Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Äänen ja liikkeen keinoin kohti vahvistuvaa osallisuutta

Miten voimme tukea uusilla luovilla menetelmillä osallisuutta ja toimijuutta? Miten mahdollistetaan itseilmaisun, vuorovaikutuksen ja voimaantumisen mahdollisuuksia myös niille, jotka ovat jääneet tai jäämässä syystä tai toisesta syrjään?

Osallisuuden lähtökohtana voidaan pitää mahdollisuutta itseilmaisuun ja vuorovaikutukseen muiden ihmisten, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kanssa. Tapoja ilmaista itseään on monia, mutta usein perinteisestä puheesta tai kirjoittamisesta eroavat, luovuutta, ääntä ja liikettä hyödyntävät menetelmät voivat avata mahdollisuuksia myös niille, jotka ovat muuten jäämässä syrjään. Uusien osallisuutta ja toimijuutta tukevien menetelmien kehittämiseen keskittyy myös työ TASSU-hankkeessa.

Vuorovaikutus ja itseilmaisu osallisuuden lähtökohtina

Osallisuus on johonkin kuulumista, vuorovaikutusta sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Kaikilla ei ole keinoja ilmaista itseään suullisesti tai kirjallisesti siten, että kokee tulevansa ymmärretyksi. Emme aina saa yhteyttä kaikkiin tunteisiimme tai kokemuksiimme pelkän kielen ja järkeilyn avulla. Näissä tilanteissa kehollisuus, taide ja musiikki, voivat tulla avuksi ja auttaa meitä avautumaan, vuorovaikuttamaan ja löytämään uusia tunnetiloja ja kokemuksia.

Oulun ammattikorkeakoulun ja Diakin yhteinen kaksivuotinen ESR-hanke TASSU – Tanssi ja musiikki sosiaalisen osallisuuden ja toimijuuden lähteenä pyrkii vahvistamaan osallisuutta ääneen ja liikkeeseen perustuvien menetelmien kautta. Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä yhdessä syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Kutsumme sosiaali- ja terveysalalla sekä kulttuurialalla työskentelevät mukaan kokeilemaan, kehittämään ja oppimaan uutta, ilon ja ihmettelyn kautta.

Kehollisuus, taide ja musiikki voivat auttaa avautumaan, vuorovaikuttamaan ja löytämään uusia tunnetiloja ja kokemuksia.

Hankkeessa järjestettävän työpajatoiminnan kantavana ajatuksena on kynnyksen madaltaminen sekä mukana olevien ammattilaisten että heidän asiakkaiden osalta. Ajattelemme, että tanssi ja musiikki kuuluu kaikille, eikä olennaista ole taito vaan tahtotila. Siksi käytämmekin tanssin ja musiikin rinnalla sanoja ”ääni” ja ”liike”, jotka useille tuntuvat helpommin omaan itseen ja omaan tekemiseen liitettäviltä ilman erityistä harrastuneisuuttakin.

Menetelmissä löytyy valinnanvaraa. Osa niistä ei vaadi mitään aktiivista tekemistä ja ovat siten todella matalan kynnyksen toimintaa. Voidaan esimerkiksi kuunnella rauhassa erilaisia kappaleita ja sen jälkeen kertoa muutamalla adjektiivilla, mitä kappale tuo mieleen. Kynnystä voi edelleen madaltaa esimerkiksi niin, että ohjaaja antaa valmiita vaihtoehtoja adjektiiveiksi, ettei tule painetta keksiä “oikeita vastauksia”. Hieman enemmän uskallusta vaatii harjoitus, jossa osallistujat istuvat tuoleilla ja heille osoitetaan ”oma” kappale, jonka soidessa heidän tulee päättää ja näyttää muille, miten tuolilla liikutaan. Tässäkin on voitu käyty ennalta läpi muutamia liikkeitä, jottei niitä tarvitse keksiä itse. Haastavuutta tähän harjoitukseen tuo se, että osallistujan täytyy pystyä olemaan katseiden kohteena ja ohjaamaan muita omalla esimerkillään.

Vielä askeleen enemmän heittäytymistä vaatii Kehollinen levyraati -harjoitus, jossa kukin arvostelee kuullun kappaleen kehollisesti ennalta sovittuja liikkeitä käyttäen eli esimerkiksi kappaleen mieluisuus ilmaistaan kädet ilmassa tanssien ja kappaleen huonous lattialla ryömien. Monia menetelmiä voi suhteellisen helposti muokata osallistujien ja olosuhteiden mukaan. Menetelmät voivat vahvistaa ennen kaikkea osallistujan yhteyttä omiin tunteisiinsa, vuorovaikutusta muiden kanssa ja onnistumisen kokemuksia.

Hanketyössä avoimin mielin uuden äärellä

Me tämän blogin kirjoittajat olemme päässeet TASSU-hankkeessa pois tutusta ja turvallisesta – oivaltamaan uudenlaisia lähestymistapoja, pohtimaan tanssin ja musiikin roolia omassa elämässämme sekä ihan käytännössä kokeilemaan, miltä erilaiset ääntä ja liikettä hyödyntävät menetelmät tuntuvat. Ja ne tuntuvat: hauskoilta, innostavilta, voimaannuttavilta. Toisaalta myös uusilta, vaikeilta ja vaivaannuttavilta.

Olemme huomanneet, miten tärkeä rooli ohjaajalla on olla kannustaja, kynnyksen madaltaja ja tilannetta kannatteleva henkilö yhtään arvostelematta. Olemme oivaltaneet, miten omalta mukavuusalueelta poistuminen tanssin ja musiikin maailmaan voi tuntua hieman hankalalta, mutta alun jälkeen se voi avata jotain ihan uutta – mahdollisuuksia kommunikoida, käsitellä tunteita ja saada onnistumisen tunteita.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024051732299

Euroopan unionin osarahoittama -logo.

TASSU-hanke

  • TASSU – Tanssi ja musiikki sosiaalisen osallisuuden ja toimijuuden lähteenä on Oulun ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama hanke.
  • Toiminnan tavoitteena on torjua yhteiskunnallista syrjäytymistä kehittämällä innovatiivisia, osallisuutta ja toimijuutta tukevia sekä tanssia ja musiikkia soveltavia menetelmiä.
  • Kohderyhmä: sote- ja kulttuurialan työntekijät, jotka työskentelevät syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten kanssa.
  • Kehitämme innovatiivisia työkaluja ja toimintamalleja, jotka tukevat ja vahvistavat heidän, jotka ovat jääneet tai jäämässä syrjään, osallisuutta. Tarkoituksenamme on varustaa näiden ryhmien parissa toimivat ammattilaiset uusilla taidoilla ja menetelmillä, jotka tuovat tanssin ja musiikin osaksi heidän työtään. Menetelmiä kehitetään yhdessä ammattilaisten kanssa.
  • Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman ryhmähankkeen toiminta-aika on 11/2023–10/2025. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan alueella.
  • Tutustu toimintaan hankkeen verkkosivuilla.