Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Digitaitoja ja suomen kieltä digiympäristössä

Digillä opin portaille -hankkeessa edistetään maahanmuuttajataustaisten naisten digitaitoja ja suomen kieltä digiympäristöissä. Tavoitteena on tukea naisten opiskelu- ja työelämävalmiuksia digi- ja kielitaitoja vahvistamalla.

Suomen kielen taito ja digiosaaminen ovat merkittäviä maahanmuuttajien opiskelua ja työllistämistä edistäviä valmiuksia. Digillä opin portaille -hankkeessa vahvistetaan näitä taitoja ryhmä- ja yksilöohjauksissa.

Hankkeen toiminta jakautuu viiteen työpakettiin, jotka ovat Digitaitojen vahvistaminen, Suomen kieli digiympäristöissä, Koulutus- ja uraohjaus, Ammattilaisten monikulttuurisen ohjaustyön ja etäohjausosaamisen vahvistaminen sekä Viestintä ja tulosten levittäminen. Kolme ensimmäistä työpakettia on suunnattu maahanmuuttajataustaisille naisille, ja ne sisältävät yksilö- ja ryhmämuotoista opetusta ja ohjausta. Neljäs työpaketti on suunnattu monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille ja viides työpaketti koskee hankkeen viestintää monikanavaisesti.

Ensimmäiset koulutukset ovat jo käynnissä

Maaliskuussa 2022 käynnistyi ensimmäinen hankkeen maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattu ”Digitaitoja ja suomen kieltä” -koulutus. Koulutukseen oli ilmoittautunut kahdeksan naista.

Suomen kielen taito ja digiosaaminen ovat merkittäviä maahanmuuttajien opiskelua ja työllistämistä edistäviä valmiuksia.

Osallistujien ensikosketus tietokoneeseen oli tapahtunut aikuisiällä Suomessa. Kaikki olivat aiemmin käyneet koulutuksessa tietokoneen käytöstä, mutta oppiminen oli koettu haastavaksi isoissa ryhmissä ja kielitaidon puutteellisuuden vuoksi. Tietokoneen käyttö tuntui haastavalta ja jokainen osallistuja halusi oppia käyttämään tietokonetta sujuvammin. Osallistujat kokivat tietokoneen tärkeäksi välineeksi yhteiskunnassa toimimiseen sekä omien ja perheen asioiden hoitamiseen.

“En osaa mitään ja haluan oppia kaiken.”

Koulutuksen alussa harjoittelimme tunnistamaan ja kertomaan omasta osaamisesta. Ensimmäinen reaktio oman osaamisen tunnistamiseen oli: “en osaa mitään”. Oman osaamisen tunnistaminen vaati tukea ja kannustamista, mutta yhteisen keskustelun myötä taitoja ja osaamista alkoikin löytyä listaksi asti. Myös omien haaveiden ja unelmien sanoittaminen oli vaikeaa, eivätkä unelma tai haave olleet sanoina osallistujille tuttuja entuudestaan. Moni unelmista liittyi oppimiseen, kouluttautumiseen, perheeseen ja työelämään. Haaveita kuvatessa paljastui voimakas tahto oppia uutta ja kehittää itseään.

Koulutuksen kantava teema on ollut iloinen, turvallinen ja innokas ilmapiiri. Myös ohjaajat ovat päässeet oppimaan uutta. Merkittäviksi tekijöiksi koulutuksessa ovat nousseet onnistumisten näkyväksi tekeminen, minäpystyvyyden vahvistaminen, yksilöllinen ohjaaminen, sopivan tasoiset tehtävät, selkeä ja rauhallinen puhe, monikanavaiset ohjeet pienissä osissa ja oppimisen sanoittaminen ääneen.

Koulutuksen kantava teema on ollut iloinen, turvallinen ja innokas ilmapiiri.

Esimerkiksi QR-koodin käytön opettelu on tuonut selkeästi esiin osallistujien osaamisen kehittymisen. QR-koodien käyttöä on harjoiteltu koulutuksessa jo ensimmäisestä päivästä lähtien. Koodin käyttö ei ollut osallistujille tuttua entuudestaan, vaikka he olivatkin aiemmin nähneet QR-koodeja erilaisissa yhteyksissä. Ensimmäisellä kerralla pystyi selvästi aistimaan hämmennystä siitä, kuinka helppoa koodien käyttäminen lopulta oli. Seuraavan kerran QR-koodin ilmestyessä taululle osallistujat kaivoivat innostuneesti puhelimiaan esille ja riensivät touhukkaasti lukemaan koodin puhelimen kameraa käyttäen. Tilanteessa pystyi havaitsemaan, kuinka tärkeää ja innostavaa osallistujista oli huomata oman osaamisen kehittyminen ja oppimisen tulokset.

Monipuolista toimintaa ja viestintää

Järjestimme hankkeen yhteistyökumppaneille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimen infotilaisuuden maaliskuun alussa. Tilaisuudessa pääsivät ääneen Diakin asioimistulkkauksen opiskelijat, jotka suorittavat opintoihinsa sisältyvää harjoittelua hankkeessa ja he saivat kertoa oman näkökulmansa hankkeen teemoista myös kokemusasiantuntijan näkökulmasta. Yhteisessä keskusteluosuudessa tuotiin esille tarve muun muassa konkreettisille ohjeille suomalaisessa työelämässä ja opiskelussa toimimiseen sekä erilaisille aihepiireihin liittyville sanastoille. Lisäksi toivottiin koulutusta selkokielisyyden merkityksestä viestinnässä sekä kielellisestä että visuaalisesta näkökulmasta. Osallistujien sitouttamiseen ideoitiin yhdessä erilaisia keinoja, kuten sosiaalisen median hyödyntämistä, monikanavaisuuden mahdollisuuksia ja selko- ja monikielisyyden huomioimista.

Hankkeen merkityksellisyys, ajankohtaisuus ja tarpeellisuus ovat olleet toistuvia teemoja kevään aikana niin naisille suunnatussa koulutuksessa kuin myös tapaamisissa yhteistyökumppaneiden kanssa sekä keskusteluissa opiskelijaharjoittelijoiden kanssa. Ensimmäiset kuukaudet hankkeessa ovat kuluneet vauhdikkaasti ja vähitellen ajatuksia aletaan jo suuntaamaan kohti syksyn toiminnan suunnittelua.

Kirjoitus perustuu Digillä opin portaille -hankkeen blogissa ilmestyneeseen tekstiin: ”Digitaitoja ja suomen kieltä digiympäristössä” sekä ”Innokkaasti digitaitoja oppimassa”.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228395

Digillä opin portaille

  • Digillä opin portaille -hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoituksen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
  • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.8.2023.
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto.
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Villa Victor.
  • Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä asioimistulkkauksen opiskelijoiden kanssa.
  • Tutustu hankkeeseen verkkosivuillamme.