Siirry sisältöön
Kaksi naista juttelee leikkipuiston edessä.
Juttutyyppi  Blogi

Harjoittelussa vapaaehtoistyössä

Opintoihin liittyvän harjoittelun voi tehdä myös vapaaehtoistyössä. KotiKummit-hankkeessa opiskelija pääsee tukemaan vanhusten hyvinvointia.

KotiKummit -hankkeen tavoitteena on oululaisten yli 65-vuotiaiden yksinäisten kotihoidon asiakkaiden yksinäisyyden lievittäminen KotiKummit -ystävän avulla. Hanke on yhteishanke, jota hallinnoi Oulun diakonissalaitoksen säätiö. Diak on hankkeessa osatoteuttajana. Toinen tämän blogin kirjoittajista, Pia Savikuja, suoritti osan vanhusten hoitotyön harjoittelusta vapaaehtoisena KotiKummit-hankkeessa.

Harjoitteluilla on aina tavoitteet

Sairaanhoitajaopiskelijoiden tutkintoon kuuluu jokaisella lukukaudella erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa harjoittelua. Harjoittelut voivat olla hyvin kliinisiä sairaalaympäristöön sijoittuvia harjoitteluja, joissa tavoitteet ovat harjoittelun luonteen mukaisia sairauksien hoitoon, lääkehoitoon, oikeaoppiseen kirjaamiseen, kädentaitojen harjoittelemiseen tai muuhun vastaavaan sairaanhoitajan perusammattitaitoon liittyvää osaamisen harjoittelua.

Osassa harjoitteluista tavoitteet on laadittu niin, että vapaaehtoisena toimiminen on mahdollista ja osaamistavoitteet saavutetaan luontevasti.

Vanhusten hoitotyön harjoitteluun sisältyy tavoite, jossa opiskelijaa ohjataan huomioimaan ikääntyvien moninaisuus, monikulttuurisuus ja elämänhistorian merkitys ohjauksessa. Opiskelijan näkökulmasta Kotikummina elämänhistorian läpi käyminen voi tulla jopa paremmin esille kuin kotihoidossa opiskelijana neljässä viikossa. Kummiystävänä, kun toimii, oppii tuntemaan toisen paremmin ja osaa tukea eri menetelmin ikääntyneen hyvinvointia.

Vanhusten hoitotyön harjoitteluun sisältyy tavoite, jossa opiskelijaa ohjataan huomioimaan ikääntyvien moninaisuus, monikulttuurisuus ja elämänhistorian merkitys ohjauksessa.

Harjoittelun tavoitteissa mainitaan myös ikääntyneen hyvinvoinnin, elämänlaadun ja toimintakyvyn tukeminen eri menetelmin. Tavoitteisiin kuuluu lisäksi ikääntyneen syrjäytymisvaaran tunnistaminen. Ikääntynyt voi helposti jäädä yksin kotiinsa, jos ei esimerkiksi uskalla yksin lähteä ulkoilemaan.  KotiKummit-toiminnassa yhteiset ulkoilu- ja kävelyreissut muodostuivat tavaksi ja ikääntynyt ystävä kaipaakin näitä osana mielen hyvinvointia sekä toimintakykyä. Ulkoilulla on suuri merkitys toimintakyvylle ja elämänlaadulle yleensä.

Vapaaehtoistoiminta toi väljyyttä lukukauteen

Harjoittelun, opintojen ja perhe-elämän yhteensovittaminen voi olla välillä haastavaa. KotiKummina tapaamisissa on voinut käydä vapaasti oman aikataulun mukaan. Harjoittelu vapaaehtoistyössä tuotti kaksi opintopistettä, mikä antoi väljyyttä harjoittelun suorittamiseen. Se voi olla monelle opiskelijalle helpotus muuten tiukkaan aikatauluun, jossa juuri särkymävaraa ei ole.

Antoisaa ja mukavaa toimintaa

Toiminta KotiKummeissa on ollut myös mukavaa ja antoisaa. KotiKummina toimiminen on tarjonnut myös opiskelijalle  sisältöä elämään sekä mahdollisuuden yhdistää perhe-elämän opintoihin ottamalla välillä lapset mukaan tapaamisiin. Lapset ovat saaneet samalla tutustua vanhempaan ikääntyneeseen, kun omat isovanhemmat ovat vielä nuoria verraten lähes 100-vuotiaaseen vanhusystävään.

Kotihoito ja omaiset ikääntyneen tukena

KotiKummi ei osallistu iäkkään ystävän hoidollisiin toimintoihin eikä muihin kodin askareisiin kuten kodin siistimiseen. Näistä asioista huolehtii kotihoito ja omaiset.

Ystävätoiminta lähtee aina iäkkään ihmisen tarpeista. Rutiineiksi voivat muodostua esimerkiksi  ulkoilu, kahvistelu ja jutustelu. Joskus pelkkä vierellä olo, rauhoittava puhe ja seura on se mitä ikääntynyt kaipaa. Kun on tullut paremmin tutuksi, voi hengellisyyteen liittyviä tarpeitakin arvioida paremmin ja miettiä olisiko diakonissan/diakonin käynnille tarvetta.

Neljännen lukukauden sairaanhoitajaopiskelija on oppinut seuraamaan ikääntyneen vointia ja siinä tapahtuvaa muutosta. Kotihoidon sattuessa paikalle on vaihdettu kuulumiset. Samalla voi tuoda asioita esille, jotka mietityttävät. Hoitovastuu on kuitenkin kotihoidolla. Jos on huomannut voinnissa muutosta, voi siitä kuitenkin kertoa kotihoidon työntekijälle.

Yhteistyö omaisen kanssa on ollut avointa ja tärkeää. Omaisilta saatu hyvä palaute käynneistä osoittaa, että KotiKummi -toiminta on hyödyllistä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090257069