Siirry sisältöön
Piirretty kuva ihmishahmoista istuskelemassa rennosti pöydän ympärillä.
Juttutyyppi  Blogi

Höntsäily tukee nuorten hyvinvointia

Mihin on kadonnut ilo ja rentous nuorten elämässä, suorittamiseenko? Höntsäily eli rento harrastelu ilman suorituspakkoa tarjoaa nuorille mahdollisuuden elää aitoa nuoruutta: kokea iloa, rentoutta ja tilaa olla, ihmetellä ja kokeilla.

Nuorten arki voi nykyisin olla varsin aikataulutettua ja kiireistä. Elämää normittaa usein tavoitteellisuus. Yhteiskunta asettaa paineita aikuisuuteen kasvamiseen. Nuorelle asetetut jatkuvat vaatimukset liittyvät opiskeluun, nopeaan ammattiin valmistumiseen ja elämässä menestymiseen.

Arjen kiireestä höntsäilyyn  

Höntsäily voi tarjota nuorelle ratkaisun entistä tasapainoisempaan arkeen: mielenkiintoista tekemistä, onnistumisen kokemuksia ja uusia harrastuksia. Höntsätoiminta on iloa tuottavaa, nuorten aloitteesta lähtevää yhdessä tekemistä, jossa ei kilpailla toisten kanssa.

Höntsätoiminta on iloa tuottavaa.

Höntsäily edistää nuorten yhteisöllisyyttä ja madaltaa kynnystä tutustua uusiin ihmisiin. Usein puhutaan liikuntahöntsästä, mutta höntsäily voi olla myös luovuuteen ja kulttuuriin liittyvää toimintaa.

Valtakunnallisessa Höntsä – silta eteenpäin! -hankkeessa höntsätoimintaa järjestetään erityisesti 2. asteen ammatillisissa opinnoissa opiskeleville 16–25-vuotiaille nuorille. Hanketta toteutetaan Helsingissä, Oulussa ja Pieksämäellä.

Höntsätoimintaa klubeilla

Höntsätoiminnalla pyritään lisäämään nuorten mahdollisuuksia maksuttomiin harrastuksiin arjen toimintaympäristöissään, esim. ammatillisissa oppilaitoksissa. Uuden hallituksen tavoitteena on saada jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus koulupäivän yhteyteen. Höntsätoiminta on linjassa tämän tavoitteen kanssa tarjoamalla nuorille mahdollisuuden kokeilla erilaisia liikuntaan ja luovaan toimintaan liittyviä harrastuksia.

Toiminnan painopiste taidelähtöisessä ja itseilmaisuun liittyvässä luovassa toiminnassa.

Oulussa ja Pieksämäellä toimivassa Voimavarahöntsä-osahankkeessa Höntsähetkiä ja -klubeja on järjestetty koulupäivän yhteydessä ja koulupäivän jälkeen mm. opiskelija-asuntolassa. Toiminnan painopiste on ollut taidelähtöisessä ja itseilmaisuun liittyvässä luovassa toiminnassa.

Tältä osin hankkeella on yhtymäkohtia esimerkiksi Etelä-Savon kulttuurihyvinvointi -suunnitelman 2019–2021 tavoitteisiin.  Suunnitelmassa tuodaan esille taiteen ja kulttuurin merkitystä elämysten ja kokemusten antajina sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajina. Suunnitelman tavoitteena on lisätä kaikenikäisten eteläsavolaisten mahdollisuuksia olla osallisina taiteesta ja kulttuurista kokijoina ja tekijöinä erilaisissa yhteisöissä.

Oulussa Höntsäklubeja on järjestetty Oulun seudun ammatillisessa oppilaitoksessa yhteistyössä Hyvinvointi- ja urahöntsä -osatoteutuksen kanssa. Koulupäivien yhteydessä järjestetyissä Höntsäklubeissa on mm. kävelty tarinallista urapolkua, jonglöörattu, pelattu minicurlingia ja maalattu.

Pieksämäellä Seurakuntaopiston opiskelijoiden kanssa on tehty musiikki- ja sokerimaalauksia, kuunneltu yhdessä nuorille tärkeitä musiikkikappaleita, pelattu lautapelejä sekä hemmoteltu itseä ja toisia.

Yhteisen tekemisen kautta höntsä on tarjonnut siihen osallistuneille nuorille onnistumisen kokemuksia, omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamista sekä mahdollisuuksia yhteisiin luottamuksellisiin keskusteluihin turvallisessa ryhmässä. Nuoret ovat kokeneet Höntsäklubien ilmapiirin rentona ja iloa tuottavana.

Höntsätoiminta on onnistunut tavoittamaan sellaisia nuoria, jotka eivät osallistu mihinkään muuhun toimintaan koulupäivän jälkeen. Olennaista on ollut vapaaehtoisuus, nuori on saanut tulla omilla ehdoillaan paikalle. Nuorella on ollut koko ajan mahdollisuus viime kädessä päättää itse siitä, jääkö mukaan höntsäilemään.

Nuoret toimijoina höntsässä

Hankkeessa koulutetaan opiskelijoita vertaisohjaajiksi.

Nuorten osallisuutta vahvistetaan mahdollistamalla heidän osallistumisensa höntsätoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Toiset nuoret ovat yleensä parhaita innostajia ja kannustajia. Siksi Höntsä – silta eteenpäin! -hankkeessa koulutetaan opiskelijoita vertaisohjaajiksi järjestämään toisille nuorille iloa tuottavia Höntsähetkiä oppilaitosarjen keskellä. Koulutetut vertaisohjaajat voivat toimia myös ammattilaisten työparina Höntsäklubien vetäjinä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-diakoniopiskelijat Nadja Järvirinne ja Noora Laukka kuvasivat opinnäytetyössään havainnollisesti sitä, miten suuri merkitys höntsätoiminnalla voi nuorille olla: ”Höntsätoiminta tuottaa iloa, joka näkyy osallistujien kasvoilla selkeimmin hymyilyinä ja nauruna, mutta myös rentoutena ja spontaanisuutena.”

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019080123374 

Höntsä – silta eteenpäin!  

  • ”Höntsä – silta eteenpäin!” on hanke, jonka aikana kehitetään monialainen höntsä-toimintamalli, rentoon, iloa tuottavaan ja osaamisesta riippumattomaan höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä.
  • Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 16–25-vuotiaat 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret ja nuorten kanssa toimivat.
  • Höntsä-hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joita on toteuttamassa seitsemän eri toteuttajatahoa. Diak toteuttaa Hyvinvointi- ja urahöntsää sekä Voimavarahöntsää.
  • Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
  • Sosiaalisessa mediassa hanke käyttää tunnusta @hontsasiltaeteenpain (Instagram, Facebook, Twitter ja Youtube).