Siirry sisältöön
Kaksi ihmishahmoa, ympärillä erilaisia kännyköitä ja tablettilaitteita.
Juttutyyppi  Blogi

Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä sosiaalisen median avulla

Jokainen kokee jossain vaiheessa yksinäisyyttä. Toisilla yksinäisyys voi olla hetkellistä ja liittyä elämänvaiheeseen, toisilla yksinäisyyden tunne kulkee mukana läpi elämän. Nuorilla yksinäisyys on erityisen yleistä peruskoulun päättämisen yhteydessä, kun aiemmat ystävyyssuhteet jäävät taakse opintoihin hakeutumisen ja kotoa pois muuttamisen yhteydessä. DIMMI-hanke pureutuu yksinäisyyteen ja keskittyy tuomaan nuoria yhteen sosiaalista mediaa hyödyntävän vertaisystävätoiminnan avulla.

Nuorten yksinäisyyttä lisää osaltaan nykyinen koulumaailman muutos. Opiskelukulttuuri suosii yksilöllisiä oppimispolkuja, itseohjautuvuutta ja itsenäistä työskentelyä. Nämä kaikki vähentävät tiivistä yhteistyötä ja samalla mahdollisuutta verkostoitua.

Myös kiusaaminen ja syrjäytyminen vaikeuttavat monella tavalla ystävyyssuhteiden luomista eri ikäryhmissä. Monilla puutteelliset sosiaaliset taidot, persoonallisuuden piirteet tai terveydelliset ongelmat vaikeuttavat uusien ystävyyksien rakentamista. Suomessa myös ”yksin pärjäämisen eetoksella” on pitkä perinne.

Yksinäisyys, yksinolo ja yhteenkuuluvuus

Suurenkin joukon keskellä nuori voi tuntea yksinäisyyttä kokiessaan läheisen ihmissuhteen puuttuvan. Tällöin puhutaan emotionaalisesta yksinäisyydestä. Sosiaalisten verkostojen puuttuminen sitä vastoin viittaa sosiaaliseen yksinäisyyteen.

Yksinäisyys heikentää elämänlaatua monella tavalla.

Yksinäisyys heikentää elämänlaatua monella tavalla. Toisaalta yksinäisyys ei ole aina pelkästään kielteinen asia, koska on myös tärkeä osata olla yksin ja löytää myönteisiä voimavaroja yksinolosta. On hyvä muistaa, että vapaaehtoinen yksinolo ei ole yksinäisyyttä.

Älylaitteet vaikuttavat vahvasti nuorten sosiaalisiin suhteisiin. Erilaiset chatit sekä harraste- ja keskusteluryhmät luovat hyviä mahdollisuuksia kohdata toisia samanhenkisiä nuoria. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä vahvistaa nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisää itsevarmuutta. Sosiaalinen media myös laajentaa sosiaalisia verkostoja, koska sen kautta pidetään yhteyttä laajemmin kuin reaalielämässä.

Vertaisystävätoimintaa verkossa

DIMMI-hankkeessa organisoidaan nuorten vertaisystävätoimintaa: rekrytoidaan, koulutetaan ja ohjataan vertaisystäviä tehtävässään. Rekrytointi tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja oppilaitosten kanssa, jolloin tavoitetaan ystävää kaipaavia ja vertaisystäväksi haluavia. Kahden koulutusillan aikana vapaaehtoiset saavat perustaidot vertaisystävänä toimimiseen.

Tavoitteena on, että ystäväpari tapaisi myös verkon ulkopuolella.

Koulutuksen jälkeen ystävää kaipaavat ja vertaisystävät yhdistetään tällä hetkellä suosituimpiin sosiaalisen median kanaviin lukeutuvan Instagramin avulla. Vertaisystävätoiminnan oman tunnisteen alle vertaisystävät esittelevät lyhyesti itsensä, jolloin ystävää kaipaavat pystyvät ohjatusti löytämään heidät ja tutustumaan heihin. Yhteydenotto Instagram-viestillä aloittaa tutustumisen, ja tavoitteena on, että ystäväpari tapaisi myös verkon ulkopuolella.

Hanke tukee ja ohjaa vertaisystäviä toiminnan aikana. Parhaillaan toimintaa ollaan viemässä järjestöihin, joissa vertaisystävyys pyritään samalla juurruttamaan osaksi muuta toimintaa.

Ystävyyden rakentaminen ja ihmissuhdetaitojen kasvu

Verkossa tapahtuvaan vertaisystävätoimintaan on helppoa osallistua kaikkialta.

Vertaisuus edistää yhteenkuuluvuuden tunteen, hyväksytyksi tulemisen ja luottamuksen rakentumista. Lisäksi elämään kuuluvista haasteista selviytyminen helpottuu. Verkossa tapahtuvaan vertaisystävätoimintaan on helppoa osallistua kaikkialta, ja se madaltaa kynnystä ystävystyä.

Aina ei voi tietää etukäteen, syventyykö tuttavuus ystävyydeksi. Ihmissuhdetaitojen kasvattaminen ja kehittäminen kuitenkin mahdollistuvat toiminnassa, mikä auttaa jatkossa uusien ihmissuhteiden rakentamisessa ja vanhojen ystävyyksien ylläpitämisessä.

Nuorten parissa työskentelevien tulisi huomata verkon moninaiset mahdollisuudet yksinäisyyden ehkäisyssä. Nuorten mukaan ottaminen suunnitteluvaiheessa antaa heille tilaisuuden vaikuttaa asiaan ja päästää äänensä kuuluviin. Myös DIMMI-hankkeessa on huomattu, miten rikastuttavaa yhteiskehittely kohderyhmän kanssa on.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019080123385

DIMMI – Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen -hanke

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

Toteutusaika: 1.3.2018–31.8.2020

Toteuttajat: Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy (KAMK) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (Diak)

DIMMI-hankkeen päätavoitteena on 16–29-vuotiaiden nuorten positiivisen mielenterveyden vahvistaminen tarjoamalla tukea elämänhallinnan taitoihin ja voimavaroja jokapäiväisistä elämänhaasteista selviytymiseen erityisesti silloin, kun nuorella on ahdistuneisuutta, stressiä tai muita negatiivisia tunnekokemuksia. Hanke kehittää ja tuottaa konkreettisia välineitä sekä menetelmiä nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen ja kehittää myös nuorten parissa työtä tekevien ammatillista osaamista.

Lisätietoja DIMMI-hankkeesta:

Facebook

Instagram