Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Artikkeli

Varhaiskasvatuksen sosionomit monipuolistavat tiimien osaamista

Varhaiskasvatuslain uudistus vuodelta 2018 toi varhaiskasvatustyöhön uuden tehtävänimikkeen: varhaiskasvatuksen sosionomin. Vaikka tehtävänimikkeen ympärillä leijuu vielä paljon epätietoisuutta, on katse käännettävä tulevaan. Tämäkin muutos on mahdollisuus, kun sen vain niin haluaa nähdä.

Mikä tai kuka on varhaiskasvatuksen sosionomi? Mitä varhaiskasvatuksen sosionomi osaa ja tekee? Uuteen tehtävänimikkeeseen ja ammattiryhmään liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä.

Epätietoisuuden ja siitä johtuvan epävarmuuden ohella on kuitenkin nähtävä kaikki se, mitä uusi henkilöstörakenne ja varhaiskasvatuksen sosionomit uutena ammattiryhmänä voivat varhaiskasvatukselle tarjota.

Tehtävänkuva muotoutuu osaamisen ympärille

Varhaiskasvatuksen sosionomeja alettiin kouluttaa vuonna 2020. Kelpoisuuden edellytyksenä on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, joka sisältää vähintään 60 opintopisteen verran varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja.

Valtakunnallisia suosituksia lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan määrittely on jätetty kuntien tehtäväksi, ja sen suhteen kunnat ovat hyvin eri vaiheessa. Varmaa on kuitenkin se, että ammattikorkeakouluista valmistuvissa varhaiskasvatuksen ammattilaisissa on valtava potentiaali koko suomalaiselle varhaiskasvatukselle.

Varhaiskasvatuksen sosionomit ovat sosiaalipedagogiikan osaajia.

Varhaiskasvatuksen sosionomit ovat sosiaalipedagogiikan osaajia. Heillä on monipuolista osaamista ja käytännön menetelmiä lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi erityisesti sosiaalisesta näkökulmasta. Lasten ja perheiden vertaissuhteiden vahvistaminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen sekä laaja-alainen sosiaalipalvelujärjestelmän tunteminen ovat osa varhaiskasvatuksen sosionomin asiantuntijuutta. Työn lähtökohtana on voimavaralähtöinen ja sensitiivinen työote.

Tämä osaaminen tulisi tehdä näkyväksi myös varhaiskasvatuksen ohjaaviin asiakirjoihin.

Opinnäytetyö tuottaa tärkeää tietoa kouluttajien ja työelämän käyttöön

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hanke ajoittui muutosvaiheeseen, jolloin ammattikorkeakoulut alkoivat kouluttaa varhaiskasvatuksen sosionomeja, eivätkä uudet opiskelijat enää saaneet ammattikorkeakoulusta varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Osa kunnista ehti edelläkävijöinä aukaista myös varhaiskasvatuksen sosionomien työpaikkoja. Se, miten vakanssien ja varhaiskasvatuksen sosionomiksi valmistuvien määrät tulevaisuudessa kohtaavat, jää nähtäväksi.

Tällä hetkellä tarvitsemme lisää tietoa sosionomien sijoittumisesta, asemasta ja roolista osana suomalaista varhaiskasvatusta. Tarvitsemme tietoa siitä, millaista osaamista sosionomit ovat tuoneet varhaiskasvatuksen moniammatillisiin tiimeihin. Juuri tähän tarpeeseen tehtiin yhteistyössä OsaaVa-hankkeen kanssa opinnäytetyö, joka valmistuu keväällä 2022.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva on lähtenyt rakentumaan käytännön tasolla lapsiryhmätyössä ja kuinka sosionomien osaaminen on tunnistettu ja tunnustettu osana moniammatillista tiimiä.  Laadullisen tutkimuksen haastateltavina oli neljä päiväkodinjohtajaa sellaisista yksiköistä, joihin oli jo rekrytoitu työntekijä varhaiskasvatuksen sosionomin nimikkeellä.

Sosionomin osaaminen todentuu arjen tiimityössä

Työnkuvan pohjana ovat valtakunnalliset suositukset sekä kuntien tekemät työn vaativuuden arvioinnit. Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaa tarkastellessa on syytä huomioida myös varhaiskasvatustyön luonteeseen kuuluva tiimityö – koko kasvattajatiimin toiminta ja tehtävänjako. Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, että tehtävänjako tapahtui ensisijaisesti tiimeissä. Työtehtäviin ja vastuisiin vaikuttaa ammattinimikkeiden lisäksi myös muita tekijöitä. Esimerkiksi henkilökohtainen osaaminen ja ammatilliset vahvuudet huomioitiin sosionomin tehtävissä. Työnkuvaa oli lähdetty rakentamaan myös yksikön ja ryhmän tarpeista käsin.

”Ne on siellä tiimissä miettinyt selkeesti tehtävänkuvan tai tehtäviä, ehkä vastuualueita siinä tiimissä ja sen osaamisen mukaan. Et mikä on opettajan, lastenhoitajan ja sosionomin osaaminen ja jakanut sitä kautta niitä työtehtäviä tiimissä. Ja he on mun mielestä osallistanut selkeesti koko tiimiä moniammatillisesti”

Päiväkodin johtajilla on ensiarvoisen tärkeä rooli varhaiskasvatuksen muutosprosesseissa. Tulosten mukaan johtajien rooli näkyi uuden henkilöstörakenteen osalta erityisesti siinä, kuinka uusi ammattiryhmä otetaan vastaan ja osaksi tiimejä. Johtajuuteen kuului eri ammattiryhmien osaamisen tunnistaminen ja tunnetuksi tekeminen sekä sellaisen toimintakulttuurin edistäminen, jossa jokaisen ammattiryhmän ja yksilön osaaminen huomioidaan ja hyödynnetään.

Tällä hetkellä tarvitsemme lisää tietoa sosionomien sijoittumisesta, asemasta ja roolista osana suomalaista varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatustyön vaativuuden lisääntyessä myös erilaista osaamista tarvitaan monipuolisemmin. Vastuiden ja osaamisen alueiden jakaminen eri ammattilaisten kesken nousi tuloksissa esille työtä helpottavana ja selkeyttävänä tekijänä. Parhaimmillaan moniammatillinen työ luo jotain sellaista, johon yksin ei pysty. On annettava tilaa jokaisen tiimin jäsenen osaamiselle. Toisaalta jokaisella on myös vastuu oman osaamisensa esille tuomisesta ja näkyväksi tekemisestä. Seuraava lainaus haastatteluaineistosta kuvaa hyvin tiimityön ydintä.

”…tiimit ja työntekijät ne muodostaa sellaisen verkon, mikä niitä lapsia kannattelee. Se on sellainen kokonaisuus et siinä pitää olla vahvoja lankoja. Ja yhdessä. Silloin toimii tosi hyvin kaikki. Ja paljon näissä tarvitsee keskustelua.”

OsaaVa-hankkeessa on tiivistetty varhaiskasvatuksen kouluttajien yhteistyötä ja vuoropuhelua

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvan muotoutuminen jatkuu ja sen rakentuminen edellyttää yhteistä keskustelua sekä yksikkö- että kuntatasolla.

Myös varhaiskasvatuksen kouluttajat voivat tehdä osansa. Ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat avainasemassa edistämässä dialogia eri varhaiskasvatuksen ammattiryhmien välillä. Se, miten toisista ammattiryhmistä koulutuksessa puhutaan ja miten heidän osaamistaan sanoitetaan, vaikuttaa yksilön asenteisiin ja odotuksiin työelämään siirryttäessä. Kaikkia varhaiskasvatuksen ammattilaisia arvostavan ilmapiirin rakentaminen alkaa jo opintojen aikana.

OsaaVa-hankkeessa on tehty yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan alueella varhaiskasvatuksen koulutusta tuottavien organisaatioiden välillä. Tavoitteena on ollut lisätä vuoropuhelua, sanoittaa eri koulutusten tuottamaa osaamista, vahvistaa moniammatillisen tiimityön rakentumista ja ennen kaikkea murtaa ennakkoluuloja toisia kohtaan.

Lähteet

Väisänen, A. (2022) Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan tarkastelu johtajien haastattelututkimuksena (Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma) [Julkaistaan toukokuussa 2022]

L 540/2018. Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228403

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

  • OsaaVa-hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka toteutuu ajalla 1.4.2020–31.5.2022.
  • Hankkeen päätoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Oulun yliopisto.
  • Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta.
  • Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa varhaiskasvatusalan opiskelijoiden opintopolkuja ja edistää varhaiskasvatusalan kiinnostavuutta sekä miesten hakeutumista alalle.
  • Diakin osuus hankkeessa kohdentuu eritoten varhaiskasvatuksessa työskentelevien ja varhaiskasvatusta opiskelevien sosionomien osaamisen kehittämiseen ja koulutuspolkujen sujuvoittamiseen.
  • Vieraile hankkeen verkkosivuilla.