Siirry sisältöön
Kaksi henkilöä sateenvarjon alla, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Vahva ammattietiikka on sosiaalialan tärkein työväline

Heikompien puolustaminen vaatii vahvaa etiikkaa, jonka pohja luodaan jo opiskeluaikana. Ammattietiikkaa ei voi eristää omaksi kurssikseen, vaan sen pitää läpäistä koko sosiaalialan koulutus.

Sosiaalialan työn ytimessä ovat ihmiset, jotka on eri syistä sysätty yhteiskunnan marginaaliin ja jätetty palvelujen ulkopuolelle. Siksi työ vaatii erityisen vahvaa ammattietiikkaa ja rohkeutta asettua asiakkaan puolelle.

Rohkeuden rakentaminen alkaa jo koulutuksen aikana. Suomen suurimpana sosiaalialan kouluttajana Diak on merkittävässä roolissa alan ammattieettisen osaamisen vahvistajana.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa marginaalissa elävistä ihmistä puhutaan usein ikävään sävyyn, ja heidän elämisen oikeuttaan saatetaan kyseenalaistaa. Koska emme ammattilaisina elä tyhjiössä, vaikuttaa yhteiskunnan arvomaailma myös meihin. Jokaisen sosiaalialan ammattilaisen tulee tarkastella omia asenteitaan, elämänhistoriaansa ja vaikutteitaan sekä niiden merkitystä ammatillisessa toiminnassa.

Unohtuuko rakenteellinen sosiaalityö?

Sosiaalialan etiikkaan kuuluu laadukkaan asiakastyön lisäksi velvollisuus vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin. Alan kansainvälisissä eettisissä ohjeistuksissa velvoitetaan edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Nykyajalle tyypillistä on monen yhteiskunnallisen ongelman kaventaminen yksilön ongelmaksi. Tällaisia piirteitä näkyy esimerkiksi päihdeongelmien ja asunnottomuuden syiden tulkinnoissa ja sitä kautta myös palvelujen järjestämisessä. Sosiaalialan ammattilaisten tehtävänä on nähdä yksilöllisten tilanteiden lisäksi ne yhteiskunnan rakenteet, jotka sysäävät ihmisiä marginaaliin ja vähentävät osallisuutta.

Sosiaalialan etiikkaan kuuluu laadukkaan asiakastyön lisäksi velvollisuus vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin.

Yksilöiden ja perheiden kanssa tehtävä työ on helppo hahmottaa ja sen merkitys perustella. Rakenteellinen sosiaalityö on usein vaikeampaa ymmärtää osaksi omaa työtä, sillä työnantaja ei välttämättä erityisesti tue sitä. Arjen paineessa rakenteellinen työ jää usein sivurooliin, kun työtehtäviä on pakko priorisoida.

Sosiaalihuoltolaissa säädetään työntekijöille tiukka epäkohtien ilmoitusvelvollisuus. Epävarmat työmarkkinat ja määräaikaiset työsuhteet muodostavat kuitenkin helposti eettisen ristiriidan ilmoittamisen ja oman aseman turvaamisen välille.

Rohkeiden ammattilaisten kouluttaja

Sosiaalialan työ on ihmisoikeustyötä, joka perustuu vahvaan ammattietiikkaan. Haavoittuvassa asemassa elävien yksilöiden ja ryhmien puolelle asettuminen nähdään niin merkittävänä osana sosionomin työtä, että se on mainittu sosionomien osaamisvaatimuksissa eli kompetensseissa.

Tämä asettaa haasteen myös meille koulutuksen järjestäjille. Kuinka eettistä osaamista voidaan rakentaa sosionomikoulutuksen aikana?

Oleellista on, että etiikan näkökulma läpäisee johdonmukaisesti koko opintopolun. Etiikkaa ei voi eristää omaksi opintojaksokseen, jonka jälkeen opiskelijasta oletetaan kuoriutuvan eettisesti toimiva ammattilainen.

Osaaminen rakentuu koko opintojen ajan, mutta myös jatkuvasti työelämässä. Opinnoista on syytä saada työkalut siihen, kuinka eettisiä kysymyksiä nostetaan esille työelämässä ja kuinka sosionomina voi seistä järkähtämättä asiakkaan puolella riippumatta hänen yhteiskunnallisesta asemastaan.

Tiedollisella oppimisella on koulutuksessa suuri rooli. Tieto antaa välineitä, mutta se ei yksinään riitä. Opintojen aikana on tärkeää päästä tarkastelemaan omia arvoja ja harjoittelemaan eettistä harkintaa.

Osaaminen rakentuu koko opintojen ajan, mutta myös jatkuvasti työelämässä.

Tutkittaessa sosiaalialan työntekijöiden suhtautumista köyhyyteen on todettu, että työuran alussa köyhyys nähdään useammin yksilöllisistä syistä johtuvana kuin yhteiskunnallisena sosiaalisena ongelmana. Pidempään alalla toimineet taas näkevät useammin köyhyyden taustalla olevan rakenteellisia syitä. Köyhyyden syiden tulkinnalla on merkitystä siihen, millä keinoilla köyhyyteen etsitään ratkaisuja.

Ammattieettiset taidot kypsyvät ammatillisen kokemuksen myötä silloin, kun eettinen pohdinta on työssä aktiivisesti läsnä. Samoin korkeamman koulutustason tiedetään lisäävän ymmärrystä köyhyyden yhteiskunnallisista syistä. Opinnoilla on vaikutusta  siihen, kuinka sosiaalialan ammattilaiset näkevät asiakkaidensa tilanteet ja sitä kautta väistämättä merkitystä myös työssä.

Ammattietiikka kantaa pahoissa paikoissa

Marginaalissa elävien ihmisten puolelle asettuminen sisältää aina riskin, että myös ammattilainen sysätään sivuun. Työskenteleminen esimerkiksi paperittomien, päihteitä käyttävien tai seksityötä tekevien parissa nähdään yhteiskunnassamme vähemmän arvokkaana kuin joidenkin muiden ihmisryhmien kanssa. Vähäinen arvostus saattaa näkyä jaetuissa resursseissa ja myös työntekijöiden palkkauksessa.

Pahimmillaan julkisessa keskustelussa asiakkaan puolelle asettuminen saattaa johtaa vihapostiin ja uhkauksiin. Esimerkiksi asukasaktiivit ja poliitikot ovat uhkailleet asumisyksiköiden ja matalan kynnyksen palvelujen työntekijöitä vuosien varrella. Ulkoisen paineen alla ammattietiikka kuitenkin kantaa.

Opinnoissa saatu arvopohja antaa hyvän lähtökohdan hankalissa tilanteissa toimimiselle. Tällöin sosiaaliala lunastaa yhteiskunnan sille antaman tehtävän parantaa muiden unohtamien ihmisten elämän edellytyksiä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021084