Siirry sisältöön
kuvitus, jossa kolme henkilöä, vasemmalla lääkäri, joka tutkii keskimmäisen korvaa, oikealla tulkki, kommunikaatiota kuvataan pallojen ja ja kolmioiden avulla.
Juttutyyppi  Artikkeli

Yhteistä oppimista yli koulutusalojen

Eri koulutusalojen opiskelijoiden väliset simulaatiot rikastuttavat opetusta ja ovat hyödyllisiä opiskelijoille. Simulaatioharjoitukset ovat hyvä keino valmistautua työelämän moniammatillisiin tilanteisiin.

Tulkkauksen opetuksessa simulaatioita on perinteisesti käytetty paljon. Luokkahuoneessa tehdyt harjoitukset saavat eri ulottuvuuden, kun ne asetetaan aidon tilanteen kontekstiin ja niitä sovelletaan konkreettisen kaltaisessa tilanteessa.

Asiakkaan on saatava tietoa terveydentilastaan hänen ymmärtämällään kielellä ja tavalla.

Terveysalalla simuloidut harjoitukset ovat myös olennainen osa koulutusta. Jos simuloituja harjoituksia voidaan järjestää eri ammattialoja edustavien opiskelijoiden kesken, ne eivät hyödytä pelkästään yhden alan opiskelijoita vaan kaikkia tilanteeseen osallistuvia.

Terveysalalla simulaatioissa käytetään myös nukkeja. Opiskelijoiden keskenään toteuttamat simulaatiot ovat monella tapaa hyödyllisiä, mutta jos tulkkaustilanteiden simulointeja voidaan toteuttaa myös eri aloja edustavien opiskelijoiden kesken, tuo se oppimiseen aivan uusia elementtejä.

Asioimistulkkausta tarvitaan tilanteessa, jossa viranomaisella ja hänen asiakkaallaan ei ole yhteistä kieltä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi käynnit terveyskeskuksessa. Laki potilaan asemasta ja oikeudesta edellyttää, että asiakkaan on saatava tietoa terveydentilastaan hänen ymmärtämällään kielellä ja tavalla.

Tulkkaus- ja hoitotilanteita simuloidaan usein roolipelien muodossa. Tällaiset oman alan opiskelijoiden keskenään toteuttamat simuloidut tilanteet auttavat paitsi ennakoimaan työelämässä eteen tulevia tilanteita myös pohtimaan niitä muiden ammattialojen edustajien näkökulmasta.

Yhteiset simulaatiot Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Keväällä 2018 Diakin terveysalan opiskelijoiden ja asioimistulkkauksen opiskelijoiden kesken toteutettiin yhteisiä simulaatioharjoituksia. Harjoitusten runkona oli terveysalan opiskelijoiden opintojakso, jossa harjoiteltiin käytännön hoitotilanteita ennalta sovittujen potilastapausten pohjalta.

Asioimistulkkauksen opiskelijat saivat etukäteen hoitotilanteita koskevat kuvaukset sekä ohjeistuksen valmistautua tulkkaustilanteeseen etsimällä aiheeseen liittyvää tietoa ja terminologiaa.

Tulkkiopiskelijoiden tehtävänä oli toimia sekä tulkkeina että potilaina tai potilaiden omaisina. Osassa tilanteita tulkki, potilas, omainen ja hoitohenkilökunta olivat kaikki läsnä samassa tilassa. Osa tilanteista taas toteutettiin etätulkkauksena puhelimen välityksellä, sillä asioimistulkkauksen opiskelijat voivat osallistua opetukseen, Diakin Helsingin-kampuksen lisäksi, myös muissa Diakin toimipaikoissa.

Ennen varsinaista harjoitusta tulkkiopiskelijat pääsivät seuraamaan terveysalan opiskelijoiden esitelmiä hoitotilanteiden aiheista. Esitelmät välitettiin myös etänä oleville tulkkauksen opiskelijoille.

Tulkkaus tapahtui joko hoitotilanteen aikana tai sen jälkeen. Harjoitusten jälkeen järjestettiin yhteinen reflektio tilanteen pohjalta. Asioimistulkkauksen opiskelijat käsittelivät harjoituksia tulkin toiminnan näkökulmasta omassa ryhmässään.

Opiskelijoiden kokemukset myönteisiä

Kokemusten perusteella niin opiskelijat kuin opettajatkin pitävät yhteisiä simulaatioharjoituksia hyödyllisinä. Moniammatillisten tilanteiden simulointi eri aloja edustavien opiskelijoiden kesken tuo tilanteeseen autenttisuutta: jokainen edustaa omaa ammattiryhmäänsä ja tuo tilanteeseen oman ammatillisen asiantuntijuutensa ja odotuksensa.

Tulkkiopiskelijoille on erityisen hyödyllistä tiedostaa tulkkeihin kohdistuvat odotukset. Simulaatiossa tulkkiopiskelijat oman alansa asiantuntijoina selventävät tulkin roolia ja tehtäviä tulkkaustilanteessa.

Jokainen edustaa omaa ammattiryhmäänsä ja tuo tilanteeseen oman ammatillisen asiantuntijuutensa ja odotuksensa.

Tulkkaukseen liittyvän asiantuntemuksen lisäksi tulkkiopiskelijat pystyvät nostamaan tilanteissa esille kulttuurisia erityispiirteitä, mikä valmistaa muiden alojen opiskelijoita eri kulttuureita edustavien potilaiden kohtaamiseen.

Lisähaastetta yhteisiin simulaatioihin tuo se, että harjoituksen muut osapuolet eivät ole opiskelukavereita vaan ulkopuolisia, joiden tapaa toimia ja ilmaista itseään ei voida ennakoida.

Erityisesti tulkeille on hyödyllistä päästä kuulemaan eri aloilla käytettävää ammattikieltä ja tutustua käytännön esimerkkien kautta eri alojen erikoiskieleen ja terminologiaan.

Terveysalan opiskelijoille merkityksellistä on se, että jo koulutuksen aikana voidaan harjoitella hoitotilanteita, joissa tulkki on mukana. Yhä enemmän terveydenhuollossa tulee eteen tilanteita, joissa joko potilas tai omainen on vieraskielinen ja tarvitaan asioimistulkin apua.

Yhteisissä simulaatioissa opiskelijat kokivat, että oppimista tapahtui myös siinä, että he pystyivät kokonaisvaltaisesti hahmottamaan hoitotilanteen, sillä heidän tehtävänään oli hoitotilanteen jälkeen tulkata potilaan voinnin, tarkkailun ja hoidon kannalta keskeiset asiat joko potilaalle itselleen tai omaiselle.

Monialaiset simulaatiot valmistavat opiskelijoita työelämään

Yhteisten simulaatioharjoitusten järjestäminen antoi hyviä eväitä jatkoa ajatellen. Kokemusten pohjalta keskeistä on harjoitusten huolellinen suunnittelu ja koordinointi. Opiskelijoille tulee selvittää ennalta, mitä heiltä harjoituksissa odotetaan ja kaikille tulee antaa yhtäläiset mahdollisuudet osallistua niin harjoitukseen kuin sen jälkeiseenkin reflektioon.

Mitä paremmin opiskelija on selvillä harjoituksen luonteesta sekä omasta tehtävästään, sitä helpompi hänen on siihen valmistautua ja asennoitua. Ohjauksen lisäksi olennaista on turvallisen ympäristön luominen, jossa myös epäröinti ja erehtyminen ovat sallittuja.

Jatkossa eri alojen yhteiset simulaatiot voivat tarjota mahdollisuuden ennakoida esimerkiksi digitalisaation vaikutusta tulevaisuuden työelämään.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018110547339