Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Ammattikorkeakoulu yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistämässä

Yhteiskunnalliset yritykset tavoittelevat yhteiskunnallista hyvää. Diak edistää yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimus-, kehittämis- innovaatio- ja opetustoimintaa.

Suomessa ammattikorkeakoulujen lakisääteiset tehtävät määritellään ammattikorkeakoululain (L 932/2014) mukaisesti. Koulutustehtävän rinnalla korkeakoulut harjoittavat ja edistävät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI), jonka tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja osaamista, kehittää innovaatioita ja ratkaista käytännön haasteita eri aloilla. Tämä tapahtuu usein yhteistyössä yritysten, julkisen sektorin ja muiden kumppaneiden kanssa.

Ammattikorkeakoulut edistävät alueellista kehittämistä ja alueiden elinkeinoelämän kilpailukykyä. Ne tekevät yhteistyötä alueen yritysten, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa edistääkseen alueen elinvoimaa ja kehitystä. Toiminnan tuloksena syntyy uusia opetusmenetelmiä, täydennyskoulutusta ja opettajien ja henkilökunnan osaamisen kehittymistä.

Yritykset yhteiskunnallisten ongelmien kimpussa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaaliset innovaatiot on yksi Diakin osaamiskärjistä eli strategisista painopistealueista. Tavoitteena on lisätä yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimus-, kehittämis- innovaatio- ja opetustoimintaa (TKIO-toiminta).

Yhteiskunnalliset yritykset voivat toiminnallaan ratkoa tämän ajan viheliäisiä ympäristöön, työllisyyteen ja osallisuuteen liittyviä pulmia. Ne voivat esimerkiksi tarjota merkityksellistä työtä nuorille ja aloille, joille on vaikea saada työvoimaa. Ne lisäävät työelämän monimuotoisuutta ja tuottavat sosiaalisia innovaatioita ja ratkaisuja eri aloille. Esimerkiksi sote- ja työllisyyttä edistävissä palveluissa toimiessaan ne voivat houkutella ja kiinnittää työntekijöitä alalle. Ne lisäävät työelämän monimuotoisuutta ja tuottavuutta niin itse työllistämällä kuin edistämällä täsmätyökykyisten työllistymistä.

Yhteiskunnalliset yritykset voivat toiminnallaan ratkoa tämän ajan viheliäisiä ympäristöön, työllisyyteen ja osallisuuteen liittyviä pulmia.

Rahoitusta, tutkimusta ja koulutusta

Diakin tavoitteena on lisätä yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuutta tapana parantaa maailmaa ja tarjota kumppanuutta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja sosiaalisiin innovaatioihin liittyvässä tiedon ja osaamisen tuottamisessa.

Mission saavuttamiseksi tavoitteena on tunnistaa rahoituskanavia ja valmistella aiheeseen liittyviä hankkeita yhdessä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa; tuottaa soveltavaa tutkimusta ja julkaisuja sekä tunnistaa osaamistarpeita ja vastata niihin.

Päämääränä on myös lisätä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja sosiaalisiin innovaatioihin liittyvää tietoa ja monipuolistaa koulutustarjontaa.

Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä

Diak tekee parhaillaan yhteiskunnalliseen yrittämiseen liittyvää TKIO-yhteistyötä yhdessä 23 korkeakoulun, tiedeyliopiston ja tutkimuslaitoksen kanssa. Näistä yhdeksän on eurooppalaisia yhteistyökumppaneita. Lisäksi mukana on kaksi toisen asteen oppilaitosta, joista toinen on Suomesta. Yhteiskehittämisessä on mukana myös 13 yhteiskunnallisen yrittäjyyden verkostoa, joista kahdeksan on Euroopasta. Diak on näistä jäseninä Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:ssä, joka on kansallinen yhteiskunnallisten yritysten menestyksen ja tunnettuuden edistäjä sekä vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto sekä eurooppalaisessa Euclid Networkissä, joka kokoaa yhteen eurooppalaisia yhteiskunnallisia yrityksiä, vaikuttavuussijoittajia ja korkeakouluja.  

Useat Diakin yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntijoista ovat tutkijajäsenenä EMESEMES International Research Networkissa, joka on alan johtava tutkijoiden ja tutkimusta tekevien instituuttien kansainvälinen verkosto. Osaamiskärjen TKIO-toiminnassa on mukana myös kahdeksan yhteiskunnallista yritystä, yksi Euroopasta. Yhteiskunnalliset yritykset tekevät työtä heikoimmassa asemassa olevien aseman parantamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi. Kehittämistoiminnassa on mukana myös viisi julkisen sektorin organisaatiota, joista kolme on eurooppalaisia.

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja sosiaalisia innovaatioita edistetään Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO-, European Social Innovation Campus (ESIC) -, Open Business for Community Development (OBCD) – ja Mielihyvin duunissa -hankkeissa.

TKIO-toiminnassa on syntynyt yhteiskehittämisen avulla ratkaisuja, joiden avulla tietoa yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä on aiempaa paremmin saatavilla. Julkaisuna on syntynyt esimerkiksi ensimmäinen alaan liittyvä oppikirja Yhteiskunnallinen yritys. Tunnistettuihin osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan uusilla koulutussisällöillä, kuten OBCD-projektin koulutuksella.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024031411219