Siirry sisältöön
Ihmisiä kokoontuneena pöydän ympärille työskentelemään, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Millaisia johtajia monialainen yhteistyö kaipaa?

Hyvinvointialueille siirtyminen ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden muutokset haastavat sekä johtotehtävissä että asiakastyössä työskenteleviä. Yksi merkittävä kehittämishaaste on monialaisen yhteistyön vahvistaminen.

Jotta monialaista yhteistyötä voidaan vahvistaa, johtamisen näkökulmasta on lisättävä kentällä tehtävän asiakastyön tuntemusta. Johtajan tulee kuunnella ruohonjuuritason työntekijöitä, olla kiinnostunut ja ottaa selvää siitä, missä, miksi ja miten työtä tehdään.

Nykypäivänä sosiaali- ja terveysalan johtajalta vaaditaan tunneälyä. Hänellä on oltava uskallusta ja kykyä kuunnella työntekijöitään ja heiltä nousevia ideoita. Tällöin puhutaan vertikaalisesta vuorovaikutuksesta.

Monialaisuuden pitää ulottua kaikille tasoille

Kahdenkeskiset ohjauskeskustelut johtajan ja työntekijän välillä ovat niin luottamuksen, psykologisen turvallisuuden, työyhteisön tunneilmapiirin kuin työhyvinvoinnin kannalta toimiva ratkaisu. Ohjauskeskustelut toimivat myös hyvänä kanavana palautteen antamiseen ja työn tekemisen tapojen ohjaukseen kohti monialaista yhteistyötä.

Pelkkä johtajatasolla tapahtuva verkostoituminen ei vie monialaista yhteistyötä eteenpäin, vaan ideat ja monialaisen yhteistyön uudet, toimivat toimintamallit perustuvat tavallisesti asiakastyön kentällä koettuun kehittämistarpeeseen.

Monialainen yhteistyö onnistuu parhaiten silloin, kun työalojen johtajat puhaltavat yhteen hiileen ja mahdollistavat työntekijöiden ajatusten, ideoiden ja toimintaehdotusten käyttöön ottamisen, jolloin vertikaalisen yhteistyön lisäksi toteutetaan horisontaalista yhteistyötä.

Johtajuus murroksessa

Johtajien tulee edistää sinnikkäästi monialaisen yhteistyön vahvistamista ja uskoa siihen. Työkäytäntöjen muutosten johtaminen voi vahvistaa johtajien sisäistä työmotivaatiota ja työssä oppimista. Johtajien oma ammatillinen kasvu ja kehittyminen on tärkeää, jotta heillä on tarvittava osaaminen johtamistyöhön uusien muutoksien keskellä ja uusiin tarpeisiin vastatessa.

Johtajien tulee edistää sinnikkäästi monialaisen yhteistyön vahvistamista ja uskoa siihen.

Aikaisemmin opitut johtamistaidot eivät välttämättä riitä nykypäivän tulevaisuutta ennakoivassa johtamisessa. Tämän päivän johtajuudessa painotetaan muun muassa työilmapiirin, työhyvinvoinnin ja yhteistyön tärkeyttä. On merkityksellistä, että johtajat ottavat huomioon riittävät resurssit ja huolehtivat työntekijöidensä työssä jaksamisesta, unohtamatta kuitenkaan huolehtia omasta työssä jaksamisestaan.

Vastuun jako selkeyttää työtä

Keskeisimpiä haasteita monialaisessa yhteistyössä ovat epätarkat vastuurajat, puutteelliset tiimi- ja vuorovaikutustaidot sekä asiantuntijaroolien epäselvyys. Nämä rajoitteet ja osaamattomuus heijastuvat usein kilpailuna sekä luottamuksen puutteena yhteistyössä eri ammattialojen välillä.

Nämä haasteet koskettavat arkityötämme miltei päivittäin. Sosiaalialan ammattilaisina näkyvimmät monialaisen yhteistyön haasteet arjen työssä ovat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Yhteistyömme on tiivistä, vaikkakin haastavaa.

Vastuurajat asiakkaan asioissa voivat olla veteen piirretty viiva, ja luottamuksen puute kärjistyy asiantuntijaroolien epäselvyyksien vuoksi. Asiakkaan asioita voidaan pallotella ammattilaisten kesken, ja systemaattinen toiminta on tästä syystä heikkoa. Uusille hyvinvointialueille siirtymisen toivotaan tuovan sujuvuutta ja ratkaisuja  vallitsevaan tilanteeseen.

Monialaista palvelua yhdeltä luukulta

Monialaisen yhteistyön vahvistaminen ja uusien työkäytäntöjen muutosprosessi on hyvä kääntää johtajan näkökulmasta mahdollisuudeksi kaikkine haasteineen, koska muutostilanteessa on mahdollista kehittää asiakkaille asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja oikea-aikaisia palveluita.

Muutoksen yksi merkittävimmistä uudistuksista on niin sanottu yhden luukun palvelu, jolla pystytään vastaamaan kattavasti moniongelmaisten asiakkaiden palvelujen ja tuen tarpeisiin. Yhden luukun palvelussa pystytään myös hyödyntämään laaja-alaisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita. Näin voidaan kaikkia sektoreita hitsata tiiviimpään tiedon jakamiseen, yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen.

Sote-alalla on käynnissä maraton

Monialaisen yhteistyön lisääntymisellä ja yhden luukun palvelujen toteutumisella on uskottavasti pitkällä tähtäimellä hyvin suotuisia vaikutuksia, kun olemassa olevat resurssit saadaan hyödynnettyä välittömästi asiakkaisiin. Näin ollen hyöty näkyy koko kansan lisääntyneenä hyvinvointina. Muutos on myös taloudellisesti kestävä, koska resursseja voidaan käyttää tehokkaasti ja esimerkiksi eri toimijoiden päällekkäisiä palveluja karsia.

Helppoa monialaisen yhteistyön edistäminen, uusien käytäntöjen omaksuminen ja yhden luukun palveluun siirtyminen ei kuitenkaan ole. Tulee viemään varmasti vuosia ennen kuin tavoitellut toimivat käytännöt näkyvät sosiaali- ja terveysalan arjen työssä. Tähän on syynä jo lainsäädännön ja erilaisten normien joustamattomuus, mikä estää monialaisen yhteistyön kukoistamisen. Tästä esimerkkinä ovat eri ammattialojen vaitiolovelvollisuudet, jotka tuovat haastetta asiakkaan asioiden sujuvaan hoitamiseen.

Nykypäivän johtajalla on suuret saappaat täytettävänä, koska sosiaali- ja terveysalan kenttä kaipaa uudistamista usealla osa-alueella. On ensisijaisen tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan koulutukset vastaavat työn vaatimuksiin. Lisäksi jokaisen johtajan tulee kehittää vastuullisesti osaamistaan ja pitää tietonsa ja taitonsa ajantasaisina kouluttautumalla ja muita keinoja, kuten työnohjausta, käyttäen.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023073192590