Siirry sisältöön
Ihminen kirjoittaa paperille tietokoneen ruudun päällä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

DiakHub Itä-Suomi tarjoaa liikkuvaa koulutusta ja kehittämistä

DiakHub Itä-Suomi on Diakin Pieksämäeltä käsin palveleva, liikkuva koulutus- ja kehittämisyksikkö, jonka toiminta käynnistyy vuonna 2023. Tässä blogikirjoituksessa summataan, millaisia koulutusmahdollisuuksia ja kehittämisratkaisuja työelämän tarpeisiin se tuo Itä-Suomeen.

DiakHub Itä-Suomi vastaa niin alueellisten koulutustarpeiden vaihteluun, koulutuksen saavutettavuuteen asuinpaikasta riippumatta kuin työelämän kehittämistarpeisiin. Järjestämme sekä tutkintoon johtavaa sote-alan AMK-koulutusta että erilaisia täydennys- ja tilauskoulutuksia, joiden avulla turvataan myös jatkuva oppiminen.

Syksyllä 2023 pilottikoulutuksina on alkamassa tutkintoon johtavina, verkkopainotteisina monimuotokoulutuksina sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö Joensuussa sekä sairaanhoitaja (AMK) Pieksämäellä.

Toimintaan kuuluu lisäksi kiinteästi työelämän tarpeisiin räätälöity tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI). Ketterää toimintamallia voidaan mukauttaa vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin ja muutoksiin. Ne voivat koskea niin koulutusten pedagogisia ratkaisuja, TKI-toiminnan järjestämistä kuin laajempaa toimintakulttuurin muutosta.

Opiskelua ammattiin yhdessä verkossa

DiakHub Itä-Suomen pilottikoulutuksia voisi luonnehtia verkkopainotteisiksi monimuotokoulutuksiksi. Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa, mutta koulutuksiin kuuluu myös muutamia lähipäiviä.

Verkko-opiskelu mahdollistaa osallistumisen paikkakunnasta riippumatta. Lisäksi se vähentää matkustamisen tarvetta ja tuo joustavuutta opiskeluun. Myös alan työelämäosaajien ja asiantuntijoiden luennot ovat helpommin linkitettävissä mukaan opetukseen.

DiakHub Itä-Suomessa opiskelijat oppivat ”yhdessä verkossa”, mikä kuvastaa monipuolista tukea tarjoavaa toimintamalliamme.

DiakHub Itä-Suomessa opiskelijat oppivat ”yhdessä verkossa”, mikä kuvastaa monipuolista tukea tarjoavaa toimintamalliamme. Haluamme, että myös verkossa voi kokea olevansa osa yhteisöä.

Kehittämässämme toimintamallissa opiskelijat jakaantuvat alueellisiin pienryhmiin, joissa vertaistuki ja vertaisoppiminen mahdollistuvat uudenlaisella tavalla. Alueelliset pienryhmät vahvistavat yhteisöllisyyden kokemusta ja luovat edellytyksiä pitkäkestoiseen tiimityöskentelyyn opintojen alusta lähtien. Opettajat, TKI-asiantuntijat ja työelämämentorit voivat olla tiiviimmin läsnä ja ohjata alueellisen ryhmän opiskelua.

Mentoritoiminta ammatillisen kasvun tukena

Mentorointi on tärkeää ammatillisen kasvun tukemisessa ja ammatti-identiteetin kehittymisessä. Diakissa työelämämentorit ovat jo aiemmin olleet merkittävässä roolissa muun muassa kirkollisessa koulutuksessa, jossa he ovat tarjonneet työelämätietoa ja tukea vasta alaa opiskeleville.

Tiiviit suhteet työelämämentoreihin mahdollistavat opiskelijoiden kiinnittymisen työelämään ja luovat opiskelijoille kuvaa työelämän käytännöistä ja arvopohjasta. DiakHub Itä-Suomessa työelämämentorointi tulee olemaan entistä ratkaisevammassa roolissa. Mentorointia suunnitellaan yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa pilottikoulutusten myötä.

Tavoitteena on läheinen mentorointisuhde, joka kulkee opiskelijan mukana opintojen läpi ja joka tarjoaa kussakin opintojen vaiheessa tarkoituksenmukaista tukea. Tässä hyödyksi voi työelämämentorin vaihtuvuus opintojen vaiheen ja opiskelijan tarpeiden perusteella.

Mentori voi tarpeen mukaan myös vaihtua opintojen etenemisen ja sisällöllisten painotusten mukaan.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta oppimisen ytimessä

DiakHub Itä-Suomessa TKI-toiminta nivoutuu selkeämmin osaksi opintoja ja työelämän kehittämistä. Opetussuunnitelmasta etsitään käyttämättömät mahdollisuudet kehittämisyhteistyölle.

Työelämän näkökulmasta on tärkeää, että kehittämistoiminta on pitkäkestoista ja vastaa tarpeisiin suunnitelmallisesti, mikä mahdollistaa ehkä jopa yhteisen hankkeen ideoinnin.

Työyhteisöt näkevät opiskelijat tulevaisuuden työntekijöinä, joiden kiinnittäminen osaksi työelämää jo opintojen aikana on keskeistä.  Löytyisikö jopa uusia näkökulmia ja toimintamalleja, kun opiskelijat, työelämä, opettajat ja TKI-asiantuntijat kohtaavat alan arjen haasteiden äärellä ja etsivät yhdessä kestäviä ratkaisuja?

Rohkea dialogi rakentaa yhteistyötä

Uuden äärellä oleminen lisää myös opettajien työn haastavuutta. Vaikka monella meistä on vankka kokemus opettamisesta toisilla kampuksilla ja toisten oppilaitosten tiloissa, silti DiakHub Itä-Suomi tuo mukanaan uusia vaatimuksia myös opetus- ja kampuspalveluiden työntekijöille.

Toiminnan kehittäminen edellyttää aina myös toimintakulttuurin muutosta. Jotain täytyy tehdä toisin kuin aiemmin, että muutos mahdollistuu. Olemmeko valmiita muuttamaan työkäytäntöjä, jotta voimme vastata Itä-Suomen alueen koulutus- ja kehittämistarpeisiin rivakasti heti, kun ne on tunnistettu tai viesti työelämästä on saatu?

DiakHub Itä-Suomen toimintaa tulevat ohjaamaan vahvasti Diakin arvopohja rohkeasti rakentavana, hyvää maailmaa puolustavana sekä ihmiset ja tilanteet avoimesti ja rehellisesti kohtaavana korkeakouluna.

Vaikka alueen toimijat eivät välttämättä ole ennestään tuttuja, kumppanuusverkostojen rakentaminen ja Itä-Suomen alueen erityispiirteiden tunnistaminen vaativat sekä rohkeutta katsoa eteenpäin että luottamusta yhteisen ymmärryksen löytämiseen dialogin avulla.

Diakissa meidän on löydettävä omat vahvuutemme ja osattava kertoa, millaista lisäarvoa Itä-Suomeen me tuomme. Tähän dialogiin olemme valmiita.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862411

DiakHub Itä-Suomi

  • Diakonia-ammattikorkeakoulun liikkuva koulutus- ja kehittämisyksikkö, jonka toiminta käynnistyy vuonna 2023.
  • Tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluita joustavasti siellä, missä niitä eniten tarvitaan Itä- ja Keski-Suomessa.
  • Mahdollistaa myös erilaiset tilaus- ja täydennyskoulutukset sekä turvaa jatkuvan oppimisen alueella.
  • Pilottikoulutuksina syksyllä 2023 alkavat tutkintoon johtavina, verkkopainotteisina monimuotokoulutuksina sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö Joensuussa ja sairaanhoitaja (AMK) Pieksämäellä.
  • Myös tilaus- ja täydennyskoulutuksia järjestetään alueelta nousevien tarpeiden mukaan.