Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Artikkeli

Dialogisuutta sulautuvan oppimisen suunnitteluun

BLENDI – Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla -hankkeessa Diak yhdessä kumppaneiden kanssa vahvistaa digitaalisia taitoja kouluissa ja näin tukee kaikkien oppilaiden osallisuutta. Tavoitteena on tarjota koulutusta ja käytännön työkaluja perusopetukseen sulautuvaa oppimista varten.

Dialogiseen muutospedagogiikkaan on pohjattu pedagogista kehittämistyötä myös Diakin TKI-hankkeissa (Vesterinen, Hovila & Sahonen, 2021). Tässä kirjoituksessa kansainvälistä BLENDI-hanketta (Erasmus+ KA, 2019–2022) peilataan dialogiseen muutospedagogiikkaan poikkeuksellisena ajanjaksona, jossa koronan johdosta perusopetusta on kehitetty enemmän kuin yhdessäkään peruskoulun uudistushankkeessa viime vuosikymmenten hallitusohjelmissa. 

Korona muutti perusopetuksen toteutustapoja 

BLENDI-hanke on muutokseen kytkeytyen tarjonnut ratkaisuja koronan synnyttämään tilanteeseen. Sulautuva oppiminen yhdistää lähiopetusta ja oppimista etänä. Siinä yhdistyy myös läsnäolo ja digitaalisuuden hyödyntäminen sekä yksin ja yhdessä oppiminen.  

Oppilaat kokivat etäopetusajan kuormittavana, ja motivaatio etäopiskeluaikana heikentyi.

Koronan aikana on selvitetty opetuksen onnistumista niin opettajien kuin oppijoidenkin näkökulmasta (Goman ym., 2021). Oppilaista joka kuudes koki, ettei ollut saanut riittävästi tukea opintoihinsa ja yhtä moni ei ollut asiasta samaa eikä eri mieltä (Goman ym., 2021, s. 40). 

Oppilaat kokivat etäopetusajan kuormittavana, ja motivaatio etäopiskeluaikana heikentyi. Samat oppilaat arvioivat saaneensa vähemmän tukea ja ohjausta. Kyse on kaikkien oppilaiden mukana pitämisestä eli inkluusiosta. Yleisiä inklusiivisen opetuksen (Universal Design for Learning, UDL) suunnitteluperiaatteita on kuvattu ja täsmennetty vuosien saatossa (CAST, 2017). 

Ensinnäkin tulee tarjota erilaisia oppimisen ja osallistumisen tapoja, joilla ylläpidetään oppilaiden motivaatiota ja työskentelyintoa oppimisprosessissa. Tämä lisäksi tulee tarjota erilaisia tiedon esittämisen tapoja eli esitetään oppimissisältöä ja tietoa vaihtelevilla tavoilla. 

Kolmas periaate korostaa sitä, että tarjotaan jatkossa yhä enemmän erilaisia tekemisen ja ilmaisun tapoja. Opetuksen kohdalla se tarkoittaa oppilaille enemmän vaihtoehtoisia tapoja olla vuorovaikutuksessa ja osoittaa oppimaansa. 

Miten BLENDI-hanke vastaa näihin haasteisiin?  

Sen lisäksi, että nämä suunnitteluperiaatteet tulevat hankkeen kautta yhä paremmin opettajien ja oppilaiden tietoon, myös käytännön välineitä on tarjolla. Etäopetuksessa oppilaiden palautteen välittyminen tuli ongelmaksi. Hankkeessa kehitetty palautesovellus tarjoaa mahdollisuuden kerätä palautetta kaikilta oppilailta riippumatta lähiopetukseen osallistumisesta (linkki: https://ildeplus.upf.edu/BLENDI/pg/lds/student_feedback/fi). Itse asiassa oppilailta saadaan jo opetuksen suunnitteluvaiheessa helposti kysyttyä mielipidettä esimerkiksi välineistä ja materiaaleista, joita he toivovat käytettävän.  

Dialogisuutta opettajan ja oppilaiden yhteissuunnittelulla 

Kun opetusta siirtyi osittain tai kokonaan etänä toteutuvaksi, opettajat nostivat esiin uudenlaisia haasteita. Suurin osa opettajista arvioi palautteen antamisen, arvosanan antamisen ja ennen kaikkea tuntien suunnittelun etäopetusaikana aiempaa vaikeammaksi (Goman ym., 2021, s. 52). 

Oppilaiden aktiivinen osallistuminen tuottaa paljon hyötyä oppilaalle, koska samalla päästään syrjivistä käytännöistä eroon.

BLENDI-hankkeessa kehitetty opetuksen yhteissuunnittelun malli tarjoaa työkalun dialogiin opettajan ja oppilaiden välillä. Erityisesti eri oppiaineita yhdistäviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia suunniteltaessa oppilaat on hyvä saada mukaan suunnittelemaan ja varmistaa, että jokainen oppilas tulee kuulluksi.   

Oppilaan äänen kuuleminen häntä koskevissa asioissa on äärimmäisen tärkeä periaate, joka on kirjattu myös YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (1989). Oppilaiden aktiivinen osallistuminen tuottaa paljon hyötyä oppilaalle, koska samalla päästään syrjivistä käytännöistä eroon. Oppilaiden näkökulmat voivat poiketa opettajien näkökulmista, mikä voi auttaa uudistamaan opetuskäytäntöjä (Stylianidou ym., 2020). 

BLENDI-työpajoissa opitaan ja kehitetään 

Hankkeessa kehitetty koulutuskokonaisuus käynnistyy Suomen pilotissa mukana olevan Haarajoen koulun tuella. Järvenpäässä toimivan koulun erityisenä kehittämiskohteena on oppiaineita yhdistävät monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK), eli jokavuotiset ilmiöjaksot.  

Lähteet 

CAST: Center for Applied Special Technology (2017). What is universal design for learning. http://cast.org/udl/index.html  

Goman, J., Huusko, M., Isoaho, K., Lehikko, A., Metsämuuronen, J., Rumpu, N., Seppälä, H., Venäläinen S., & Åkerlund, C. (2021). Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri koulutusasteilla. Arviointihankkeen osa III: Kansallisen arvioinnin yhteenveto ja suositukset. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/04/KARVI_0821.pdf  

Stylianidou, N., Chalatsis, X., Albó, L., Vesterinen, O., Anastasiou, E., Xylouri, O., Mavrou, K., Cabello, J., Hernández-Leo, D. & Theodorou, E. (2020). Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla (BLENDI). BLENDI-malli – opas. Diakonia-ammattikorkeakoulu. 

Vesterinen, O., Hovila, H. & Sahonen, P. (2021). Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen dialogisella muutospedagogiikalla. Dialogi 5/2021.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021112256391

Tervetuloa mukaan! 

BLENDI-TYÖPAJAT – lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!