Siirry sisältöön
Kaksi henkillöä kasvokkain, heidän välissään puhekupla, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Koulutuksella kohti tasalaatuisempia turvapaikkapuhuttelutulkkauksia

Toukokuussa käynnistyneen uuden hankkeen tavoitteena on varmistaa laadukas tulkkaus kaikille turvapaikanhakijoille kielestä ja lähtömaasta riippumatta ja siten taata turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutuminen. Avainasemassa on koulutus.

Koulutusta turvapaikkapuhuttelujen tulkeille ja tulkkauksen käsittelyjärjestelmä (KOTU) -hankkeen päätoteuttaja on Maahanmuuttovirasto (Migri), ja Diak on mukana hankekumppanina. Hanke saa rahoitusta EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF). Ainoana harvinaisempien kielten asioimistulkkeja Suomessa kouluttavana korkeakouluna Diak oli Migrille luonteva valinta kumppaniksi, ja Diakin asiantuntijat osallistuivat tiiviisti myös hankehakemuksen valmisteluun.

Tarvetta koulutetuille tulkeille

Vuoden 2015 pakolaiskriisin seurauksena tulkkien tarve kasvoi Migrissä rajusti. Koulutettuja tulkkeja ei ollut riittävästi saatavilla, ja tulkkausten laatu vaihteli suuresti. Migri toteutti vuosina 2019–2020 AMIF-rahoituksella Tulppaani-hankkeen, jonka yhteydessä Migri muun muassa kehitti tulkkaukseen laadunvalvontamallin sekä laati tulkeille suunnatun oppaan ja muuta materiaalia. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä tulkkauksen laatua pitää myös pystyä jatkuvasti parantamaan. Yhtenä vastauksena on osaamisperustaisen koulutuksen kohdentaminen juuri sinne, missä se hyödyttää eniten, eli turvapaikkapuhutteluja tulkkaaville.

Mitä enemmän tulkilla on taustatietoa tulkattavasta alasta ja asiasta, sitä paremmin hän voi valmistautua tulevaan toimeksiantoonsa. Ammattimaisesti toimiva tulkki perehtyy aina kyseessä olevaan aiheeseen ennen kuin lähtee ”keikalle”. Tulkatessa tulee yleensä aina vastaan uusia ja hankalia asioita, joista ammattitulkki selviytyy tekemänsä pohjatyön ja erilaisten tulkkausstrategioiden avulla.

Tulkkaus turvapaikkapuhutteluissa on äärimmäisen vaativaa, ja se voi olla myös henkisesti raskasta. Erityispiirteenä on lisäksi se, ettei etukäteistietoa voida juurikaan antaa; vain turvapaikanhakija tietää, millainen tarina hänellä on kerrottavanaan tulkin välityksellä. Siksi on tärkeää, että tulkki tuntee turvapaikkaprosessin ja turvapaikkapuhuttelun kulun ja merkityksen, hallitsee tietyn erikoisterminologian ja tulkkaustaidot sekä ymmärtää oman roolinsa puhutteluissa. Näin tulkille jää enemmän kapasiteettia selvitä varsinaisessa tulkkaustilanteessa esiintyvistä haasteista.

Mitä enemmän tulkilla on taustatietoa tulkattavasta alasta ja asiasta, sitä paremmin hän voi valmistautua tulevaan toimeksiantoonsa.

Migrin käyttämät tulkit työskentelevät pääasiassa freelancereina, useimmiten suurien tulkkaustoimistojen kautta. Tulkeilla ei aina ole mahdollisuutta ja aikaa osallistua tietyssä paikassa ja tiettynä aikana keskitetysti järjestettäviin koulutuksiin, eikä säännöllisiin live-koulutuksiin välttämättä ole aina  resursseja. Näin ollen tarkoitukseen sopii parhaiten verkkokoulutus, jonka turvapaikkapuhuttelutulkkauksiin mielivä tulkki voi suorittaa itselleen sopivimmassa paikassa ja silloin, kun se hänelle sopii. Verkkoalustalle suunniteltua koulutusta on myös helpompi päivittää tarvittaessa.

Tavoitteena koulutus- ja testausjärjestelmä verkossa

Tarkoituksena on luoda verkkopohjainen koulutus- ja testausjärjestelmä, jonka kautta Migri voi tarjota tulkeilleen tärkeää taustatietoa turvapaikkaprosessista, turvapaikkapuhuttelujen kulusta ja niissä tarvittavasta terminologiasta sekä yleisesti turvapaikkapuhuttelutulkin osaamiseen kohdistuvista odotuksista.

Alustalle tulevien kielitaito- ja muiden testien ansiosta voidaan varmistaa, että tulkeilla on riittävät tiedot ja taidot vaativiin turvapaikkatulkkauksiin. Alustalla käsitellään myös tulkin rooliin ja ammattietiikkaan liittyviä kysymyksiä ja annetaan arvokkaita vinkkejä puhtaasti tulkkausteknisten taitojen, kuten tulkin muistiinpanotekniikan, parantamiseksi. Tulkit saavat näin ajasta ja paikasta riippumattoman työkalun oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

Eväitä koulutuksen kehittämiseen

Diakista osallistuu hankkeeseen kolme asiantuntijaa: projektikoordinaattori, asioimistulkkauksen erityisasiantuntija sekä suomen kielen ja viestinnän lehtori. Saamme hankkeessa ainutlaatuisen näköalapaikan turvapaikkapuhuttelutulkkauksiin ja samalla voimme vaikuttaa omalta osaltamme maahanmuuttoalan tulkkauksen laatutyöhön.

Diak tarjoaa hankkeelle pedagogista osaamista ja asioimistulkkausalan asiantuntijuutta. Hanke puolestaan tuottaa Diakille  sellaista tietoa, jonka ansiosta pystymme jatkossa räätälöimään vielä paremmin asioimistulkkauksen koulutuksen sisältöjä työelämän tuleviin tarpeisiin. Kun me pääsemme kehittämään omaa osaamistamme, voimme kouluttaa tulevia tulkkeja, joilla on paremmat valmiudet siirtyä työelämään ja tehdä töitä maahanmuuttoalan kaltaisella vaativalla erikoisalalla, jonka rooli asioimistulkkien työllistäjänä on merkittävä.

Opiskelijat mukaan

Opiskelijat hyötyvät hankkeesta niin, että he voivat saada jo opiskelujen aikana turvapaikkapuhutteluissa tarvittavan osaamisen. Opettajat saavat hankkeessa  tarkkaa ja kohdennettua tietoa, mikä auttaa arvioimaan, minkälaisia tietoja ja taitoja turvapaikkapuhutteluissa tarvitaan. Tämän ansiosta opetuksessa voidaan keskittyä kaikkein olennaisimpaan. Lyhyellä aikavälillä opiskelijat pääsevät tutustumaan hanketyöskentelyyn ja kehitettävään koulutusalustaan hyvin varhaisessa vaiheessa, kun heidät osallistetaan aineiston suunnitteluun ja alustan pilotointiin.

Mitä seuraavaksi?

Hanke on vasta päässyt kunnolla käynnistymään, ja varsinainen konkreettinen kehitystyö on alkamassa. Toistaiseksi on keskitytty tausta-aineiston keräämiseen ja siihen perehtymiseen. Migrin kesäharjoittelijat ovat tehneet arvokasta työtä toteuttamalla tulkeille, turvapaikkapuhuttelijoille ja turvapaikanhakijoiden avustajille suunnatut kyselyt. Kyselyn tulokset kertovat, millaisia osaamis- ja koulutustarpeita nousee suoraan kentältä ja mihin koulutusalustalla olisi ensisijaisesti syytä keskittyä.

Seuraavaksi keskitymme aineiston keruuseen, lajitteluun sekä sen työstämiseen koulutusalustan sisällöksi.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230908121868

AMIF-logo. Migrin logo.