Siirry sisältöön
Kaksi naishenkilöä lukemassa vierekkäin, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Opintososionomiharjoittelijat – loistava keksintö!

Opintososionomiharjoittelijat toimivat tukena opintojaksoilla Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

YTYÄ opiskeluun – yhteisöllisyyttä ja tukea tarpeeseen -hankkeen tavoitteena oli tarjota Diakin opiskelijoille tukea oikea-aikaisesti opiskeluarjen ja opintojen etenemisen haasteisiin. Kehitettyjen toimenpiteiden tuli integroitua tutkintoon johtaviin koulutuksiin, jotta käytännöt jäävät elämään hankkeen päätyttyä. Yksi tällainen käytäntö on opintososionomiharjoittelu.

Opintoihin sisältyvän opintososionomiharjoittelun lisäksi itse toiminta integroituu tuettavien opiskelijoiden opintoihin, osaksi ohjausta opinnoissa vertaistuen muodossa. Opintososionomiharjoittelijoiden tuki palvelee Diakin kaikkien alojen opiskelijoita.

Opintososionomiharjoittelun toimenkuvan pilotointia on tehty yhdessä OHJY-hankkeen kanssa. Harjoittelijoita hankkeissa on ollut yhteensä jo 15, ja heillä on ollut yhteiskehittäjinä merkittävä rooli mallin luomisessa. Opinnoissa toteutuvien ryhmäohjausten lisäksi he ovat antaneet 35 opiskelijalle yksilöohjausta yhteensä 89 tapaamisessa.

Vertaistukea

Opintososionomiharjoittelijan tarjoama tuki suunnataan vertaistukea tarvitsevan opiskelijan tarpeisiin vastaten. Tätä tarvetta vastaavaa tukea on rakennettu yhteiskehittämällä kuunnellen sekä opiskelijoiden että lehtoreiden kokemuksia tuen oikea-aikaisesta tarpeesta. Kehittämistyön tuloksena opintososionomiharjoittelijan tuki toteutuu yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Yksilöohjauksissa tuen tarve on ollut yksittäisen oppimistehtävän ymmärtämisessä tai kirjoittamisessa lähteineen ja asetteluineen.

Toiselle tuki on tarpeen opintojen alkuun pääsemisessä ja oman opiskeluarjen ja ajankäytön suunnittelussa. Myös harjoittelupaikan etsinnässä opintososionomiharjoittelijat ovat tukeneet. Loppuvaiheessa opiskelijat taas tarvitsevat toisinaan vertaistukea opinnäytetyöhönsä liittyen. Myös jokin yllättävä elämäntilanne voi hetkellisesti heikentää opiskelukykyä, jolloin opintososionomiharjoittelijan vertaistuki kantaa pahimman yli.

Opintososionomiharjoittelijan tarjoama tuki suunnataan vertaistukea tarvitsevan opiskelijan tarpeisiin vastaten.

Opintososionominharjoittelijan yksilömuotoista tukea tarvitseva opiskelija löytää palvelun ohjaushenkilöstön tuella tai ottamalla itse yhteyttä joko sähköpostilla tai tapaamalla heitä opintososionomiharjoittelijoiden päivystysaikaan. Opintososionomiharjoittelijat ovat tavattavissa sekä kasvokkain että verkossa.

Uusia innovaatioita

Opintososionomiharjoittelijat ovat kehittäneet intensiivisesti ryhmämuotoista tukea Helsingin-kampuksella syksyllä 2023. Riemastuttavimpia innovaatioita opintososionomien tehtävänkuvassa on ollut osallistuminen opintojaksoille sekä tuen integrointi opintojakson sisään yhteistyössä lehtoreiden kanssa. Kun opintososionomiharjoittelijan kasvot ovat tulleet tutuksi opetuksen yhteydessä, opiskelijat ovat rohjenneet herkemmin lähestyä ”omaa” opintososionomiharjoittelijaa myös opetuksen ulkopuolella. Opintojaksojen tehtävänannoissa opintososionomiharjoittelijat ovat olleet mukana opettajien rinnalla – samoin tukipajoissa. Lisäksi opintojaksoille integroituvissa tukipajoissa opintososionomiharjoittelijat ovat olleet myös keskenään, ilman opettajaa.

Opintososionomiharjoittelijat ja heidän tarjoamansa tuki ovat tulleet opiskelijoille tutuiksi myös opinto-ohjaajien ja ryhmävastaavien tunneilla. Hyvänä esimerkkinä tästä on tilanne, jossa kuraattori sekä opintososionomiharjoittelijat suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä ryhmävastaavan ja opinto-ohjaajan tunnilla ryhmätöistä kriisiytyneen ryhmän, jossa koettiin kiusaamista. Opintososionomiharjoittelijat tuottivat nimettömän Padlet-kyselyn, jonka kautta tilanne tehtiin näkyväksi koko ryhmälle. Tämän pohjalta käyty keskustelu ja yhdessä mietityt ehdotukset tilanteessa eteenpäin pääsemiseksi koettiin ryhmässä toimiviksi.

Hyviä kokemuksia

Kokemukset tästä opintoihin integroituneesta vertaistuesta ovat olleet erittäin myönteisiä sekä lehtoreiden että opiskelijoiden näkökulmasta. Opiskelijat arvostavat kanssaopiskelijoiden tarjoamaa vertaistukea. On tullut paljon hyvää palautetta siitä, että keskustelu nimenomaan toisen, saman kokeneen opiskelijan kanssa on ymmärtävää ja eteenpäin vievää. Kuraattorit ja opinto-ohjaajat ovat myös aktiivisesti ohjanneet opiskelijoita ottamaan yhteyttä opintososionomiharjoittelijoihin. Myös opintososionomiharjoittelijan jakamat kokemukset ja vain pelkkä läsnäolokin oppitunnilla ovat opiskelijoille rohkaisevia ja kannustavia.

Lehtoreiden näkökulmasta opintososionomiharjoittelijoiden mukanaolo sekä ensimmäisten opiskelupäivien infoissa, opintojaksojen orientaatioluennoilla että tehtävien ohjauksessa on ollut erittäin merkityksellistä. Tällä yhteistyöllä on varmistettu se, että kaikilla on yhtenevä käsitys opiskelijan oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. Yhteistyö on ollut mahdollista oikea-aikaisella ennakoinnilla: opintososionomiharjoittelijat on kiinnitetty lukujärjestyksiin ja kalenterivarauksiin jo hyvissä ajoin edellisen lukukauden lopussa.

Myös yhteinen ymmärrys oppimistehtävien tavoitteista ja sisällöistä sekä lähteiden merkitsemisestä on palvellut yhteistä päämäärää eli opiskelijoiden etenemistä opinnoissaan mahdollisimman sujuvasti. Lehtorit ovat kokeneet erityisen tärkeäksi sen, että opintososionomiharjoittelijat ovat täydentäneet tehtävien ohjauksessa opettajaa antamalla käytännön vinkkejä etenemisjärjestyksestä, apuvälineiden käytöstä ja lähteiden saatavuudesta eri kirjastoissa. He ovat myös arvokkaalla tavalla kannustaneet opiskelijoita ja samalla toimineet itse esimerkkeinä siitä, kuinka aikatauluttaa tehtäviä, kantaa vastuuta, lukea ohjeita ja etsiä tietoa. Erityisen ilahduttavaa lehtorin näkökulmasta on ollut huomata, kuinka opintososionomien päivystystilassa piipahtaessa on nähnyt opintonsa aloittaneen opiskelijan ja opintososionomiharjoittelijan työstämässä oppimistehtävää vieretysten.

Harjoittelijoilla on ollut mahdollisuus antaa yksilöohjausta tarpeen vaatiessa; siihen opettajille osoitettu työaika suurissa ryhmissä riittää harvoin, jos koskaan. Harjoittelijat eivät tietenkään ole tehneet tehtäviä opiskelijoiden puolesta vaan kommentoineet ja auttaneet eteenpäin solmukohdissa. Tehtäviä arvioidessa on ollut myös ilo huomata, että lopputuloksena on ollut sekä sisällön että muodon osalta varsin laadukkaita tehtäviä, joiden myötä opintonsa aloittanut opiskelija on myös oppinut pysyvästi tehtävien rakenteen ja lähdeviitteiden merkitsemisen logiikan. Siitä on hyötyä läpi opintojen.

Oppia molemmin puolin

Opintososionomiharjoittelijalle itselleen tehtävä on antanut mahdollisuuden syventää omaa ammatillisuuttaan. Harjoittelijoista on ollut hauska huomata, miten alkuvaiheen opinnoista lähtien tietyt teemat ovat toistuneet ja sisäistyneet osaksi ammatillisuutta luontevalla tavalla. Tästä esimerkkinä ovat ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuuluviin opintojaksoihin liittyvät ryhmätyöt, joiden aikana kehitetään ja opetellaan ryhmätyöhön liittyviä taitoja.

OHJY-hankkeessa yhdessä lehtorien kanssa suunniteltu ja toteutettu Tiimityö toimivaksi –malli hyödyntää opintososionomiharjoittelijoiden kokemuksia opintojen aikana vahvistuneista ryhmätyötaidoista, jotka ovat olennainen osa sosiaali- ja terveysalalla tarvittavia ammatillisia valmiuksia. Opintojaksoihin sijoitettu tuki on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden saada vertaistukea ja ohjausta pidemmällä opinnoissaan olevalta opiskelijalta, joka on itse käynyt vastaavat opintojaksot aiemmin. Opintojaksoilla saatu tuki on myös tehnyt opintososionomiharjoittelijoiden tarjoaman avun tutuksi opiskelijoille, ja opiskelijat ovat olleet matalalla kynnyksellä yhteydessä opintososionomiharjoittelijoihin, mikäli ovat kokeneet tarvitsevansa tukea oppimistehtäviinsä.

Opintososionomiharjoittelijalle opintojaksotuki on tarjonnut mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin ja tehdä myös itseään tutuksi heille. Tutuksi tullutta opintososionomiharjoittelijaa on helppo lähestyä ja tämän vuoksi läsnäolo opintojaksojen lähiopetuksessa on merkityksellistä. Opintososionomiharjoittelijan läsnäolo on myös lievittänyt etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden jännitystä. Opintososionomiharjoittelijan tarjoaman tuen lähtökohta ja näkökulma on vertaistuellinen. Opettajien kanssa tehtävä yhteistyö on tukenut ammatillista kasvua ja kehitystä sekä vahvistanut luottamusta omaan osaamiseen opettajien ollessa kiitollisia ja antaessa positiivista palautetta opintososionomiharjoittelijoille.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231212153545