Siirry sisältöön
Kuvassa röntgenkuva ihmisen jalan luista, ihmishahmon kasvot, sydämen syke käyrä. Taustassa paljon tekstiä, joka muodostaa ohjelmointi koodia.
Juttutyyppi  Blogi

Teknologinen kehitys haastaa terveysalan koulutuksen

Terveysteknologia, digitaaliset palvelut, robotisaatio ja tekoäly kehittyvät kovaa vauhtia terveydenhuollossa. Terveysalan opiskelijalle teknologia tulee tutuksi jo opintojen myötä, ja työharjoittelu syventää osaamista entisestään. Vastuullisessa työssä eettiset kysymykset nousevat tulevaisuudessa entistä tärkeämmiksi.

Terveyspalveluita kehitetään teknologian avulla monipuolisemmiksi sekä helpommin saavutettaviksi. Terveysalan ammattilaiset ja asiakkaat hyödyntävät teknologiaa enenevästi terveyden edistämisessä, sairauksien seurannassa ja hoidossa sekä toimintakyvyn ylläpidossa. Erityyppiset digitaaliset alustat mahdollistavat asiakkaille omien tietojen seurannan ja toimivat yhä useammin terveysalan ammattilaisen ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen välineenä.

Nykyiset opiskelijat kasvavat uuden ajan työelämään, jossa työn tekemisen tapoja täytyy osata muuttaa joustavasti teknologian kehittyessä.

Emme tiedä varmasti, millaisessa teknologisessa ympäristössä tänä syksynä opintonsa Diakissa aloittaneet terveysalan opiskelijat tulevat työskentelemään valmistumisen jälkeen. Sen tiedämme, että erilaiset teknologiset ja tekoälyn sovellukset ovat kiinteä osa tulevaisuuden terveysalan ammattilaisten työtä sekä näkyvästi että näkymättömästi. Nykyiset opiskelijat kasvavat uuden ajan työelämään, jossa työn tekemisen tapoja täytyy osata muuttaa joustavasti teknologian kehittyessä ja sen sovellusten monipuolistuessa.

Teknologia on kiinteä osa terveysalan opintoja

Työelämän nopea kehitysvauhti edellyttää terveysalan koulutuksilta jatkuvaa uudistumiskykyä ja tietoista pohdintaa koulutuksen sisällöllisistä ja pedagogisista valinnoista, jotta opiskelijoilla olisi valmistuessaan riittävät taidot omaksua vaativissa terveydenhuollon työympäristöissä käytettäviä teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja.

Ammattikorkeakouluissa on monenlaisia tapoja ja mahdollisuuksia vastata tähän haasteeseen. Opiskelijoiden ensimmäinen kosketus teknologiaan syntyy käyttäjäkokemuksesta ammattikorkeakoulujen omissa digitaalisissa palveluissa ja sähköisissä oppimisympäristöissä, joita käytetään luontevasti opetukseen ja opintojen tukemiseen. Näiden täysimittainen hyödyntäminen on tänä päivänä edellytys opintojen menestyksekkäälle edistymiselle.

Terveysalan opintoihin kuuluu myös teknologiaan liittyviä opintojaksoja, mutta niiden lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teknologiaan ja hyödyntää sitä luontevasti myös eri oppiaineiden opetustilanteissa, joissa oppimisen tukemiseen ja asioiden havainnollistamiseen käytetään monipuolisesti erilaisia teknologiaa sisältäviä sovelluksia.

Terveysalan koulutukseen sisältyvissä simulaatio-opetuksissa, joissa pyritään mahdollisimman autenttisiin potilas- ja asiakastilanteisiin, hyödynnetään opetusteknologian lisäksi monia teknologisia ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi potilassimulaattorit, erilaiset teknologiaa sisältävät hoitotyön välineet ja hoitotyön kirjaamisen harjoitteluympäristöt. Näiden lisäksi monissa ammattikorkeakouluissa on myös meneillään teknologian kehittämisen hankkeita, joita voidaan usein nivoa eri tavoin opetukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen.

Työelämäyhteistyön kautta varmuutta teknologiseen osaamisen

Yhdeksi harjoittelun tavoitteista tuleekin asettaa teknologisen osaamisen syventäminen.

Tärkeä osa terveysalan opiskelijoiden teknologista osaamista kehittyy yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa esimerkiksi opintoihin liittyvissä harjoitteluissa. Yhdeksi harjoittelun tavoitteista tuleekin asettaa teknologisen osaamisen syventäminen. Tämä sekä harjoittelukokemusten yhteinen reflektointi opiskelijaryhmissä vahvistaa ja laajentaa opiskelijoiden teknologista tietämystä sekä mahdollistaa yhteisen eettisen keskustelun ja vertaisoppimisen.

Korkeakoulujen tekemä yhteistyö teknologiaa hyödyntävien organisaatioiden tai teknologia-alan yrittäjien ja kehittäjien kanssa on molempien osapuolten näkökulmasta hedelmällistä. Opiskelijat saavat yhteistyössä monenlaisia oppimismahdollisuuksia tutustuessaan uusimpiin teknologisiin ratkaisuihin tai toimimalla teknologisten ratkaisujen kehittäjinä, innovaattoreina ja testaajina. Työelämäyhteistyö voi tarjota opiskelijoille esimerkiksi mahdollisuuden aktiiviseen ammatilliseen toimijuuteen erilaisten asiakasryhmien kanssa digitaalisissa verkkoympäristöissä.

Teknologisen kehityksen haasteet tulevaisuudessa

Teknologinen kehitys haastaa ammattikorkeakouluja päivittämään tasaisin väliajoin opetussuunnitelmiaan, opintotarjontaansa ja ”teknologiapedagogiikkaansa”. Teknologian nopea kehitys edellyttää tiivistä työelämäyhteistyötä ja haastaa sekä opettajat että oppilaat jatkuvaan oppimiseen.

Tulevaisuuden näkymien pohdintaan tulee osata asennoitua uteliaasti ja joustavasti.

Tulevaisuuden näkymien pohdintaan tulee osata asennoitua uteliaasti ja joustavasti sekä oppia toimimaan kokeilevasti, kehittävästi ja innovatiivisesti.

Teknologian hyödyntäminen ja kehittäminen vahvasti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen perustuvassa vastuullisessa työssä velvoittaa tulevaisuuden ammattilaiset entistä vahvempaan ammattirajat ylittävään yhteistyöhön. Tämä asettaa ammattilaiset uusien ja osittain vielä tuntemattomien eettisten kysymysten äärelle.

Terveysalan koulutuksessa onkin tärkeää varmistaa, että jokainen sisäistää tulevaisuudessa ammattikuntansa vastuun mahdollisimman perustelluista, käyttäjäystävällisistä ja saavutettavista teknologisista ratkaisuista, joiden tulisi huomioida myös asiakkaan yksityisyys ja tietoturva.

Lisäksi vastuullisten terveysalan ammattilaisten tulisi kehittää aktiivisesti ratkaisuja myös niille, joilla on rajoitettu mahdollisuus hyödyntää uusinta teknologiaa tai jotka ovat teknologisten sovellusten ulottumattomissa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019080123381