Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Monikielinen sanasto kotoutujien ja tulkkien tueksi syntyi yhteistyöllä

Sininauhasäätiössä tuotettu monikielinen pakolaisille sekä kääntäjille ja tulkeille suunnattu asumisen ja sosiaaliturvan sanasto edellytti monialaista yhteistyötä. Diakin asiantuntijat ja opiskelijat osallistuivat materiaalin suunnitteluun ja tuotantoon. 

Uuteen maahan muuttava ihminen kohtaa uusia käytänteitä ja yhteiskunnallisia järjestelmiä, joiden ymmärtämiseen hän tarvitsee tukea ja selvennystä omalla kielellään. Sininauhasäätiössä käynnistyi vuoden 2021 maaliskuussa Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hanke, jossa tuotettiin asumisen ja sosiaaliturvan sanastot ja videomateriaalit pakolaisille.

Tavoitteena oli, että vasta Suomeen muuttaneet pakolaiset saavat lisää tietoa aiheesta sekä ymmärtävät paremmin asumisen ja sosiaaliturvan käytänteitä. Lisäksi tulkkien ja kääntäjien tarpeisiin laadittiin kaksikieliset versiot sanastosta.  Ensin materiaali tuotettiin suomen kielellä, jonka jälkeen työstettiin kurdin (sorani), arabian, Kongon swahilin ja tigrinjan kielen käännökset. 

Diakin asioimistulkkauksen asiantuntijoilla ja opiskelijoilla oli kielten, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijana keskeinen rooli niin hankkeen ohjausryhmässä kuin materiaalintuotannossa.   

Sanastomateriaali tukee kotoutujaa ja antaa työvälineitä ammattilaisille 

Hankkeessa laadittiin asumiseen liittyvä kuvitettu sanasto selityksineen sekä käännätettiin sanasto sekä sen pohjalta laaditut videot eri kielille. Sininauhasäätiön hanketyöntekijä kokosi sanastoon ohjausryhmän tuella 69 keskeistä alan termiä.  

Suomalaisten termien ja käsitteiden vastineiden tavoittaminen toisella kielellä tulkkaustilanteissa ja käännöksissä on monesti haasteellista. Tästä syystä hankkeessa tehtiin myös kaksikieliset sanastot, joissa suomen- ja muunkieliset termit ja määritelmät ovat rinnakkain. Näiden sanastojen on tarkoitus auttaa kääntäjiä ja tulkkeja heidän työssään tarjoamalla yhdessä sovittuja ja näin ollen standardisoituneempia käännöksiä sanaston termeille. Tämä on tärkeää, jotta toista kieltä käyttävä asiakas kuulisi aina saman termin samasta käsitteestä tulkista riippumatta. Myös viranomaiset voivat hyödyntää sanastoa palvelu- ja ohjaustilanteissa.  

Suomalaisten termien ja käsitteiden vastineiden tavoittaminen toisella kielellä tulkkaustilanteissa ja käännöksissä on monesti haasteellista.

Ryhmätyöskentelyllä varmistettiin käännöstyön laadukkuus 

Hankkeessa sovellettiin menetelmänä käännösten tekemistä ryhmätyönä. Diakin kautta mukaan saatiin sekä opiskelijoita että jo valmistuneita käännöstyön ammattilaisia.  Myös muut ryhmän kääntäjät löytyivät Sininauhasäätiön yhteistyötahojen ja hankkeen ohjausryhmän avulla. 

Työskentelytavalla, jossa käännöstä oli mukana pohtimassa useampi henkilö, haluttiin varmistaa mahdollisimman laadukas lopputulos. Käännökset toteutettiin 2–3 hengen kääntäjäryhmissä, joissa kunkin kielen osaajat ja kääntäjät työstivät sanastoa yhteistyössä.  Hanketyöntekijä koordinoi käännöstyötä ja tuki aktiivisesti kääntäjäryhmien työskentelyä. 

Diakin opiskelijat ja alumnit toimivat hankkeessa kääntämisen ja tulkkauksen sekä sanastotyön asiantuntijoina, ja pystyivät näin hyödyntämään monipuolisesti Diakin tulkki (AMK) -koulutuksen antia. Lisäksi osallistujien projekti- ja ryhmätyöskentelytaidot kehittyivät edelleen hankkeen myötä. Hankkeen rahoituksessa oli kääntäjille maksettavien palkkioiden osalta huomioitu käännöstyön vaativuus. 

Ohjausryhmän monialainen osaaminen keskeisessä roolissa 

Ohjausryhmän rooli hankkeessa oli merkittävä. Se koostui Kelan, Diakin, ELY-keskuksen, Pakolaisavun, Tulkan, Helsingin kaupungin asumisneuvonnan, IOM:n sekä Nurmijärven ja Lohjan maahanmuuttokoordinaattoreiden edustajista.  

Ohjausryhmän jäsenten asiantuntemus oli hankkeelle arvokasta ja heidän tietämyksensä auttoi sanaston muotoutumisessa. Jäsenet olivat tehtävässään motivoituneita ja tarjosivat apuaan hankkeelle kokousten ulkopuolellakin. Ryhmällä oli myös tärkeä rooli materiaalin levittämisessä ja siitä viestimisessä.   

Tasokas tulkkaus- ja käännöstyö on myös yhteiskunnan etu 

Hyvä ja laadukas käännös ja tulkkaus ovat tärkeässä roolissa Suomeen muuttavien pakolaisten kotoutumisessa. Kun käännös on tehty huolellisesti ja tulkkaus on laadukasta, on lukijalla ja kuulijalla mahdollisuus omaksua tietoa mahdollisimman oikein.   

Hyvä ja laadukas käännös ja tulkkaus ovat tärkeässä roolissa Suomeen muuttavien pakolaisten kotoutumisessa.

Hyvän tulkkauksen ja tasokkaiden käännösten avulla voidaan myös sujuvoittaa viranomaisten toimintaa. Viranomaisten ja muiden tulkkaus- ja käännöstyötä tilaavien olisikin hyvä tiedostaa, että halvin hinta ei yleensä johda parhaaseen lopputulokseen. Laadukas tulkkaus ja käännös sen sijaan voi säästää yhteiskunnan varoja, kun puutteellisia käännöksiä ei tarvitse korjata tai epätarkkaa tulkkausta täydentää jälkeenpäin. Viranomaisten tuleekin vaatia aina ensi sijassa koulutettua tulkkia ja kääntäjää.  

Sanastohankkeesta uusiin yhteistyömuotoihin  

Sininauhasäätiön hanke osoittaa, miten työpanosta tarjoava ohjausryhmä voi tukea hanketta asiantuntemuksellaan. Osapuolten aktiivinen osallistuminen voi myös tarjota uusia avauksia tai vahvistaa aikaisempia kumppanuuksia. 

Sininauhasäätiön ja Diakin yhteistyö tarjosi molemmille mahdollisuuden tutustua toisen organisaation käytännön toimintaan ja sen tarjoamiin yhteistyömuotoihin.  Sininauhasäätiössä nähdään jatkossakin mahdollisena tarjota Diakin opiskelijoille tehtäviä ja harjoittelumahdollisuuksia. Diak puolestaan löysi Sininauhasäätiössä kumppanin, jonka kanssa se voi ideoida innovatiivisia monikielisyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä kehittämishankkeita.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510197

Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hanke

  • Tuotti asumisen ja sosiaaliturvan sanastoja ja videomateriaalia pakolaisille sekä tulkkien tarpeisiin.
  • Materiaali tuotettiin suomen kielen lisäksi kurdin (sorani), arabian, Kongon swahilin ja tigrinjan kielillä.
  • Hankkeessa tuotetut sanastot löytyvät Sininauhasäätiön materiaalipankista  ja videot Youtubesta
  • Yksivuotinen hanke käynnistyi maaliskuussa 2021.
  • Rahoittaja toimii Euroopan Unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.
  • Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Diakin lisäksi Kela, Suomen Pakolaisapu, ELY-keskus, IOM, Helsingin kaupungin asumisneuvonta, Tulka sekä Lohjan ja Nurmijärven kaupungit.

Sininauhasäätiö

  • Sininauhasäätiön perustehtävä on asunnottomuuden vähentäminen sekä asumis- ja päihdepalveluiden tarjoaminen ihmisille, jotka kamppailevat mielenterveys- ja päihdeongelmien kanssa. 
  • Kehittämistoiminta on tärkeä osa säätiön työtä. Kehittämishankkeilla pyritään auttamaan ihmisiä ruohonjuuritasolla sekä löytämään uusia ratkaisuja asunnottomuuteen ja sen taustalla oleviin syihin.
  • Säätiössä tehdään myös työtä maahanmuuttajien asumisasioiden parissa.