Siirry sisältöön
Lääkepillereitä leijumassa, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Lääkehoidon opintokokonaisuus vastaa osaamistarpeeseen

Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintokokonaisuus on rakennettu lääkehoidon osaamisen lisäämiseksi ja tehtävänkuvien laajentamiseksi sosiaalialan työntekijöille.

Lääkitysturvallisuuden varmistaminen ja edistäminen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuseen ja julkiseen palvelulupaukseen. Lääkehoitoa toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja sen toteuttaminen vaatii koulutusta sekä oman osaamisen näyttämistä työnantajan vaatimalla tavalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa lääkehoitoa toteutetaan päivittäin, ovat toteuttajina ensisijaisesti lääkehoitoon koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. THL:n laatima Turvallinen lääkehoito: opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen -julkaisu ohjaa lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä lääkehoitoprosessissa. Lääkehoitosuunnitelma on terveydenhuollossa osa lakisääteistä suunnitelmaa laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta sekä sosiaalihuollossa osa omavalvonta­suunnitelmaa.

Lääkehoitosuunnitelmasta ilmenee muun muassa ammattinimikkeet ja oikeudet lääkehoidon toteuttamiseen sekä se, miten lääkehoidon osaaminen varmistetaan. Riittävän lääkehoidon osaamisen arviointi kuuluu työnantajan rekrytointiprosessiin.

Osaamisen varmistamiseen liittyy muun muassa työntekijän suorittama tutkinto, työtehtävien laajuus, perehdytys, täydennyskoulutus sekä teoriaosaamisen ja käytännön osaamisen varmistus. Teoriaosaaminen voidaan varmistaa kirjallisesti tai suullisesti huomioiden myös lääkelaskennan osaaminen. Käytännön osaaminen varmistetaan näyttöjen avulla lääkehoitosuunnitelmassa määritellyllä tavalla, esimerkiksi lääkkeiden jakamisella sekä injektion annolla.

Opintokokonaisuuden rakenne

Diakin opintokokonaisuus Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla on ollut tarjolla avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnassa keväästä 2021 alkaen. Kokonaisuuteen kuuluu kuusi opintojaksoa. Ensimmäisessä osiossa eli TLS1, lääkehoidon perusteet -opintojaksolla (3 op) opiskellaan lääkehoidon perusasioita liittyen lääkehoidon toteuttamiseen. Lisäksi TLS1-opintojaksolla perehdytään lakeihin ja asetuksiin, jotka ohjaavat lääkehoitoa. Tämä opintojakso opiskelijan tulee suorittaa ennen muita TLS- kokonaisuuden opintojaksoja.

Diakin opintokokonaisuus Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla on ollut tarjolla avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnassa keväästä 2021 alkaen.

Muut opintojaksot opiskelija voi suorittaa oman tarpeen ja kiinnostuksensa mukaisesti ja haluamassaan järjestyksessä. Opintojaksojen teemoja ovat taitopaja ja lääkelaskenta, aikuisten ja ikääntyneiden lääkehoito, lasten ja nuorten lääkehoito, kehitysvammaisten lääkehoito sekä mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito.

Opiskelijoiden kokemuksia

Ensimmäisen toteutuksen jälkeen kysyimme palautekyselyssä mielipiteitä opintokokonaisuudesta asteikolla, jossa vastausvaihtoehtoina oli “täysin samaa mieltä”, ”samaa mieltä”, ”eri mieltä” ja  ”täysin eri mieltä”. Kysymyksiä oli kymmenen ja ne koskivat opintojen toteutuksen onnistumista, uuden tiedon saamista, käytännön työhön soveltamista, ammatillisen osaamisen kasvua ja taitopajatyöskentelyn mielekkyyttä. Suurin osa vastaajista oli valinnut vastausvaihtoehdon “täysin samaa mieltä” tai “samaa mieltä”. Vastausten perusteella lääkehoidon osaaminen oli opiskelijoilla lisääntynyt ja lääkehoidon opinnot oli koettu hyödylliseksi työelämässä sekä oman ammatillisen osaamisen kasvussa.

Avoimissa kysymyksissä kysyimme, mikä oli parasta koulutuksessa ja mitä opiskelija oli mahdollisesti jäänyt kaipaamaan. Hyväksi koettiin opintojaksojen monipuolisuus ja mahdollisuus opiskella omassa tahdissa ja riittävän ajan aikana. Myös taitopajapäivä koettiin mukavaksi ja onnistuneeksi. Info ja opastus oppimisympäristöön oli selkeä ja lisämateriaalia oli tarjolla oman kiinnostuksen tueksi.

Kaipaamaan opiskelijat jäivät vertaistukea, keskustelua ja vuorovaikutusta toisten opiskelijoiden kanssa. Myös käytännön harjoittelua muutama olisi halunnut lisää.

Jatkuvan oppimisen tukemista

Opintokokonaisuus toteutui keväällä 2022 kolmannen kerran. Kiinnostusta opintokokonaisuudelle on ollut, mutta opiskelijamäärät ovat jääneet kuitenkin mataliksi ja vaikuttaneet näin myös opintojen tarjoamiseen avoimen AMK-opinnoissa.

Hyvinvointialueiden rakentuessa, sosiaali-, terveys- ja pelastusalan palvelujen yhdistyessä sekä työnkuvien muutoksessa on tarve monipuoliselle osaamiselle, jotta ihmisten palvelujen tarpeeseen pystytään vastaamaan. Lääkehoidon koulutuksella voitaisiin myös laajentaa tehtävänkuvia ja helpottaa nykyistä hoitajapulaa.

Oppilaitosten koulutustarjonnalla voidaan vastata tulevaisuuden työtehtävien osaamistarpeisiin sekä tukea ammattilaisten omaa työuralla etenemistä. Jatkuva oppiminen työelämän muutoksissa on välttämätöntä. Oman osaamisen kehittyminen ja mahdollisuus erilaisiin työtehtäviin myös palkitsee.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090257063