Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Artikkeli

Paremman elämän tuoteperhe helpottaa monialaista yhteistyötä

Uusien sote-keskusten tavoitteena on vahvistaa peruspalveluita ja ihmisten oikea-aikaista ja tarpeenmukaista tuen saantia. Diak on kehittänyt ratkaisuja ja työvälineitä erityisesti moniammatillisen ja monitoimijaisen yhteistyön helpottamiseksi. Työvälineillä saadaan näkyviin asiakkaiden tarpeet ja toiveet, sujuvoitetaan asiakasprosesseja, tuodaan näkyviin muutoksia asiakkaan elämässä ja sovitetaan eri toimijoiden palvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Nykyisessä järjestelmässä erityisesti monenlaista tukea tarvitsevat asiakkaat kärsivät. Palveluita ei välttämättä ole saatavilla asiakkaan näkökulmasta oikeaan aikaan tai hänen tarpeistaan lähtöisin, vaan tekemistä ohjaavat eri sektorien ja toimijoiden tavoitteet ja tekemisen tavat.  

Nykyisessä järjestelmässä erityisesti monenlaista tukea tarvitsevat asiakkaat kärsivät.

Kokonaisuuden johtaminen ontuu ja yhteiset tavoitteet puuttuvat. Ammattilaiset työskentelevät erillään siiloissa, joissa toisen työtä ei tunneta ja työnjaossa on epäselvyyksiä. Nämä epäselvyydet johtavat niin päällekkäiseen työhön kuin siihen, ettei kukaan ole vastuussa. Nämä tilanteet kuormittavat kaikkia osapuolia.  

Monialaisen yhteistyön ongelmien seurauksena asiakkaat kokevat tulevansa pallotelluiksi tai tai putoavansa palveluiden väliin. He kokevat myös, ettei heitä kuulla.

Palveluihin pääsyssä ja oikean palvelun löytymisessä on viiveitä, ja asiakkaan kokonaishyvinvoinnin edistäminen ja tilanteen seuranta on vain harvoin määritelty tietyn tahon tai ammattilaisen vastuulle. Myöskään asiakasta koskeva tieto ei kulje hänen mukanaan.  

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan yhdessä sovittuja toimia niin asiakkaan, monitoimijaisen työn kuin johtamisen suhteen. Tässä tekstissä esitellään ratkaisuja näihin kolmeen kohtaan. 

Monikäyttöinen 3X10D-elämäntilannemittari asiakastyön avuksi  

3X10D-elämäntilannemittaria voidaan hyödyntää ihmisen kokonaisvaltaisessa tilannearviossa. Se on puheeksi oton väline, jonka avulla asiakastyötä ja asiakkaan näkemysten kuulemista voidaan systematisoida. Samalla se tuottaa tietoa asiakkaiden tarpeista ja elämäntilanteissa tapahtuneista muutoksista.  

3X10D-elämäntilannemittaria voidaan hyödyntää ihmisen kokonaisvaltaisessa tilannearviossa.

Elämäntilannearvion voi tehdä 3X10D-mittarilla tehdä joko pelkästään vastaajan omaan käyttöön, tai sitä voidaan hyödyntää asiakasprosessin suuntaamisessa esimerkiksi henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman tapaan tai moniammatillisessa työssä yhteisenä asiakassuunnitelmana. Mittaria voidaan hyödyntää myös tehdyn työn vaikutusten arvioinnissa ja muutosten näkyväksi tekemisessä. 

Mittaria testataan tällä hetkellä esimerkiksi useissa Ohjaamoissa eri puolilla Suomea ja useissa kunnissa osana kouluterveydenhuoltoa. Sen digitaalinen versio valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, ja kehittämistyötä jatketaan edelleen.   

Jatkossa mm. mittarin antamaa palautetta ja asiakkaan palveluohjausta kehitetään tutkimustiedon ja koneälyn avulla. Nykymuodossaan itsearvio tuottaa yhteistulokset ja niistä johdetut karkeat toimenpide-ehdotukset.  

Monitoimijainen arviointi apuna hyvinvointimuutosten tarkastelussa 

Toimijuuden vahvistumista edeltävien vaiheiden tulisi olla lähtökohtana erilaista tukea ja palveluita annettaessa sekä niitä yhteen sovitettaessa. Jos ensisijaisia hyvinvointimuutoksia ei tueta, huomioida tai tehdä järjestelmällisesti näkyväksi, valuu tehty hyväkin työ hukkaan.  

Pahimmassa tapauksessa myös asiakas turhautuu pyöriessään palvelujärjestelmän rattaissa aina eri ammattilaisen toiminnan kohteena. Esimerkiksi nuorelle tämä saattaa tarkoittaa vaikkapa opintojen keskeyttämistä kerta toisensa jälkeen. 

Monitoimijaisen arvioinnin avulla voidaan määritellä yhteisen tekemisen tavoitteita ja mittareita. Jos yhteisen tekemisen vaikutuksia halutaan tarkastella järjestelmällisesti, tulee huomioida paitsi asiakkaan oma näkökulma, myös ammattilaisen sekä tarvittavien sidosryhmienesimerkiksi läheisten, näkökulmat. 

Näistä näkökulmista tulee tarkastella erikseen yksilöön, ammattilaisten työhön tai mahdolliseen yhteisöön sekä palvelujärjestelmään hyvinvoinnin vahvistumisesta heijastuvia vaikutuksia. Lisäksi tulee arvioida asiakkaan tulevaisuuden näkymiä, vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä toiminnan kustannuksia ja taloudellisia vaikutuksia.  

Monitoimijainen arviointi perustuu tutkimukseen sekä yhteiskehittämiseen.

Monitoimijainen arviointi perustuu tutkimukseen sekä yhteiskehittämiseen. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi yhteisen asiakas- tai hyvinvointisuunnitelman etenemisen ja seurannan arviointiin sekä palveluiden ja tuen oikea-aikaisuuden ja tarpeenmukaisuuden arviointiin. Monitoimijaisen arviointivälineen avulla voidaan ensisijaisia muutoksia tehdä näkyväksi helposti ja systemaattisesti. 

Palveluintegraation muotoilu -valmennus monialaisten palvelujen kehittämisen ja johtamisen tueksi 

Palveluintegraation muotoilu -valmennus selkeyttää hallinnonalat ylittävää verkostoyhteistyötä ja antaa uusia välineitä yhteensovittavaan tiedolla johtamiseen. Työskentely selkeyttää erityisesti paljon palveluita tarvitsevien tai monipalveluasiakkaiden kanssa tehtävää monialaista verkostoyhteistyötä.

Työskentelyn lähtökohtana on jaettu asiakasymmärrys, mikä varmistetaan esimerkiksi tutkimuksella, osallistujien yhdessä kokoamilla asiakaskuvauksilla tai kutsumalla kokemusasiantuntijoita mukaan. Yhteiskehittämisen prosessiin osallistuvat ovat yhteisen asiakasryhmän kanssa työskenteleviä ja heidän esimiehiään yli hallinnonalarajojen.

Liikkeelle lähdetään analysoimalla yhdessä valitun asiakassegmentin nykyistä palveluverkostoa: tehdään näkyväksi nykyinen asiakaspolku, sen tärkeät nivelvaiheet ja avaintoimijat. Työskentelyssä tutustutaan toisten työhön, jaetaan hyviä käytäntöjä sekä paikannetaan yhdessä tekemiseen liittyvät haasteet.

Haasteista muotoillaan yhteinen tavoitetila. Systemaattisesti etenevässä työskentelyssä rakennetaan uusi asiakaspolku, sovitaan rooleista, vastuista, pelisäännöistä ja resursseista.

Kohtaaminen ja jakaminen vahvistavat osallistujien luottamusta. Luottamuksen lisääntyminen tiivistää verkostoa ja luo mahdollisuuksia yhteisille ratkaisuille ja innovaatioille.

Johdolle osallistuminen tarjoaa uusia välineitä tiedolla johtamiseen. Käytännön haasteista ja mahdollisuuksista tietoiseksi tuleminen selkeyttää sekä omaan johtamiseen liittyviä odotuksia että yhteensovittavan johtamisen tarpeita. Monialainen työskentely ja johtajien tiivistynyt yhteistyö lisää mahdollisuuksia suunnata käytettävissä olevia resursseja entistä vaikuttavammin.

Kohti parempaa palvelujärjestelmää 

Diakin paremman elämän tuoteperheen 3X10D-elämäntilannemittari, monitoimijainen arviointi sekä palveluintegraation muotoilu -valmennus ovat välineitä, joita voidaan hyödyntää erillisinä, kun halutaan vastata tiettyyn tarpeeseen. Niistä saatavat hyödyt tulevat kuitenkin näkyviksi erityisesti silloin, kun niitä hyödynnetään yhtenä kokonaisuutena 

Paljon palveluita tarvitseville asiakkaille on tarjottava nykyistä nopeampaa tuen tarpeiden tunnistamista. Tässä on apuna systemaattinen monialainen yhteistyö ja sen johtaminen sekä yhteisellä tekemisellä aikaansaatujen muutosten ja vaikutusten todentaminen. Nämä ovat tarpeita, joihin tulevaisuuden sote-keskuksissa halutaan vastata. 

Paljon palveluita tarvitseville asiakkaille on tarjottava nykyistä nopeampaa tuen tarpeiden tunnistamista.

Parhaimmillaan monialaista tukea tarvitsevat henkilöt sekä heidän tarpeensa tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, heidän näkemyksensä otetaan työn lähtökohdaksi ja heidän tukipolkunsa toimii ilman päällekkäisyyksiä tai väliinputoamisia. Tämän lisäksi toimijoiden välisen yhteistyön tulisi olla saumatonta, yhdessä saavutettuja tuloksia tulisi arvioida systemaattisesti ja saatua tietoa tulisi käyttää toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. 

Diakonia-ammattikorkeakoulu haluaa olla mukana tekemässä parempaa maailmaa ja kehittämässä erityisesti asiakaslähtöis, monialaista ja monitoimijaista palvelujärjestelmää. Vuonna 2020 Diakonia-ammattikorkeakoulu perustaa yhteiskehittämisen foorumin, jossa tuomme eri tahojen ja toimijoiden osaamista yhteen. Tavoitteenamme on vahvistaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kehittää yhdessä innovaatioita ja parempia ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin.  

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019080123393