Siirry sisältöön
Kädet pitävät hehkulamppuja kädessä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Hankkeet erinomaisia oppimisympäristöjä ammatillisen koulutuksen opiskelijoille

Ammatillisessa koulutuksessa tavoitteena on työelämäyhteistyö ja sitä kautta syntyvä osaaminen, joka rakentuu teoreettisesta ja tutkitusta tiedosta sekä käytännön kokemuksesta. Ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut ovat olleet ja tulevat olemaan aktiivisia työelämän kehittäjiä erilaisissa hankkeissa. Tämä aktiivisuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden tarkastella erilaisia hankkeita myös opiskelijoiden oppimisympäristöinä.

Perinteisen kaavan mukaan oppilaitoksissa tarjotaan teoriaopetusta, erilaista ammattiin liittyvää käytännön harjoittelua ja työssäoppimisjaksoja. Hankkeet tarjoavat hyviä oppimiskokemuksia erilaisissa ympäristöissä.

Hankkeessa oppimisen toteutuminen vaatii uutta ajattelua jo hankkeen suunnitteluvaiheessa: miten hankkeeseen voidaan kytkeä opiskelijoiden oppimista pitäen mielessä hankkeen tavoitteet?

Oppilaitoksen opettajien ajattelu muuttuu; miten työelämässä voi toteuttaa erilaisia projekteja niin, että tiettyjä asioita voisi harjoitella hankkeissa oikeassa työelämässä, samalla tukien hankkeiden tavoitteita? Lisäksi hankkeet tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia opiskelijoille erilaisten selvitysten ja opinnäytetöiden tekemiselle.

Molemminpuolista hyötyä

Oppiminen hankkeen puitteissa tarjoaa hyvän oppimismahdollisuuden, tiivistää työelämäyhteistyötä ja haastaa perinteistä opetusta hakemaan uusia tapoja oppia. Tällaisessa tilanteessa hyötyvät kaikki ja voidaan puhua win-win -tilanteesta. Työelämä ja hankkeet hyötyvät opiskelijoiden työpanoksesta. Opiskelijat saavat oppimiskokemuksia yhdistää aiemmin opittuja tietoja ja taitoja oikeissa työelämätilanteissa.

Oppilaitoksen hyödyt ovat myös moninaiset: yhteistyö yritysten välillä tiivistyy, saadaan uusia oppimisympäristöjä ja kiinnostavuus oppilaitosta kohtaan kasvaa. Lisäksi uusia hankeaihioita ja innovaatiota nousee tiivistyneen yhteistyön myötä, kun opitaan tuntemaan toimijat ja luottamus yhteiseen tekemiseen vahvistuu.

Laatuhoivaa yhdessä

Laatuhoiva-hankkeessa opiskelijayhteistyötä toteutettiin Virpiniemen liikuntaneuvojaopiskelijoiden kanssa. Hankkeen materiaalien kuvaamisesta ja editoinnista vastasivat OSAO:n mediaopiskelijat. Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat tutkivat ja kehittivät johtajuutta yhdessä mukana olleiden organisaatioiden kanssa. Opiskelijat tutkivat myös työhyvinvointiin liittyvän voimavaravalmennuksen vaikutuksia työyhteisöön ja yksittäisiin työntekijöihin.

Opiskelijat saivat tärkeitä oppimiskokemuksia ja opintopisteitä, työyhteisö sai tietoa omaan käyttöönsä, ja hanke hyötyi uuden tiedon tuottamisesta. Lisäksi hankkeissa syntyvä materiaali, kuten kirjalliset tuotokset ja videot voidaan hyödyntää oppimisessa. Laatuhoiva-hankkeessa syntynyt arviointiraportti toimii materiaalina arviointiin liittyvissä opinnoissa.

Teksti pohjautuu Laatuhoiva-hankkeen blogissa aiemmin ilmestyneeseen kirjoitukseen.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090257062