Siirry sisältöön
Piirroskuva. Lääkäri ja pyörätuolissa istuva potilas. Heidän välissä puhekupla, jossa hehkulamppu.
Juttutyyppi  Blogi

Terveyspalvelujen käyttäjät koulutuksen keskiöön

Terveydenhuollossa käsitys palvelujen käyttäjän roolista on muuttunut hoidon vastaanottajasta yhteistyön osapuoleksi. Terveyspalvelujen käyttäjän ja häntä hoitavan ihmisen kohtaamisen luonne ja sen merkitys ovat hoitamisen ydintä. Terveysalan koulutuksessa onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten potilasta ja hänen kokemustaan voidaan hyödyntää opiskelijoiden oppimisessa ja sen arvioinnissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamistyössä yhdistetään palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Tämä on huomioitava myös terveysalan koulutuksessa. Koulutuksen tavoitteet suuntaavat opiskelijaa muodostamaan suhteen terveyspalvelujen käyttäjään.

Terveyspalvelujen käyttäjien osallistuminen tulevien ammattihenkilöiden koulutukseen on koulutuksen laadun näkökulmasta välttämätöntä. Osallistumisen tulee kuitenkin perustua tietoiseen suostumukseen, että opiskelijat ovat mukana omassa hoidossa.

Opetuspotilaana ja hoidon kohteena olemisen sijasta yhteistyösuhteesta opiskelijan kanssa koituu parhaimmillaan lisäarvoa niin potilaalle itselleen kuin opiskelijalle. Tutkimuksellista näyttöä aiheesta on kuitenkin vielä varsin vähän.

Terveyspalvelujen käyttäjät oppimisen edistäjinä

Terveyspalvelujen käyttäjien motivaatio osallistua terveysalan koulutukseen on usein epäitsekäs.

Terveyspalvelujen käyttäjät voivat osallistua opetuksen toteuttamiseen sekä oppilaitoksissa että opiskelijoiden ohjatun harjoittelun oppimisympäristöissä. Terveyspalvelujen käyttäjien motivaatio osallistua terveysalan koulutukseen on usein epäitsekäs: he haluavat edistää tulevien ammattilaisten koulutusta, muuttaa käytäntöjä paremmiksi ja siten vaikuttaa korkeatasoisen hoidon toteutumiseen. Terveyspalvelujen käyttäjä onkin elämäntilanteensa, terveydentilansa ja sen hoitoon liittyvän kokemuksellisen tietonsa perusteella usein opiskelijan paras opettaja ja innostaja.

Asiakaslähtöisellä orientaatiolla ja terveyspalvelujen käyttäjän antamalla palautteella on suuri merkitys opiskelijan myönteisten oppimistulosten saavuttamiselle ja siten ammatillisen osaamisen kehittymiselle sekä uramotivaatiolle. Opiskelijat pitävät tärkeänä suhdetta terveyspalvelujen käyttäjiin, mutta suhde koetaan myös haasteellisena. Tämän vuoksi opiskelijat tarvitsevat tukea ja ohjausta kunnioittavan ja inhimillisen suhteen muodostumiseen.

Ihmisläheisyys vahvistaa vastavuoroista yhteistyösuhdetta

Olen tutkinut aihepiiriä väitöskirjassani sekä myöhemmin autenttisissa ohjatun harjoittelun oppimisympäristöissä. Tutkimustulosten mukaan opiskelijat näkevät terveyspalvelujen käyttäjät tärkeinä oman oppimisensa tukijoina.

Ihmisläheinen kohtaaminen ja dialoginen vuorovaikutus.

Opiskelijat ja terveyspalvelujen käyttäjät jakavat yhteisen positiivisen näkemyksen keskinäisestä yhteistyösuhteestaan erityisesti silloin, kun siinä painottuu ihmisläheinen kohtaaminen ja dialoginen vuorovaikutus. Tämä toteutuu sitä todennäköisemmin, mitä vanhemmasta opiskelijasta on kyse. Myös se vaikuttaa, onko opiskelijalla aikaa ja mahdollisuus paneutua yksittäisen terveyspalvelujen käyttäjän tilanteeseen tehtävistä suoriutumisen sijasta.

Rohkaiseminen oman tilanteensa asiantuntijuuteen

Terveyspalvelujen käyttäjien aktiivinen osallistuminen terveysalan koulutukseen on viime vuosina lisääntynyt. Opiskelijat näkevät terveyspalvelujen käyttäjien arvon oppimisen tärkeänä tukijana.

Osallistujien aktiivisuus kuitenkin vaihtelee.

Osallistujien aktiivisuus kuitenkin vaihtelee. Toiset ovat aktiivisia oman tilanteensa asiantuntijoita. Toiset sen sijaan ovat pikemminkin passiivisia hoidon kohteita. Usein myös opiskelijoiden ja terveyspalvelujen käyttäjien näkemykset osallistumisen aktiivisuudesta eroavat.

Arvostusta ja arvokasta palautetta

Väestörakenteen muutosten myötä on tärkeää pohtia, miten erityisesti ikääntyviä ihmisiä voidaan rohkaista ja tukea osallistumaan opiskelijoiden oppimisprosesseihin sekä vahvistaa heidän kokemustaan arvostetuksi ja kuulluksi tulemisesta. Terveyspalvelujen käyttäjien osallistumista kliinisessä oppimisessa tuleekin vahvistaa esimerkiksi rohkaisemalla heitä kertomaan omaan sairauteen, sen kanssa elämiseen ja hoitoon liittyvistä asioista ja kokemuksista.

Arvokkaan lisän koulutuksen laadun arviointiin tuo terveyspalveluiden käyttäjien antama palaute opiskelijalle esimerkiksi siitä, miten he ovat kokeneet keskinäisen hoitosuhteen ja opiskelijan toteuttaman hoidon oman hyvinvointinsa kannalta. Terveyspalvelujen käyttäjien asiantuntijuuden hyödyntäminen opiskelijan itsearvioinnin sekä ohjaajan ja opettajan antaman arvioinnin rinnalla tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa juuri sellaiseen osaamiseen, jollaista palvelujen käyttäjät pitävät tärkeänä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019080123386