Siirry sisältöön
Värikkäitä kuvioita, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Uusi koulutus: Arvot, yhteisöt ja etiikka

Uusi YAMK-tutkinto Arvot, yhteisöt ja etiikka keskittyy otsikkonsa teemoihin. Kokonaan uutta on, että opiskelija voi sen sisällä valita yhteisen 20 opintopisteen mittaisen jakson, jossa Diakin opiskelijat opiskelevat yhdessä Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden kanssa. Opinnäytetyöt tehdään pääosin valmiissa tutkimushankkeissa.

YAMK-tutkintoa Arvot, yhteisöt ja etiikka edelsi vuosina 2007–2016 viisi kertaa toteutunut tutkintokoulutus Diakonia ja kasvatus. Koulutusta tarjottiin vain niille, joiden ammattikorkeakoulututkintoon oli sisällytetty kirkollinen kelpoisuus. Tutkinnon suorittajat olivat näin ollen kirkon diakonia- ja kasvatustyön ammattilaisia.

Kun Diakonia ja kasvatus -koulutuksen suosio alkoi hiipua, ryhdyttiin sitä uudistamaan. Samalla se avattiin kaikille opinto- ja työtaustasta riippumatta.

Vanha Arvo

Vuosina 2017–2022 toteutettiin kolme kertaa 1,5 vuoden mittainen yamk-tutkinto Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen. Alusta lähtien siitä on käytetty lyhennettä Arvo. Kahdella ensimmäisellä kerralla sellaisia opiskelijoita, joilla ei ollut kirkollista kelpoisuutta ja niiden mukaisia opintoja, oli alle kolmannes kaikista. Kolmannella kerralla heitä oli jo puolet.

Vanha Arvo-koulutus keskittyi arvo- ja yhteisölähtöisyyteen, jonka päämääränä on työn kehittäminen. Sellaisena sen mielsi työssä tarvittavan erikoisammattitaidon kehittämiseksi ja myös johtamiskoulutukseksi, jota sisältyikin vanhan Arvon ohjelmaan 10 opintopisteen verran.

Uusi Arvo alkaa elokuussa

Uusi Arvo alkaa elokuussa 2023 nimellä Arvot, yhteisöt ja etiikka. Sitäkin kutsutaan lyhyellä nimellä Arvo, mutta ainakin alussa nimellä Uusi Arvo, jotta sekaantumiset vältettäisiin. Uuden Arvon opiskelijat keskittyvät etiikkaan, yhteisöllisiin menetelmiin ja yhteisötyöhön.

Uusi Arvo alkaa elokuussa 2023 nimellä Arvot, yhteisöt ja etiikka.

Uuden Arvon ytimeen jääneet neljä keskeistä opintokokonaisuutta tai 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa mukailevat aiemman Arvo-koulutuksen sisältöjä. Silti voidaan sanoa, että tämäntyyppistä koulutusta ei aiemmin ole ollut. Myös työelämäkumppanit sote-aloilla ovat toivoneet koulutusta, joka painottuu etiikkaan ja yhteisöihin.

Uuteen Arvoon otetaan noin 30 opiskelijaa. Opiskelijoilta edellytetään soveltuvan alan AMK-tutkintoa sekä vähintään kahden vuoden työkokemusta alalta. Tähän mennessä lähes kaikki Arvon opiskelijat ovat aloittaessaan olleet yli 30-vuotiaita työssäkäyviä aikuisia.

Hakuaika koulutukseen on keväällä 2023. Lisätietoja hakuprosessista ja -tehtävistä tulee Diakin nettisivuille. Monimuoto-opinnoissa pääpaino on verkko-opiskelussa, mutta joissakin opintojaksoissa on myös kontaktiopetusta Helsingin-kampuksella. Näitä kampuksella toteutuvia päiviä on koko koulutuksen aikana korkeintaan viisi.

Opintojen sisällöt

Uudessa Arvossa syventävät ammattiopinnot on jaettu kahteen osaan. Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot (20 op) muodostavat tutkinnon perustan. Uuden Arvon opiskelijat suorittavat nämä opintojaksot yhdessä toisen yamk-tutkinnon, Ekososiaalinen työ globaalilla aikakaudella, opiskelijoiden kanssa. Yhteisiin opintoihin sisältyvät opintojaksot Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (5 op), Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä (5 op), Tutkimusmenetelmät (5 op) ja Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä (5 op).

Kaikki Arvon opiskelijat suorittavat myös syventävien ammattiopintojen jälkimmäisen osan, jolle on jätetty vanha nimi Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen. Sitä voi hyvin kutsua uuden Arvon ytimeksi tai sen ydinopinnoiksi. Tämä 20 opintopisteen laajuinen kokonaisuus koostuu neljästä opintokokonaisuudesta, jotka ovat Yhteisölähtöisen työn perusteet, Hyvinvointialojen etiikka, Ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus sekä kristinuskon nykytulkinnat ja Uskontolukutaito ja uskontodialogi.

Opiskelija saa näistä rautaisannoksen arvojen ja etiikan merkityksestä ja sisällöstä sekä erityisesti hyvinvointialalla, yhteisöistä ja yhteisöllisyydestä sekä uskonnoista ja uskonnon merkityksestä julkisesta elämässä. Lisäksi pohditaan, miten ottaa puheeksi uskontoon liittyvät teemat eri uskonnollisista taustoista tulevien kanssa.

Arvon ydin

Uuden Arvon ydinteemat näkyvät myös Diakin strategiassa.

Koulutus alkaa yhteisöjen, yhteisöllisyyden ja yhteisöllisten menetelmien opinnoilla. Se tarkoittaa eri teorioiden ja jäsennysten tarkastelua, mutta myös tutustumista käytäntöihin ja kokemuksiin ruohonjuuritasolla. Tämä viiden opintopisteen osio antaa tarpeelliset perusopinnot niille, jotka jatkavat syvemmälle yhteisöllisyysopinnoissa. Muillekin se antaa hyvän pohjan soveltaa yhteisöllisiä menetelmiä työelämässä tai perehtyä alaan myöhemmin.

Hyvinvointialan etiikka on etiikan peruskurssi sotealojen näkökulmasta. Ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus sekä kristinuskon nykytulkinnat -opintojakso tarkastelee ihmisarvoa, oikeuksia ja reiluutta. Se antaa myös paljon tietoa ja perspektiiviä siihen, millä tavoin kristinuskoa nykypäivänä tulkitaan. Sen voi nähdä myös etiikan peruskurssin jatkona, mutta nyt ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kristillisen etiikan näkökulmasta.

Uskontolukutaito on osoittautunut hyödylliseksi niille, jotka työskentelevät hyvinvointialoilla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä median palveluksessa.

Uskontolukutaito ja uskontodialogi on ollut Diakin opetusaineena vuodesta 2015 ja sitä voi pitää jo Diakille leimallisena. Uskontolukutaito on osoittautunut hyödylliseksi niille, jotka työskentelevät hyvinvointialoilla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä median palveluksessa. Aivan erityisen tärkeäksi se on tullut niille, jotka tekevät työtä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.

Uskontolukutaito ei ole uskonnon opiskelua eikä se ole uskonnollista, vaan sen näkökulmana on hahmottaa, miten uskonto näkyy ja vaikuttaa, missä se on läsnä, vaikka ei näy, ja miten uskonto otetaan puheeksi.

Yhteiset opinnot Itä-Suomen yliopiston teologien kanssa

Kokonaan uutta tässä tutkintokoulutuksessa on valinnainen osio, joka on mahdollista suorittaa yhdessä Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden kanssa. Yhteisopinnot perustuvat vapaavalintaisuuteen, joten tässä kohdassa ryhmä jakautuu kahtia. Yhteiset opinnot teologien kanssa tarjotaan vain ne valinneille. Loput valitsevat vapaavalintaiset opintonsa, joita on kaikkiaan 20 opintopisteen verran, Diakin tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta. Myös ulkomaisten korkeakoulujen opinnot voivat tulla kyseeseen.

Ne, jotka valitsevat yhteiset opinnot Itä-Suomen teologien kanssa, valitsevat kokonaisuuden, neljä viiden opintopisteen opintojaksoa, eivät vain sen osia. Kokonaisuuden nimi on Diakonia, kasvatus ja merkityksellinen yhteisöllisyys. Kokonaisuudessa kaksi opintojaksoa neljästä pohjautuu yhteisöihin ja yhteisöllisille menetelmille. Osio alkaa yhteisöopinnoilla, joiden otsikkona on Merkityksellisen yhteisön rakentaminen (5 op). Toinen opintojakso on nimeltään Teologia merkitysten rakentajana (5 op) ja kolmas on Kärsimys ja toivo (5 op). Neljäntenä on taas yhteisöjen rakentamiselle perustuva opintojakso, mutta sen tähtäyspiste on ulompana: Yhteisölähtöinen maailman muuttaminen (5 op).

Opinnäytetyöt tutkimusprojekteissa

Olennainen osa tutkintoa on opinnäytetyö, joka kannattelee koko tutkintoa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä. Opiskelijat saavat opintojensa alussa esittelyn tutkimushankkeista, joita on suunniteltu ja joista on sovittu yhdessä Suomen luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen edustajien kanssa. Kirkkohallitus antaa niihin myös jonkin verran taloudellista tukea ja huolehtii tutkimusten julkaisemisesta.

Näin opiskelijat pääsevät opiskelijatutkijoiksi valmiisiin tutkimushankkeisiin, joissa on selkeät menetelmät ja joissa tähdätään artikkelin kirjoittamiseen omana opinnäytetyönä. Opiskelijat, jotka mieluummin valitsevat jonkin muun tavan tehdä opinnäytetyönsä, saavat siihen mahdollisuuden.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090257079

Opiskelijat kehittämässä

Arvon opiskelijat ovat tehneet opinnäytetöinä muun muassa barometritutkimuksia: