vuorovaikutuksesta, jotta he saavat tehtyä parhaat päätökset asiakkaan hyväksi.

Sosiaalityö on haastava ala, jossa ammattilaiset kohtaavat päivittäin monenlaisia eettisiä ongelmia. Yksi keskeinen osa sosiaalityötä on riskien arviointi, joka liittyy asiakkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseen. Riskien arvioinnin ja sosiaalityön eettisten periaatteiden välillä voi kuitenkin syntyä ristiriitoja, jotka vaativat tasapainoilua.

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Sosiaalityön ammattikoodisto korostaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyden kunnioittamista. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla on oikeus tehdä omia päätöksiään, vaikka ne olisivatkin riskialttiita. Esimerkiksi päihdeongelmaisen asiakkaan kanssa työskennellessä ammattilainen voi joutua tilanteeseen, jossa asiakas kieltäytyy hoidosta, vaikka se olisi hänen oman parhaansa mukaista. Tässä kohtaa syntyy eettinen ongelma: miten tasapainoilla asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja hänen turvallisuutensa välillä?

Yhteistyö asiakkaan kanssa

Tasapainon hakeminen vaatii hienovaraista harkintaa ja yhteistyötä asiakkaan kanssa. Ammattilaisen tehtävänä on keskustella avoimesti asiakkaan kanssa riskeistä ja seurauksista, mutta samalla kunnioittaa hänen päätöstään. Sosiaalityössä onkin tärkeää pyrkiä empatiaan ja kuunnella asiakasta aidosti. Samalla on kuitenkin myös velvollisuus puuttua tilanteeseen, jos asiakkaan elämässä on välitön vaara.

Tasapainon hakeminen vaatii hienovaraista harkintaa ja yhteistyötä asiakkaan kanssa.

Molemminpuolisen luottamuksen ylläpitäminen

Toinen merkittävä eettinen kysymys liittyy luottamuksen ylläpitämiseen. Sosiaalityöntekijän on voitava luottaa asiakkaaseen ja päinvastoin. Riskien arviointi voi kuitenkin vaikuttaa tähän luottamukseen, etenkin jos se liittyy esimerkiksi lastensuojeluun. Lastensuojelussa riskien arviointi muodostuu usein monien liikkuvien osatekijöiden yhteisvaikutusten arvioinnista eli erilaisista, enemmän tai vähemmän toisiinsa liittyvistä ”jos a, niin b” -tyyppisistä syy- ja seuraussuhteista. On tärkeää, että ammattilaiset tekevät riskien arvioinnin avoimesti ja rehellisesti yhdessä asiakkaan kanssa, jotta luottamus säilyy.

On hyvä muistaa, että riskien arviointiin liittyy usein valtarakenteita, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan asemaan. Sosiaalityön ammattilaisen on oltava tietoinen omasta vallastaan ja pyrittävä tasapainoilemaan sen kanssa niin, ettei asiakas tunne olevansa pakotettu tekemään päätöksiä.

Asiakkaiden parhaaksi

Riskien arvioinnin ja sosiaalityön eettisten periaatteiden tasapuolinen huomioiminen on haasteellista, mutta välttämätöntä. Ammattilaiset tarvitsevat empatiaa, kommunikaatiotaitoja ja kykyä tehdä vaikeita päätöksiä asiakkaidensa parhaaksi. Keskeistä on aina pyrkiä säilyttämään asiakkaan luottamus ja kunnioittamaan hänen itsemääräämisoikeuttaan, vaikka se vaatisi riskien ottamista. Tämä tasapaino on sosiaalityön ytimessä, ja sen löytäminen edellyttää jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja reflektointia.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402126663