Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Varhaiskasvatusalan vetovoimaa lisätään yhteiskehittämällä Pohjois-Pohjanmaalla

Varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoimasta – tai pikemminkin niiden puutteesta – on keskusteltu viime aikoina laajasti eri medioissa. Monin paikoin puhutaan jo varhaiskasvatuksen kriisiytymisestä. Koska on kyse sekä lasten ja perheiden että henkilöstön hyvinvoinnista, on keinoja työvoimapulaan keksittävä yhteisvoimin.

Korkeakoulutettujen määrää varhaiskasvatusalan henkilöstöstä on tarkoitus nostaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä lisää painetta löytää uusia ratkaisuja henkilöstön kouluttamiseen ja opintojen jatkopoluttamiseen erityisesti toiselta asteelta korkeakouluun.

Varhaiskasvatusalan vetovoima on heikentynyt etenkin sosionomiopiskelijoiden kohdalla. Sosionomin (AMK) tutkintoa suorittavista opiskelijoista huomattavasti aiempaa harvempi suuntautuu opinnoissaan varhaiskasvatukseen. Tämä johtuu ammattikorkeakoulusta valmistuvien varhaiskasvatuksen sosionomien toistaiseksi epäselvästä asemasta ja sijoittumisesta työelämässä.

Juuri nyt varhaiskasvatuksessa tarvitaan ihan jokaista varhaiskasvatuksen ammattilaista koulutustaustasta riippumatta.

Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan osaamisen näkyväksi tekemistä, tunnustamista ja arvostamista. Tämä tapahtuu varhaiskasvatuksen sosionomien paikkoja avaamalla, tehtävänkuvien selkeällä määrittelyllä ja myös tehtävien vaativuutta ja koulutuksen tuottamaa osaamista vastaavalla palkkatasolla.

Juuri nyt varhaiskasvatuksessa tarvitaan ihan jokaista varhaiskasvatuksen ammattilaista koulutustaustasta riippumatta. Työn veto- ja pitovoimaan vaikuttaa pitkälti se, että ammattilainen voi keskittyä työhönsä ja hyödyntää osaamistaan täysipainoisesti. Tämä on mahdotonta henkilöstövajeessa tai työnkuvan ollessa epäselvä.

Rekrytoinnin haasteet ulottuvat Pohjois-Pohjanmaalle saakka

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa kartoitettiin kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen rekrytointitarpeita ja osaamisen kehittämisen tarpeita Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Tulokset myötäilivät valtakunnallista tilannetta.

Suurena haasteena pidettiin pätevien lyhytaikaisten sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön saatavuutta sekä ylipäätään ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön löytämistä. Tässä joitakin vastauksia kyselystä:

”Osaavia, ammattitaitoisia sijaisia tai määräaikaisia työntekijöitä on yleensäkin ollut vaikea saada ja usein joudumme käyttämään kouluttamattomia työntekijöitä.”

”Pätevistä työntekijöistä on pulaa kaikissa ammattiryhmissä. Työntekijät vaihtavat työpaikkoja hyvin helposti. Sitoutuminen työnantajaan on heikkoa.”

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi koettiin erityisen haastavaksi. Tehtävään kelpoisia hakijoita ei ole riittävästi tai lainkaan.

”Päteviä varhaiskasvatuksen opettajia on alueella mahdotonta saada. Yhtään pätevää hakijaa ei ole tullut, vaikka 9/20–2/21 välisenä aikana on ollut kolme rekryä auki.”

Työelämän toiveena ovat joustavat opintopolut ja urakehitys alan sisällä

Kyselyyn vastanneet pohtivat erilaisia keinoja koulutetun työvoiman saatavuuden lisäämiseksi. Vahvimmin esille nousi urakehityksen mahdollistaminen alan sisällä, erilaiset joustavat opintopolut ja opiskelumuodot sekä koulutuspaikkojen lisääminen.

Samoin toiveet koulutusorganisaatioille koskivat suurimmalta osin tutkinnon täydentämistä tai uuden tutkinnon suorittamista varhaiskasvatusalalla: toivottiin esimerkiksi koulutusta lastenhoitajasta tai sosionomista (AMK) varhaiskasvatuksen opettajaksi ja lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi.

”Opiskelu työn ohessa on oltava mahdollista. Erityisesti lastenhoitajien kouluttautuminen opettajan / sosionomin kelpoisuuteen tähtääviin tutkintoihin tulisi olla mahdollista, jotta varmistetaan henkilöstön kelpoisuus myös jatkossa.”

Lisäksi sosionomitaustaisille varhaiskasvatuksen opettajille toivottiin mahdollisuutta täydentää tutkintoa esiopettajaksi.

Sosionomitaustaisille varhaiskasvatuksen opettajille toivottiin mahdollisuutta täydentää tutkintoa esiopettajaksi.

Koulutuksen järjestämiseen liittyviä toiveita olivat joustavuus ja helppo saavutettavuus sekä mahdollisuudet lyhyisiin täydennyskoulutuksiin ja työn ohella opiskeluun alalla jo oleville.

OsaaVa-hanke sujuvoittaa opintopolkuja

OsaaVa-hankkeessa yhtenä toimenpiteenä on ollut joustavan koulutuspolun kehittäminen toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. Niin kutsutut varhaiskasvatuksen väyläopinnot on toteutettu Oulun ammattikorkeakoulussa. Toisen asteen opiskelijoille on tarjottu mahdollisuutta suorittaa 10 opintopisteen verran ammattikorkeakouluopintoja, joiden sisällöt ovat varhaiskasvatuksen ydinopintoja. Kokeilun tuloksiin voi tutustua Isoniemen (2021) YAMK opinnäytetyössä.

Hankkeessa on tehty yhteistyötä uravalmennusta tarjoavien yritysten kanssa. Päätavoitteena on ollut kertoa urapolkuaan suunnitteleville varhaiskasvatusalasta työkenttänä sekä mahdollisuuksista kouluttautua alalle.

Myös yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan alueen yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajien kanssa on tehty hankkeen alusta saakka. Opinto-ohjaajien käyttöön on tuotettu muun muassa videoita, joissa varhaiskasvatusalalla työskentelevät ja alaa opiskelevat kertovat kokemuksistaan, sekä pelikortteja.

Lisäksi hankkeen tuotoksena on syntynyt opintoportaali, joka kokoaa yhteen mahdollisuudet kouluttautua varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi Oulun seudulla.

Diakin polkuopinnot vastaavat työelämän tarpeeseen

Diak tarjoaa kesästä 2022 lähtien ammatillisen koulutuksen suorittaneille polkuopintoja, jotka mahdollistavat väylän hakeutua tutkinto-opiskelijaksi varhaiskasvatuksen sosionomiksi suuntaaviin opintoihin.

Diak tarjoaa kesästä 2022 lähtien ammatillisen koulutuksen suorittaneille polkuopintoja.

Polkuopinnot on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkinnon suorittaneille, kuten esimerkiksi lastenhoitajille tai lähihoitajille. Opinnot järjestetään työelämän toiveiden mukaisesti kokonaan verkossa, ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Varhaiskasvatuksella on kiistaton merkitys lapsille, perheille ja koko yhteiskunnalle. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja lapsen koulutuspolun perustan rakentamiseen tarvitaan lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. Siksi on taisteltava alan veto- ja pitovoiman puolesta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228387

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

  • OsaaVa-hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka toteutuu ajalla 1.4.2020–31.5.2022.
  • Hankkeen päätoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Oulun yliopisto.
  • Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta.
  • Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa varhaiskasvatusalan opiskelijoiden opintopolkuja ja edistää varhaiskasvatusalan kiinnostavuutta sekä miesten hakeutumista alalle.
  • Diakin osuus hankkeessa kohdentuu eritoten varhaiskasvatuksessa työskentelevien ja varhaiskasvatusta opiskelevien sosionomien osaamisen kehittämiseen ja koulutuspolkujen sujuvoittamiseen.
  • Vieraile hankkeen verkkosivuilla.