Siirry sisältöön
Kaksi ihmistä keskustelee, välissä kirjaimia leijuu ilmassa, piirroskuva.
Juttutyyppi  Kielitohtorin diagnoosit

Lauseanalyysia luokassa

Kielten kursseja ei voi opettaa opettamatta opiskelijoille myös lauseen rakenteesta.

Sanaluokat on ymmärrettävä, sillä esimerkiksi ruotsin kielessä verbeillä ja substantiiveilla on oma taivutuksensa. Joskus käy niin, että opiskelijat sekoittavat substantiivien määräiset muodot ja verbien aikamuodot toisiinsa. Kun adjektiivillakin on a-muotonsa, täydellinen kaaos on opiskelijan tekstissä mahdollinen ellei trikotomiaa substantiivi/adjektiivi/verbi ole ymmärretty. Ruotsin sanajärjestystä kerrattaessa lauseenjäsenet ovat olennaisia. Sivulauseen sanajärjestyksen hallinta edellyttää, että subjekti ja predikaatti ymmärretään lauseen konstituentteina.

Kielen rakenne kuvaa maailmaa

Opetustyössä, ruotsin valmentavalla kurssilla, mieleen tulee wittgensteinilainen ajatus: osoita, että kielen rakenteet kuvaavat suoraan maailman rakenteita. Tekijöitä, tekemisen kohteita ja tekemisen tapoja voi hahmotella kokonaisuuksina esimerkiksi hakasuluin tai kuvin.

Lause [Hunden] [bet] [Juhani] [i fingret] on suora kuvavedos tositilanteesta: lauseen lineaarinen rakenne heijastaa tapahtuman lineaarista rakennetta. Lause [Juhani] [bet] [hunden] [i örat] toimii samalla tavalla, lineaarisesti, ja kuvaa erilaista maailmantapahtumaa. Perussanajärjestys on helpointa oppia näin: SVOA (subjekti+verbi+objekti+adverbiaali) kuvaa yksittäisen tapahtuman. Hahmottamiseen tarvitaan lauseenjäsennyksen alkeet sekä ymmärrys siitä, miten asiat maailmassa tapahtuvat.

Opiskelijoille perusviesti kuuluu: kerro, kielen vasemmalta oikealle etenevillä rakenteilla, mitä todellisuudessa tapahtuu ja operoi yksittäisiä sanoja laajemmilla konstituenteilla: subjekti, samaan henkilöön viittaava, voi olla ”en man”, ”en gammal kuf”, ”Juhani”, ”vår egenartade lärare” tai ”en viss godsägare från Savolax”.

Subjekti lauseessa on kuin paperinukke, jolle voidaan lisätä ominaisuuksia tarpeen mukaan.

Subjekti lauseessa on kuin paperinukke, jolle voidaan lisätä ominaisuuksia tarpeen mukaan. Kun esimerkiksi subjektia tai objektia ajatellaan konstituenttina, joka voi siis olla paljon laajempi kuin yksittäinen sana, saadaan tekstiin näppärästi lihaa luiden ympärille: [En viss egendomlig godsägare från det underbara Savolax] [bet] [den vidriga och fula hundrackan] [på det anatomiskt avvikande ytterörat]. Opiskelija saa tekstistään monipuolisemman siirtymällä sanoista laajempiin kokonaisuuksiin, konstituentteihin.

Monimerkityksellisiä rakenteita

Luokassa pohdittiin kerran, miksi lause ”John talked to the lady in the red dress” on monitulkintainen. Jälleen tarvittiin lauseenjäsennystä ja konstituenttianalyysia. Lause voidaan jäsentää tavoilla:

[John] [talked to] [the lady in the red dress]

[John] [talked to] [the lady] [in the red dress]

Toisin sanoen: ”in the red dress” voi määrittää kyseisen rouvan pukeutumista tai Johnin pukeutumista.

Virke ”Time flies like an arrow – fruit flies like a banana” on monitulkintainen; puhutaanko hedelmäkärpäsistä (”fruit flies”) vai kärpäsistä (”flies”).  Konstituenttianalyysi on seuraava:

[Fruit flies] [like] [a banana]

[Fruit] [flies] [like a banana]

Konstituenttianalyysia on sovellettu esimerkiksi akateemisen kirjoittamisen tunneilla. On tärkeää, että kirjoittaja ymmärtää ilmausten ”the qualitative data obtained in this exploratory study”, ”the results of the thesis”, ”they”, ”the answers” ja ”the informants’ views” voivan viitata täsmälleen samaan asiaan. Kontekstista riippuu, mitä ilmausta tulee milloinkin käyttää.

Lause välittää informaatiota

Lauseiden laajempien rakenteiden analyysi on tärkeää akateemisessa kirjoittamisessa myös tekstin informaatiorakenteen kannalta. Lause on helpompi lukea, kun se aloitetaan jo tutulla informaatiolla. Samoin kappale ja kokonainen luku on helpompi hahmottaa, kun alussa on lukijalle tuttua tietoa.

Englannin tieteellisissä teksteissä puhutaan teema-reema -rakenteesta: tuttu tieto, teema, esitellään ensin, ja uusi tieto, reema, myöhemmin. Esimerkkinä olkoon artikkelin abstrakti (Chen, 2019):

This study examines the first draft and the published version of the Discussion sections of 20 medical research articles produced by Chinese doctoral students to track the changes in Theme-Rheme structure made in the process of revision.

Lukija pääsee mukaan, kun teksti alkaa sanoilla ”this study”. Teema luon näyttämön ja kehyksen reemaa varten. Konstituenttianalyysi voisi olla:

[This study examines] [the first draft and the published version of the Discussion sections of 20 medical research articles produced by Chinese doctoral students to track the changes in Theme-Rheme structure made in the process of revision].

Akateemisessa kirjoittamisessa konstituentteja voi olla myös tarpeen lyhentää. Opinnäytetyön abstraktissa lukee usein esimerkiksi, että ”[This innovative and working life oriented thesis work] deals with…”. Tekstin alussa rakenne on raskas eikä toimi teemana. Rakenne on turhan monisanainen, eikä tuo mitään lisäinformaatiota temaattiseen ilmauksen ”This study”.

Käytännön opetustyössä kannattaa pyrkiä pois yksittäisistä sanoista kohti suurempia rakenteita. Rakenteet ovat todellisuuden kuvauspalikoita ja abstraktioiden ja ajatusten kielentämisiä.

Lähteet

Chen, Q. (2019). Theme-Rheme structure in Chinese doctoral students’ research writing. Journal of English for Academic Purposes 37, 154–167.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061346062