Siirry sisältöön
Ihmishahmoja tutkimassa pieniä sosiaalialaa symboloivia esineitä ja kuvioita, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Katseita sosiaalityöhön

Uusia näkökulmia sosiaaliseen kuntoutukseen työelämäjaksolta

Työelämäjakso sosiaalisen kuntoutuksen parissa sai sosiaalialan lehtorin pohtimaan sosiaalisen kuntoutuksen merkitystä ja käytäntöjä Satakunnassa.

Pääsin syyskuussa 2023 viikon mittaiselle työelämäjaksolle sosiaalisen kuntoutuksen maailmaan Satakunnan hyvinvointialueella Porissa. Työelämäjakso oli tutkimusmatka, johon kuului tutustumista sosiaalisen kuntoutuksen kaikkiin keskeisiin osa-alueisiin, toimijoihin ja toimintamuotoihin Porissa. Matka herätti pohtimaan sosiaalisen kuntoutuksen roolia osana suomalaista sosiaalityötä.

Sosiaalisen kuntoutuksen käytännöt

Sosiaalihuoltolain (17§) mukaan sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa, tehostettua ja tavoitteellista tukea sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan parantamiseksi tai ylläpitämäksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osallisuuden edistämiseksi. Se voi kohdistua esimerkiksi henkilöihin, jotka ovat kokeneet mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, syrjäytymistä tai muita elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia.

Satakunnan hyvinvointialueella tätä työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä, epävirallisissa ja virallisissa verkostoissa, joissa aikuissosiaalityön toimisto, Kela, järjestöt ja yhdistykset lähestyvät sosiaalisen kuntoutuksen asiakkuutta omista kulmistaan.

Moniammatillisuuden hyvinä puolina voidaan pitää sitä, että siinä verkoston eri toimijat voivat saada oman äänensä kuuluviin oikea-aikaisesti, oikealla tavalla, oikeassa paikassa. On kuitenkin syytä muistaa, että äänen kuuluville saamisesta huolimatta yksi suurista haasteista on aina tavalla tai toisella yhteisen kielen ja käsitteistön tunnistaminen ja tunnustaminen.

Asiakkaiden kohtaamisia

Kohtasin työelämäjakson aikana myös sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita sosiaalitoimistossa, sosiaalisen kuntoutuksen päivätoimintaympäristöissä ja järjestön ylläpitämässä, kynnyksettömässä palvelupisteessä. Sosiaalitoimistossa sain osallistua muutamaan asiakkaan ja sosiaalityön ammattilaisen (sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä) väliseen kohtaamiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen päivätoimintaympäristöissä pääsin juttelemaan asiakkaiden kanssa heidän elämästään ja kuulumisistaan. Kynnyksettömässä kohtaamispaikassa uskalsin kysyä muutamilta kävijöiltä, mistä he unelmoivat elämässään.

Sosiaalityön ammattilaisten on tärkeää kyetä joustamaan ja sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin.

Asiakaskohtaamiset eivät niinkään yllättäneet tai järkyttäneet, vaan monet niistä palauttivat mieleeni ensimmäiset kokemukseni sosiaalityön arjen käytäntöistä (Piiroinen, 2023). Oli kiinnostavaa huomata, kuinka vähän perusasiat, kuten vaikkapa kysymys asiakkaiden elämänhallinnan ja toimintakyvyn haasteista sekä kysymys asiakkaan ihmisarvosta alati muuttuvassa työyhteiskunnassa olivat vajaan 30 vuoden aikana muuttuneet aikuissosiaalityössä.

Oppia omaan työhön

Sosiaalisen kuntoutuksen parissa tehdään merkittävää ja tärkeää työtä Satakunnan hyvinvointialueella. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden elämänhallinnan ja toimintakyvyn kysymykset ovat monimutkaisia, mutta tärkeää on lähestyä vaikeissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita ymmärtävästi ja kunnioittavasti.

Työelämäjakso antoi omaan työhöni uusia näkökulmia. Sosiaalityön ammattilaisten on tärkeää kyetä joustamaan ja sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Kuntoutus ei aina etene suunnitellusti, ja se vaatii luovuutta ja herkkyyttä lukea asiakkaiden odotuksia ja tarpeita – ja toisinaan myös sitä, ettei asiakkaan elämässä ole välttämättä erityisiä tulevaisuudensuunnitelmia tai unelmia.

Lähteet

Piiroinen, H. (2023) Ensikatseeni sosiaalityön arjen käytäntöihin. Dialogi Saatavilla 28.9.2023 https://dialogi.diak.fi/2023/09/20/ensikatseeni-sosiaalityon-arjen-kaytantoihin/

Sosiaalihuoltolaki. Saatavilla 27.9.2023 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221280

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231110144668