Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Sairaanhoitajaksi verkossa

Diakin ensimmäiset lähes kokonaan verkossa toteutetut sairaanhoitajakoulutuksen tutkintoon johtavat opinnot osoittavat, että verkkototeutuksille on kysyntää opiskelijoiden parissa.

DiakHub Itä-Suomessa alkoi syksyllä 2023 ensimmäistä kertaa sairaanhoitaja- ja sairaanhoitaja-diakonissa -tutkintoon johtavat koulutukset, jossa opinnot suoritetaan pääosin verkossa. Opiskelijoilla oli opintojen alussa orientaatiopäivät kampuksilla. Tämän jälkeen opetus on toteutettu etäyhteyksillä, tai opintojaksot ovat olleet aikaan ja paikkaan sitomattomia itsenäisiä verkko-opintojaksoja. Ihan kokonaan tutkinto ei kuitenkaan verkossa onnistu, vaan tietyt opinnot tehdään kampuksilla lukukausittain.

Verkko-opiskelun arkea

Opiskelijoille ilmoitetaan lukukausi kerrallaan viikot, jolloin heidän tulee varautua opetukseen joko verkon välityksellä tai kampuksella. Opiskelijat osallistuvan etäyhteydellä opetukseen, joka pystytään toteuttamaan mistä päin Suomea tahansa. Hoitotyön koulutuksessa on myös paljon erilaisia kliinisiä kädentaitoja vaativia asioista, ja nämä opintojaksot on toteutettu kahdella eri paikkakunnalla lähiopetuksena. Myös lääkehoidon tentit ja laskut suoritetaan valvotusti kampuksilla. Kirkollista tutkintoa tekevillä on ollut myös lähiopetusta ja erillistä Kirke-toimintaa, joka on kirkkohallituksen tukemaa toimintaa kirkon alan opiskelijoiden hengellisen ja ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi.

Verkkopainotteinen opiskelu on loistava opiskelumuoto, kun työn ohella opiskelee.

Opiskelijan vastuu opintojen edistämisessä korostuu verkkopainotteisessa koulutuksessa. Verkko-opiskelu vaatii paitsi toimivia laitteita, myös tietoteknisiä taitoja, ja tähän on panostettu opintojen alussa. Tukea on tarjottu läpi opintojen tietoteknisiin haasteisiin. Ryhmäohjausta järjestettiin alkuopinnoissa tiiviisti lähes viikoittain, ja etäopinto-ohjaajan aikoja on ollut mahdollista varata läpi opintojen.

Muutos opetuksen verkkoon viemisessä on ollut henkilökunnan näkökulmasta monivaiheinen. Vanhoja toteutuksia on joutunut muokkaamaan verkko-opetukseen soveltuvaksi, tai tekemään uusia toteutuksia. Lehtoreiden verkkopedagogisia taitoja on kehitetty koulutuksen rinnalla, ja ensimmäisen toteutuksen kohdalla on osittain opittu myös kokemuksen kautta, mitä voidaan jatkossa hyödyntää.

Opiskelijoilta positiivista palautetta

Opiskelijoilta pyydettiin palautetta opinnoista, kun suurin osa lukuvuoden opinnoista oli tehty. Opiskelijoiden kokemukset olivat pääosin hyvin positiivisia. Opinnot sai sovitettua muuhun elämään helpommin kuin tavallisen lähiopiskelun, ja verkossa opiskelu tuki jaksamista. Opintojen toteutus koettiin joustavana. Opiskelijat kokivat, että verkko-opiskelu toi myös lisää vastuuta ja aikatauluttamista.

Super toimiva konsepti!

Etäopiskelun välineet toimivat hyvin, mutta varjopuolena ryhmäytyminen koettiin haastavana ja opiskelukavereihin oli vaikeampi tutustua kuin lähiopetuksessa. Etäluennot koettiin laadukkaina toteutuksina, mutta kehitettävänä asiana koettiin ryhmätöiden suuri määrä. Opiskelijat toivoivat enemmän yksilösuorituksia.

Opiskelijat toivat esiin myös verkko-opiskelun taloudelliset hyödyt: verkko-opiskelussa matkustaminen vähenee ja toisaalta työnteko mahdollistuu paremmin. Myös erilaisten opintososiaalisten etujen tulevat muutokset puolsivat verkko-opintoja.

Verkko-opinnoissa korostuu ohjauksen rooli, ja sen saatavuus. Ohjauksen saavutettavuus sai positiivista palautetta. Opiskelijat kokivat myös tiedottamisen tärkeänä, sekä mahdollisuuden yksilöllisiin opintopolkuihin.

Olen ollut erittäin iloinen, että hain ja pääsin tähän koulutukseen.

Ideoita jatkoon

Jatkokehittämisideoina opiskelijat toivoivat luentojen tallentamista, jotta niitä voisi katsoa myöhemmin, sekä ryhmätöiden vähentämistä. Harjoittelupaikkojen saamisen haasteisiin toivottiin myös lisää yhdessä työelämäkumppanien kanssa mietittyjä ratkaisuja. Luennoille toivottiin lisää opiskelijoiden aktiivisuutta lisääviä menetelmiä, koska osa koki verkossa puhumisen vaikeana.

Aina on saanut nopeasti apua pienellä kynnyksellä. Tuntuu, että opettajat ja opo on ”täällä meitä varten”.

Verkko-opiskelu on tätä päivää ja tulevaisuutta, ja sen kehittämistyö jatkuu. Opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja osallistamiseen tulee kiinnittää huomiota, jotta opiskelu lähtee kaikilla sujuvasti käyntiin. Ohjauksen ja tiedottamisen rooli tulee korostumaan entisestään, kun kasvokkaisia tapaamisia on vähän. Verkko-opinnot haastavat paitsi oppijat myös opetusta järjestävän oppilaitoksen. Käytäntöjen ja opintojaksojen uudistuminen voi kasvattaa myös sairaanhoitaja-alan vetovoimaa.

Nostot ovat palautteita verkkototeutuksiin osallistuneilta opiskelijoilta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915622