Siirry sisältöön
Ihmisiä istumassa pöydän ääressä ja työskentelemässä yhdessä, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Moniammatillisuus palvelee asiakasta

Sote-uudistuksen myötä moniammatillinen yhteistyö on korostunut, ja siihen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia myös velvoitetaan lainsäädännöllisesti. Sote-uudistus on lisännyt tarvetta moniammatilliseen yhteistyöhön.

Hyvinvointialueiden strategiset painopisteet ovat terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisyssä, ja tässä työssä moniammatillisuuden rooli on suuri. Yksilöiden terveydestä ja hyvinvoinnista tulee huolehtia kokonaisvaltaisemmin ja sovittaa terveys- ja sosiaalipalveluja kokonaisuuksiksi asiakkaalle.

Palvelut kokonaisuuksiksi

Palveluiden muodostamisella kokonaisuuksiksi helpotetaan yksilöiden erilaisten tarpeiden hoitamista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, ja helpotetaan asiakkaiden asiointia palveluissa. Useat sote-alaa ohjaavat säädökset velvoittavat palvelukokonaisuuksien muodostamiseen. Kokonaisuuksien muodostamisella voidaan myös tarkastella kustannuksia, joita päällekkäiset palvelurakenteet aiheuttavat sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sote-alan toimijoilla ja ammattilaisilla on velvollisuus toimia asiakkaan etua tavoitellen, joka edellyttää usein moniammatillista yhteistyötä. Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että erilaisen koulutuksen omaavat työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Se voi myös olla työskentelyä rinnakkain, jolloin jaetaan informaatiota asiakkaiden ja potilaiden tilanteista sekä koordinoidaan työtehtäviä. Moniammatillinen yhteistyö sote-alalla tarkoittaa vuorovaikutteista asiakas- ja potilaslähtöistä työskentelyä. Eri ammattiryhmät muodostavat yhteisen käsityksen asiakkaan tai potilaan tilanteesta, tarpeista ja tarvittavista toimenpiteistä haasteiden ratkaisemiseksi.

Ratkaisuja heikompiosaisten tarpeisiin

Yhteiskunnalliseen keskusteluun on viime vuosina noussut paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakas- ja potilasryhmät. Nämä ryhmät ovat kriittisiä ryhmiä sote-palveluiden järjestämisessä. Jotta heidän tarpeisiinsa voidaan kokonaisvaltaisesti vastata, tarvitaan palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisen lisäksi moniammatillista yhteistyötä. Tutkimukset osoittavat, että paljon palveluita käyttävien ja tarvitsevien ryhmät kärsivät sote-palveluiden hajanaisuudesta. Palveluiden hajanaisuus aiheuttaa palvelun ja hoidon jatkumattomuutta sekä vaatii yksilöltä joskus kohtuuttomiakin ponnisteluja sote-palveluiden viidakossa.

Tiedonvaihdosta yhteensovittamiseen

Moniammatillinen yhteistyö on vähintään yhteydenottoja ja informaation vaihtamista eri ammattiryhmien välillä. Usein asiakkaat tarvitsevat useita erilaisia palveluja niin terveydenhuollosta kuin sosiaalityön puolelta, jolloin tulee selvittää, hyödyttäisikö asiakasta palveluiden yhteensovittaminen. Tällöin hoidon ja palveluiden tarvetta kartoitetaan yhteistyössä ammattilaisten ja potilaan kanssa, koordinoidaan yhteistyötä ja suunnitellaan yhdessä toimivaa, potilaan tarpeisiin vastaavaa palvelurakennetta.

Saman pöydän ääreen istuminen ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös roolien ja vastuiden selkeää jakamista eri ammattiryhmien kesken. Moniammatillinen yhteistyö on yhteisvastuullista ja joustavaa toimintaa, jossa eri ammattiryhmien edustajien tulee arvostaa toisiaan. Onnistuakseen moniammatillinen yhteistyö vaatii luottamusta, vuorovaikutteisuutta ja rakentavaa yhteistyötä.

Sote-alan tulevaisuuden haasteisiin pyritään osittain vastaamaan erilaisilla moniammatillisilla työryhmillä ja niiden hyödyntämisellä päätöksenteossa. Eri ammattiryhmiin kuuluvien yhteistyöllä pyritään saavuttamaan läpinäkyvämpää ja tasapuolisempaa työskentelyä.

Tavoitteena katkeamaton hoitopolku

Terveyspalveluissa asiakkailla on usein hyvin monitahoisia palveluntarpeita, joihin ei esimerkiksi sairaalan osastolla aina kyetä vastaamaan terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntijuudella. Moniammatillisella yhteistyöllä voidaan taata turvallinen ja asiakkaan etua tavoitteleva kokonaisratkaisu.

Moniammatillisella yhteistyöllä voidaan taata turvallinen ja asiakkaan etua tavoitteleva kokonaisratkaisu.

Tyypillinen tilanne moniammatillisen yhteistyön toteutumisessa terveydenhuollossa on potilaan kotiuttaminen tai jatkohoidon suunnittelu. Sairaanhoitajan tulee hyödyntää omaa ammattitaitoaan suunnitellessaan potilaan sujuvaa ja katkeamatonta hoitopolkua, jotta potilaalle voidaan turvata laadukas tarpeisiin vastaava hoito.

Moniammatillisuus opintoihin

Terveyden edistäminen on yhteiskunnassa eri toimialarajoja ylittävää työtä, jolla tavoitellaan mahdollisimman suurta yhteistä hyötyä ja hyvää. Terveydenhuollossa tämä näkyy hyvinvointialueiden strategioissa ja terveydenhuollon painopisteen siirtymisessä ennaltaehkäisevyyteen. Terveyden edistäminen eri ammattiryhmissä asettaa sote-alan koulutukselle vaatimuksia ja tarvetta kehittää moniammatillista työskentelyä jo opiskeluiden aikana.

WHO:n määritelmän mukaan moniammatillinen työskentely toteutuu parhaiten: ” Kun kahden tai useamman ammattialan opiskelijat oppivat toisiltaan ja toisten kanssa, se mahdollistaa tehokkaan yhteistyön ja parantaa terveydenhuollon laatua”. Opettajien tulisikin kehittää ja suunnitella opetusta monialaisesti, jotta opetus olisi monipuolista. Opettajien tulee opetus- ja kehitystyössä löytää monialainen, oppiainerajat ylittävä, yhdessä tekemisen kulttuuri. Tätä voidaan lisätä erilaisten koulutusasteiden ja -muotojen välisellä yhteistyöllä.

Diakissa tehdään yhteistyötä opetuksessa eri alojen kesken. Näin opiskelijoille kyetään tarjoamaan monialaista näkökulmaa tarkasteltaviin aiheisiin. Opettajat rikastuttavat opetuksiaan toistensa asiantuntemusta hyödyntämällä. Eri alojen yhteistyötä opetuksessa ja sen suunnittelussa voitaisiin vahvistaa entisestään.

Eri alojen opiskelijat työskentelevät yhdessä eri opintojaksoilla, joissa erilaisten tehtävien ja keskustelujen kautta tehdään näkyväksi oman ammattialan asiantuntijuutta. Monialaiset simulaatiot mahdollistavat terveydenhuollon ammattilaisten välisen sujuvan yhteistyön koordinoimisen ja oman osaamisen näkyväksi tekemisen. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan ja pohtimaan eri ammattikuntien rooleja ja tehtäviä erilaisissa tilanteissa. Samalla he hahmottavat oman roolinsa ammattilaisena sote-palvelujärjestelmässä.

Moniammatillisuus edistää myös  sote-alan pito- ja vetovoimaa, kun terveydenhuollon ammattilainen voi hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan osana moniammatillista tiimiä. Hoitotyössä ja terveydenhuollossa moniammatillisuudella on siis hyvin moninainen merkitys, niin yhteiskunnallisesti kuin yksilöllisesti.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231010139479