Siirry sisältöön
kuvitus, jossa punainen risti valkoisella pohjalla tietokoneen näytöllä, ympärillä terveydenhoitoon liittyviä ja digitaalisia välineitä.
Juttutyyppi  Blogi

Simulaatioiden vaikuttavuus hoitotyön koulutuksessa

Hoitotyön päätöksentekoa ja kirurgisten hoitotyön taitoja opiskellaan Diakissa virtuaalipotilailla. Oppiminen tapahtuu pelillisessä ympäristössä. 

Sairaanhoitaja tarvitsee päätöksentekotaitoja jokapäiväisessä hoitotyössä arvioidessa potilaan kliinistä tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Moniin potilaan tilaan vaikuttaviin muutoksiin pitäisi yleisesti reagoida nopeammin. Hoitotyön päätöksentekotaitojen harjoittelu opiskelun kaikissa vaiheissa on äärimmäisen tärkeää ja kehittää opiskelijan kliinisen hoitotyön osaamista sekä reagointitaitoja. Tällä on suora yhteys potilasturvallisuuteen.

Kokonaisvaltainen voinnin tarkkailu on tärkeää

Yksi keskeisistä sairaanhoitajan osaamisvaatimuksista on hoitotyön kliininen- ja päätöksenteko-osaaminen. Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää tunnistaa jo aikaisessa vaiheessa potilaan tilanteen huononeminen mm. seuraamalla potilaan keskeisiä elintoimintoja. Joskus potilaan tilanne huononee ennen kuin sairaanhoitajat tunnistavat ja reagoivat huononemisen merkkeihin ja pahimmillaan tämä tilanne voi johtaa potilaan kuolemaan.

On tärkeää tunnistaa jo aikaisessa vaiheessa potilaan tilanteen huononeminen.

Koulutuksen aikainen oppiminen potilaan kokonaisvaltaisen voinnin tarkkailuun on tärkeä opittava asia. Potilaan tilanteen tarkkailussa voidaan hyödyntää erilaisia hälytyskriteeristöjä, joista kansainvälisesti tunnetuin on Modified Early Warning Score (MEWS).

Jokaisella sairaanhoitajalla on eettinen velvollisuus kehittää ja ylläpitää ammatillista osaamistaan. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet puutteita sairaanhoitajaopiskelijoiden päätöksenteon osaamisessa, minkä vuoksi tähän on kiinnitettävä enemmän huomiota jo opiskeluaikana.

Opiskelijan itsenäisiä opiskelun muotoja, jotka tukevat opiskelijan aktiivista oppimista tulee myös kehittää. Virtuaalisimulaatioiden ja hyötypelien käyttö terveysalan koulutuksessa ammatillisen osaamisen vahvistajana on lisääntynyt korkeakoulutuksen digitalisaation myötä.

Hyötypelit apuna päätöksenteon ja kirurgisten hoitotyön taitojen oppimisessa

Simulaatio pedagogisena menetelmänä on lisääntynyt viime vuosina ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa. Simulaatiopeleissä oppimista tehostaa erityisesti oppijan aktiivinen rooli päätöksenteossa. Simulaatiopelien merkittävä hyöty hoitotyön opetuksessa on, että niiden avulla voidaan jäljitellä todellisia tilanteita potilasta vaarantamatta.

Simulaatiopeleissä oppimista tehostaa oppijan aktiivinen rooli päätöksenteossa.

Aikaisemmat tutkimukset simulaatiopelien hyödyntämisestä terveysalan koulutuksessa ovat keskittyneet opiskelijoiden kokemusten kuvaamiseen ja arviointiin sekä oppimista tukevien pelien kehittämisen kuvauksiin. Vaikuttavuuden tutkimus on ollut vielä vähäistä. Syynä tähän saattaa olla se, että viime vuosina on vasta kehitetty erilaisia oppimissovellusten prototyyppejä eikä vaikuttavuustutkimusta ole ollut järkevä tehdä niiden keskeneräisyyden vuoksi.

Nyt kun sovellukset ovat kehittyneet, on tärkeä tehdä oppimistuloksiin keskittyvää vaikuttavuustutkimusta, jotta voidaan arvioida niiden hyötyä opetusmenetelmänä.

Pysyvä osoitehttp://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018110547334

Simulaatiopelit kehittävät opiskelijoiden päätöksenteko-osaamista kirurgisessa hoitotyössä

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on meneillään simulaatioiden vaikuttavuustutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää simulaatiopelin vaikutusta kirurgisen potilaan hoitotyöhön liittyvään päätöksenteko-osaamiseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kliinisen päätöksenteon opettamista ammattikorkeakoulussa ja tuottaa tietoa sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen osaamisen kehittymisestä simulaatiopelin avulla.

Tutkimus on osa isompaa tutkimushaketta, jossa on Diakista mukana lehtori, TtM, Kristiina Rosqvist, Metropolia ammattikorkeakoulusta lehtori, TtM, Tuija Buure ja Hämeen ammattikorkeakoulusta tutkijayliopettaja, FT, Jaana-Maija Koivisto.

Oppimismuodot vertailussa

Tutkimusasetelma käsittää koe- ja kontrolliryhmien muodostamisen. Koeryhmä pelaa testiviikon aikana simulaatiopeliä ja kontrolliryhmä lukee pelin sisältöä vastaavan kirjallisuuspaketin samaan aikaan. Tutkimuksen pelinä käytetään virtuaalipotilasta mallintavaa Practigame Nursing -pelisovellusta. Molemmat ryhmät tekevät myös etukäteistestin sekä jälkitestin, jotka mittaavat päätöksenteko- ja kirurgisen hoitotyön taitoja.

Tutkimus toteutetaan kahdessa ammattikorkeakoulussa kirurgisen potilaan hoitotyön opintoihin liittyen. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kirurgista hoitoa tarvitsevan potilaan asiakaslähtöistä hoitotyötä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida akuutisti sairastuneen potilaan hoidon tarpeet ja vastata niihin hoitotyön auttamismenetelmiä käyttäen itsenäisesti ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Tuloksista hyötyä opetuksen kehittämiseen ja potilasturvallisuuden parantamiseen

Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä kliinisen päätöksenteon opetusta sekä kehitettäessä opiskelijoille uusia hyödyllisiä itsenäisen opiskelun menetelmiä. Tutkimustulosten hyödyntämisen merkitys yhteiskunnallisella tasolla liittyy potilasturvallisuuden parantamiseen hoitotyössä. Alustavista tutkimustuloksista raportoidaan syksyllä 2019. Tutkimuksesta valmistuu artikkeleita kansainvälisiin julkaisuihin. Tutkimustulosten hyödyntämisen merkitys yhteiskunnallisella tasolla liittyy potilasturvallisuuden parantamiseen hoitotyössä.