Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Haavahoidon opetusta tarvitaan lisää

Haavahoidon opetusta kaivataan kipeästi lisää. Taitopajat ovat erittäin hyvä tapa saada lisää käytännön taitoja työelämään valmistautumista varten. Opiskelijoiden rakentama haavahoidon taitopaja vahvistaa sairaanhoidon opiskelijoiden haavahoidon osaamista.

Hoitajat hoitavat erilaisia akuutteja ja kroonistuneita haavoja perus- ja erikoissairaanhoidossa, mutta myös kolmannella sektorilla tehtävässä hoitotyössä. Tutkimustiedon mukaan vastavalmistuneiden hoitajien tieto haavahoidosta on niukkaa, vaikka haavahoidon osaamista tarvitaankin kaikilla sektoreilla tehtävässä työssä. Myös opiskelijoiden kokemuksen mukaan koulutuksen aikana ei teoriaopinnoissa tarjota riittävästi opetusta haavahoitoon liittyen. Erityistä hankaluutta tuntuu aiheuttavan haavanhoitotuotteen valinta. (Kielo-Viljamaa ym., 2021.)

Taitopajat teoreettisen opetuksen tukena

Taitopajaopetus toteutetaan lähiopetuksena kampuksella. Työskentelytilat on sisustettu vastaamaan työelämän hoitotyön työympäristöjä. Opiskelijoilla on käytössään välineitä ja materiaaleja, jotka tulevat vastaan myös aidoissa harjoitteluympäristöissä. Ennen taitopajoja opiskelijat osallistuvat teoreettiseen opetukseen ja ehkä myös syventävät osaamistaan itsenäisellä opiskelulla. Taitopajoilla ei korvata harjoitteluympäristöissä tapahtuvaa oppimista, mutta mahdollistetaan taitojen harjaantumista ennen käytännön harjoittelua aidoissa terveysalan työympäristöissä.

Opiskelijaryhmän koko taitopajoissa on pienempi kuin teoriaopetuksessa, mikä mahdollistaa opiskelijoiden yhteisen keskustelun ja mahdollistaa vertaisoppimista. Vertaisoppimisella tarkoitamme opiskelijaryhmän työskentelyä, jossa opiskelijat oppivat yhdessä, mutta myös toisiltaan. Opettajan rooli on ohjata, olla läsnä ja käytettävissä tarvittaessa. Taitopajan lopuksi käydä loppukeskustelu yhdessä ryhmän kanssa.

Haavahoidon taitopaja

Essi Karjalainen ja Maria Silo ovat molemmat suorittaneet Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen ja työskennelleet pitkään sairaanhoitajina erilaisten haavojen parissa. Tämän osaamisen pohjalta he suunnittelivat ja toteuttivat terveydenhoitajakoulutuksen kehittämistehtävänään kolme identtistä haavahoidon taitopajaa yhdelle Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijaryhmälle.

Taitopajatyöskentely koettiin hyvänä tapana syventää osaamista ja saada uutta käytännössä tarvittavaa tietoa.

Taitopajassa tutustuttiin yhteen haavatapaukseen. Osallistujien tehtävänä oli ensin valita kolmesta haavanhoitotuotekorista se, jonka tuotteiden avulla he lähtisivät hoitamaan kyseistä haavaa. Valinnan jälkeen kävimme yhdessä sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa läpi haavan väriluokitusta, haavan arviointia sekä erilaisia haavanhoitotuotteita. Samankaltaista taitopajaa ei ole aikaisemmin Diakissa toteutettu.

Palaute haavahoidon taitopajasta

Opiskelijoiden kokemuksia arvioitiin palautelomakkeen avulla. Taitopajoihin osallistui kahden päivän aikana yhteensä 32 sairaanhoitajaopiskelijaa. Osallistuneiden mukaan taitopaja on hyvä oppimismenetelmä.

Taitopajasta saatu palaute oli erittäin positiivista. Taitopajatyöskentely koettiin hyvänä tapana syventää osaamista ja saada uutta käytännössä tarvittavaa tietoa. Palautteista kävi myös ilmi, että haavahoidon opetusta kaivataan kipeästi lisää, kuten eräskin palaute osoitti: ”Mielestäni pitäisi olla enemmän haavahoito opetusta.” Palautteen perusteella voidaan todeta haavahoidon taitopajan olleen onnistunut ja tarpeellinen.

Taitopaja on tarkoitus toteuttaa jatkossa itsenäisenä työpisteenä niin, että opiskelijat tutustuvat ilman opettajan läsnäoloa annettuun haavatapaukseen, valitsevat haavanhoitotuotekorin sekä miettivät perustelut valinnalleen. Taitopajan lopuksi haavanhoitotuotekorit sekä oikea korivaihtoehto käydään läpi opettajan vetämänä yhdessä sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa.

Haavahoidon opetus tulevaisuudessa

Haavahoidon osaaminen on erittäin tärkeä osa hoitajien ammattitaitoa. Haavahoito on kokonaisvaltaista asiakkaan hoitamista sekä hänen tarpeidensa ja elämäntilanteensa huomioimista. Siksi onkin tärkeää, että tulevaisuudessa haavahoidon opetusta lisätään kaikissa ammattikorkeakouluissa.

Haavahoidon opetusta toteutetaan Diakissa muun muassa Peruselintoimintojen tarkkailu ja hoito -opintojaksolla. Opiskelijat suorittavat itsenäisesti Duodecim Oppiportin verkkokurssin Haavojen ABC. Tämän jälkeen haavahoitoa harjoitellaan taitopajassa. Kertynyttä osaamista testataan vielä verkkotentin kysymyksillä.

Opiskelijoiden haavahoidon osaaminen tulisi varmistaa sisällyttämällä se näkyvämmin opetussuunnitelmaan sekä lisäämällä se vahvemmin osaksi teoreettista ja käytännöllistä opetusta.

Lähteet

Kielo-Viljamaa, E., Suhonen, R., Jalonen, L., & Stolt, M. (2021). Areas of nursing competence in acute wound care: a focus group study. Collegian Journal of the royal College of Nursing Australia, 29(10), 44–53. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2021.04.003

Opetussuunnitelma. (i.a). Saattavilla 15.3.2024. https://opinto-opas.diak.fi/43204/fi/14613/14561/379

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915621