Siirry sisältöön
Laskin ja kyniä pöydällä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutusta kaivataan

Yhteiskunnallisten yritysten on vaikea löytää osaavaa työvoimaa eikä alan erityispiirteet huomioiva koulutus ole riittävää, summaa yhteiskunnallisten yritysten osaamistarpeita koskeva raportti. Alalla tunnistettuihin puutteisiin vastaavia koulutuksia ollaan nyt kehittämässä toiselle asteelle ja korkeakouluihin eurooppalaisessa verkostossa.

Syksyn 2022 aikana tehtiin Euroopan laajuinen kartoitus yhteiskunnallisten yritysten osaamistarpeista. Kartoitusta varten haastateltiin 60 yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntijaa sekä toteutettiin kyselytutkimus, johon vastasi 120 yhteiskunnallisten yritysten johtajaa Kreikasta, Italiasta, Espanjasta ja Suomesta.

Vaikka jokaisen kartoituksessa mukana olleen maan yhteiskunnallisten yritysten toimintaympäristö ja tunnettuus ovat erilaisia, olivat tulokset hyvin yhteneväiset. Yhteiskunnallisten yritysten osaamistarpeet koettiin erilaisiksi perinteisiin yrityksiin verrattuna. Kartoituksen tulosten mukaan osaavaa työvoimaa eri tehtäviin on vaikea löytää, eikä tämänhetkinen koulutustarjonta ole riittävää vastaamaan alan yritysten tarpeisiin.

Osaamistarpeissa painotetaan yhtä lailla niin taloudellista ja liikkeenjohdollista kuin yhteiskunnallista osaamista. Erityisesti vaikuttuvuudesta viestintä, avoin innovaatiotoiminta ja digitaaliset taidot ovat osaamisalueita, joihin tarvitaan lisää osaajia. Liiketoiminnallisen ja strategisen osaamisen puute korostui yhteiskunnallisten yritysten johdossa.

Uudet koulutusohjelmat kehitteillä toiselle ja korkea-asteelle

Kartoituksessa tunnistettujen tarvittavien tietojen ja taitojen pohjalta on lähdetty kehittämään kahta uutta koulutusohjelmaa toiselle ja korkea-asteelle. Koulutusten on tarkoitus soveltua opiskelijoiden lisäksi myös työelämässä oleville. Jotta koulutukset vastaavat aidosti alan tarpeisiin, kehitystyötä tehdään oppilaitosten (korkeakoulut ja ammattioppilaitokset) ja yhteiskunnallisten yritysten vuoropuheluna.

Erityisesti vaikuttuvuudesta viestintä, avoin innovaatiotoiminta ja digitaaliset taidot ovat osaamisalueita, joihin tarvitaan lisää osaajia.

Open Business for Community Development (OBCD) -hankkeen kumppanit ovat järjestäneet huhti- ja toukokuun aikana palvelumuotoilutyöpajoja, joissa maiden yhteistyöorganisaatioiden asiantuntijat ovat päässeet kommentoimaan kehitteillä olevia koulutusten opetussuunnitelmia. Pajoissa pureuduttiin tarkemmin opetussisältöihin ja -menetelmiin, saatiin niihin hyviä näkökulmia sekä vahvistusta sille, että työ on menossa oikeaan suuntaan.

Pajojen työn tuloksena on saatu aikaan modulaariset koulutusohjelmat toiselle ja korkea-asteelle. Kummankin koulutuksen opetussuunnitelmat sisältävät 10 moduulia, joiden teemat vaihtelevat toimintaympäristön analysoinnista ja strategisesta suunnittelusta monimuotoisissa työyhteisöissä toimimiseen ja digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen verkostojen luomisessa ja markkinoinnissa.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys osaksi yrittäjyysopetusta ja -kasvatusta

Yhteiskunnallisella yrityksellä on ensisijaisesti yhteiskunnallinen päämäärä, ja se pyrkii ratkomaan sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyviä haasteita. Yhteiskunnalliset yritykset ovat usein hybridiorganisaatioita, joissa erityyppiset yritysmuodot, rahoituslähteet ja toimintastrategiat sekoittuvat. Lisäksi yhteiskunnallisten yritysten etiikka edellyttää osallistamista ja avoimuutta kaikilla tasoilla, toisin kuin useimmissa perinteisissä, voittoa jakavissa yrityksissä.

Näitä yhteiskunnallisen yrittäjyyden erityispiirteitä ei usein huomioida yrittäjyyden kehittämiseen liittyvissä konteksteissa. Erityispiirteet eivät löydy myöskään EntreComp-ohjelmasta, joka on kansainvälisesti tunnettu ja laajasti eri puolilla Eurooppaa kouluissa, yliopistoissa ja uravalmennuspalveluissa käytetty yrittäjyysosaamisen viitekehys. OBCD-hankkeessa tehdään esitys oman SEntreComp-viitekehyksen luomisesta.

Yhteiskunnallisten yritysten valmiuksia tulee kehittää, saada alalle lisää toimijoita ja kouluttaa uusia osaajia, sekä lisätä liiketoimintamallin tunnettuutta osana yrittäjyyskasvatusta, uravalmennusta ja yrittäjyyden tukipalveluja. OBCD-hanke edistää omalta osaltaan näitä tärkeitä tavoitteita.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023041236139

Yhteiskunnalliset yritykset

  • Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa liiketoimintaa yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi ja käyttää suurimman osan voitostaan tavoitteensa edistämiseen.
  • Toiminnassa korostuu vastuullisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä hallintomallissa osallisuus ja demokratia.
  • Yhteiskunnallisten yritysten toimiala ja yhtiömuoto voi olla mikä tahansa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021