Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Tiimiläisestä esihenkilöksi – työnohjaus johtajuuden tukena

Esihenkilöksi siirtyminen asiantuntijatehtävästä vaikuttaa myös tiimiin. Miten työnohjauksella voidaan tukea uuden roolin rakentumista ja tiimin sopeutumista muutokseen?

Johtaminen työnä sekä esihenkilön asema ja tehtävät saattavat houkuttaa monia, mutta niihin voidaan päätyä eri reittejä. Osa kouluttautuu ja hakeutuu suoraan johtotehtäviin.

Joskus johtotehtäviin voi päätyä yllättäen ja joissain tapauksissa henkilö voi joutua vastuunkantajaksi myös tahtomattaan. Näitä tilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, kun varsinaisen esihenkilön rekrytoiminen kestää kauan tai virka on jäädytetty. Johtamistehtävää saatetaan käyttää organisaatiossa myös sitouttamisen välineenä tai palkkiona ansiokkaasta työstä ja työurasta. Miten työyhteisö muuttuu, kun sen jäsenen työrooli muuttuu esihenkilöksi?

Esihenkilö vaihtuu – mikä muuttuu?

Esihenkilön vaihtuminen aiheuttaa työyhteisössä usein erilaisia jännitteitä. Yhtenä syynä voi olla kollegan uusi työrooli esihenkilönä. Esihenkilönä työskentelevän haasteena on asettua uudenlaiseen suhteeseen tiimissä työtovereiden kanssa. Tiimiläiset voivat myös kyseenalaistaa entisen työkaverin johtamistaidot. Työkaveri voi tuntea myös kateutta ja pohtia , miksei itse tullut valituksi. Mahdolliset ystävyyssuhteet työyhteisön sisällä voivat muuttua tai katketa kokonaan.

Muutostilanteessa sekä esihenkilöltä että tiimin jäseniltä vaaditaan omien toimintatapojen tarkastelua sekä psyykkistä työskentelyä muutoksen sisäistämisessä. Etäisyyden ja läheisyyden välillä taiteileminen on haastavaa. Työyhteisön jäsenten keskinäiset suhteet jäsentyvät uudelleen. On tärkeä pohtia yhdessä: Mikä meidän tiimissämme on muuttunut? Mikä on meille tärkeää?

Luottamus rakennetaan hitaasti

Luottamuksen syntyminen työyhteisössä vaatii aikaa,  suunnitelmallisuutta ja luottamuksen tietoista rakentamista. Tiimin vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseen kannattaa nähdä vaivaa, sillä esihenkilöiden ja työntekijöiden välinen avoimuus tukee työssä jaksamista. Esihenkilö voi omalla toiminnallaan tukea työntekijöitä parhaaseen mahdolliseen suoriutumiseen huomioiden jokaisen yksilöllinen osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja voimavarat.

Luottamuksen syntyminen vaatii myös oman turvallisen fooruminsa, jossa kipeitäkin asioita voidaan käsitellä.

Tiimin jäsenten ammatillisuus voi näyttäytyä uudella tavalla. Luottamuksen syntyminen vaatii myös oman turvallisen fooruminsa, jossa kipeitäkin asioita voidaan käsitellä. Työnohjaus yhtenä työyhteisön yhteistyön rakenteena toimii hyvänä kokemusten ja oivallusten jakamisen ja oppimisen paikkana.

Hyvä johtaja kuuntelee työyhteisön jäsenten ajatuksia ja mielipiteitä, kunnioittaa niitä sekä hyväksyy myös oman tietämättömyytensä. Työyhteisön jäsenten luottamus ja kunnioitus syntyy vastavuoroisessa suhteessa, kunnioittavan käyttäytymisen ja tasa-arvoisen kohtelun myötä. Tilanne saattaa olla haastava työntekijä-esihenkilö-suhteen rakentamisessa silloin, kun esihenkilönä on entinen tiimikaveri. Ajatuksia ja odotuksia yhteistyölle on tärkeä sanoittaa työn arjessa, mutta pohdintaa voi syventää työnohjauksessa yhdessä ulkopuolisen työnohjaajan kanssa.

 Työnohjaus johtajuuden ja tiimin tukena

Työstä kumpuaville tunteiden jakamiseen ja pohtimiseen tarvitaan paikka ja aika, jotta työyhteisö säilyisi toimivana ja hyvinvoivana. Ryhmätyönohjauksessa tunnelatautuneiden asioiden käsittely on helpompaa kuin kiireisessä arjessa.

Esihenkilö tarvitsee aikaa perehtymiseen sekä uusiin sidosryhmiin ja työtehtäviin tutustumiseen. Esihenkilölle entisestä työstä irtautumiseen voi liittyä myös luopumisen tuskaa ja epävarmuutta, etenkin jos aiemmassa roolissaan on pystynyt luottamaan omaan osaamiseensa, ja saanut ehkä hyvää palautetta esihenkilöltä ja kollegoiltakin. Esihenkilönä palautetta ei saakaan välttämättä niin paljon ja voi huomata olevansa yksin aiempaa enemmän.  Näissä kysymyksissä uuden esihenkilön henkilökohtainen työnohjaus on ensiarvoisen tärkeää.

Työnohjauksen rinnalla jokainen esihenkilö tarvitsee oman esihenkilönsä tukea.

Työnohjauksen rinnalla jokainen esihenkilö tarvitsee oman esihenkilönsä tukea. Myös kollegiaalinen vertaistuki muilta esihenkilöiltä auttaa uuden roolin jäsentymisessä. Tärkein tuki tulee kuitenkin omilta työntekijöiltä. Sen vuoksi juuri tiimin työnohjaus, jossa esihenkilö on mukana edistää luottamuksen rakentumista.

Työyhteisön keskustelukulttuuri ja keskinäiset suhteet ovat merkityksellisiä, sillä ne heijastuvat työntekoon, halusimme tai emme. Roolien vaihtuminen työyhteisön sisällä horjuttaa tätä tasapainoa. Tilanteessa, jossa uusi esihenkilö on ollut tiimin jäsen, olisi työnohjaus hyvä aloittaa välittömästi ja pohtia yhdessä mikä tiimissä muuttuu ja millainen johtaminen työtä mahdollistaa.

Työnohjaus mahdollistaa tilan antamisen myös niille tiimiläisille, jotka muuten jäisivät ajatustensa ja tunteidensa kanssa helposti yksin. Sirkulaaristen kysymysten kautta työnohjaaja voi auttaa tiimiläisiä ja uutta esihenkilöä pohtimaan asioiden suhteita toisiinsa. Jos jokin asia muuttuu, miten se vaikuttaa kokonaisuuteen? Mitä tapahtuu, jos asiat eivät muutu?

Työnohjaus auttaa ottamaan etäisyyttä tunteisiin ja tarkastelemaan asioita objektiivisesti ja asiatasolla, tunteita mitätöimättä. Roolien muuttuminen ja uusi ryhmädynamiikka voivat toimia myös alkuna uudelle ja tervehdyttää työkulttuuria onnistuneessa työnohjausprosessissa tapahtuneen yhteisen jakamisen kautta. Oman, kollegojen ja koko yhteisön perustehtävän pohtiminen paitsi selkeyttää omaa työnkuvaa, hälventää parhaimmillaan vääränlaisia oletuksia ja ennakkoluuloja. Ymmärrys luo myötätuntoa ja empatiaa, joka helpottaa vaikeistakin tunteista puhumista.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510184