Siirry sisältöön
Sormet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Saavutettavuus opettaa viestijää

Saavutettavuus on verkkosivustojen ja verkossa julkaistavien materiaalien esteettömyyttä. Saavutettava viestintä palvelee myös heitä, jotka yleensä nämä esteet kykenevät ylittämään. Viestinnän ammattilaiselle saavutettavuus on taito, joka edistää yhdenvertaisuutta.

Saavutettavuus tuli erityisesti julkishallinnon toimijoiden ja viestinnän parissa työskentelevien huulille viimeistään vuonna 2020 voimaan astuneen EU-direktiivin myötä. Euroopan unioni linjasi tuolloin, että julkishallinnon verkkopalveluiden tulee olla saavutettavia. Saavutettavuuden tavoitteena on, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia mahdollisimman helposti (ks. esim. Aluehallintovirasto).

Saavutettavuusdirektiiviä ennen esteettömyydestä oli puhuttu lähinnä fyysisten tilojen yhteydessä. Kun yhä useammin asioita hoidetaan verkossa, tulee myös verkkopalveluiden olla esteettömiä. Saavutettavuusvaatimuksilla pyritään takaamaan kaikille tasa-arvoinen pääsy tietoon ja palveluihin. Direktiivin vaatimusten piiriin kuuluvat julkishallinnon toimijat, mutta se koskee laajasti myös julkista tehtävää hoitavia tai viranomaisrahoitusta saavia organisaatioita – myös ammattikorkeakouluja.

Saavutettava viestintä palvelee kaikkia

Digipalvelujen saavutettavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että verkkopalveluilla navigointi ja tekstin ymmärtäminen on tehty selkeäksi. Kuviin, silloin kun ne eivät ole vain kuvituskuvia, lisätään vaihtoehtoiset tekstit eli niin sanotut alt-tekstit. Videot tekstitetään. Verkkosivujen värimaailman tulee olla sellainen, että teksti erottuu selkeästi, ja väreissä tulee huomioida riittävä kontrasti. Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla ja -palveluissa saavutettavuus on huomioitu. Lisäksi sivuilla käytetään ruudunlukijaa, joka mahdollistaa verkkosivun käytön näkövammaisille käyttäjille.

Saavuttavuusvaatimusten täyttäminen on edellyttänyt viestinnän ammattilaisilta uuden opettelemista.

Ihmiset käyttävät verkkopalveluja eri tavoin ja erilaisilla laitteilla. Saavutettavuudella pyritään takaamaan käytön helppous erityisesti erilaisia apuvälineitä käyttäville, kuten näkö- tai kuulovammaisille henkilöille. Siten se edistää osaltaan yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Saavutettavuus palvelee kuitenkin kaikkia, iästä tai taustasta riippumatta. Kun esimerkiksi navigointi on verkkosivulla selkeää, helppoa ja intuitiivista paranee verkkosivun käyttökokemus kenellä tahansa palvelun käyttäjällä.

Viestintää yhdenvertaisuus edellä

Saavuttavuusvaatimusten täyttäminen on edellyttänyt viestinnän ammattilaisilta uuden opettelemista. Suurin osa viestinnän ammattilaisista on vähintään kuullut alt-tekstistä tai videoiden tekstitystarpeesta, vaikka saavutettavuuskriteerit eivät sellaisenaan koskisikaan omaa organisaatiota.

On totta, että monet saavutettavuutta parantavat keinot vaativat myös lisäresursseja ja työaikaa. Ruudunlukija tai tekstityksen tilaaminen videolle ovat useimmiten ostopalveluja. Alt-tekstien lisääminen kuviin verkkosivuilla tai sosiaalisen median kanavissa on yksi uusi työvaihe vanhojen työvaiheiden päälle – videoiden tekstittämisestä puhumattakaan.

Saavutettavuudesta puhutaan usein vaatimusten kautta – kuten tässäkin tekstissä. Vaatimus sanana viestii, että on tehtävä jotain ylimääräistä, että ei rikota sääntöjä. Saavutettavan viestinnän parissa muutaman vuoden työskennelleenä on kuitenkin helppo huomata, että saavutettavuus on ennen muuta mahdollisuus. Se on mahdollisuus tarjota tietoa organisaation palveluista kaikille, osallisuus ja yhdenvertaisuus huomioiden, ja siten houkutella esimerkiksi myös uusia asiakkaita. Näin saavutettavuus voi olla jopa kilpailuvaltti.

Saavutettavuus opettaa viestijää. Viestijänä on hankala päästää käsiensä läpi enää tekstiä, kuvia tai graafeja, jotka eivät täytä saavutettavuuskriteerejä. Näin saavutettavuudesta tulee viestinnän lähtökohta muiden kriteerien, kuten laadun, kiinnostavuuden tai viestinnällisen tavoitteen, joukossa. Tällöin viestinnän lähtökohdaksi tulee, että se on muiden tavoitteidensa ohella yhdenvertaisesti, kohderyhmät huomioiden, saavutettavissa. Parhaimmillaan yhdenvertaisuus ja osallisuus sulautuvat osaksi viestinnän tavoitteita.

Lähteet

Aluehallintovirasto. Saavutettavuusvaatimukset. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yleista-saavutettavuudesta/

EUR-Lex. Direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. https://eur-lex.europa.eu/FI/legal-content/summary/accessibility-of-public-sector-websites-and-mobile-apps.html

Pysyvä osoite: https://dialogi.diak.fi/2023/12/05/kontekstuaalinen-teologia/