Siirry sisältöön
Opiskelija etäopetuksessa, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Verkkototeutusten mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksissa

Viime vuosina verkkototeutusten nopea kehitys ja digitalisaation eteneminen ovat muuttaneet myös sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutusta. Verkkototeutukset ovat tuoneet samanaikaisesti mukanaan sekä uusia, pedagogisia mahdollisuuksia että ratkaisuja, jotka voivat parantaa korkeakoulutuksen saavutettavuutta, tehokkuutta ja laadukkuutta.

Yksi merkittävimmistä verkkototeutusten vahvuuksista sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on korkeakoulutustarjonnan laajempi saavutettavuus ja kattavuus. Verkkopohjaisten toteutusten ansiosta opiskelijat voivat ajasta ja paikasta riippumatta osallistua opintoihin missä tahansa ja milloin tahansa. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi maaseudulla tai syrjäisillä, harvaan asutuilla alueilla asuville ihmisille, joille logistiset ongelmat voivat tehdä perinteiseen korkeakoulukampuksilla toteutettavaan lähiopetukseen osallistumisen lähes mahdottomaksi.

Ajan käyttöön ja kustannuksiin säästöjä

Verkkototeutukset voivat säästää sekä opiskelijoiden että opettajien aikaa ja kustannuksia, kun opiskelijoiden ei tarvitse matkustaa fyysisesti korkeakoulukampukselle, vaan he voivat osallistua opetukseen ja ohjaukseen etänä. Samalla korkeakoulun opetushenkilöstö voi käyttää tehokkaammin suunniteltua aikaansa, kun esimerkiksi luentoja ja ohjaustunteja voidaan tehdä etäyhteyden välityksellä.

Tietojen ja resurssien joustava jakaminen mahdollistuu

Verkkototeutukset mahdollistavat erilaisten tietojen ja resurssien jakamisen niin opiskelijoiden kuin myös opiskelijoiden ja opettajien välillä. Esimerkiksi opiskelijoiden oppimistehtävien sähköinen tallentaminen ja jakaminen helpottavat opetushenkilöstön työtä, kun opiskelijoiden kirjallisia tuotoksia voidaan kätevästi käyttää eri paikoissa.

Verkkototeutukset mahdollistavat erilaisten tietojen ja resurssien jakamisen niin opiskelijoiden kuin myös opiskelijoiden ja opettajien välillä.

Lisäksi verkkototeutukset tarjoavat mahdollisuuden järjestää etäkonsultaatioita ja tiimityöskentelyä, jolloin korkeakoulutuksessa mukana olevat opettajat ja muut asiantuntijat voivat tarpeiden mukaan yhdistää osaamisensa ja ratkaista opiskelijoiden haasteita yhteistyössä.

Tietoturvasta ja yksityisyydestä huolehdittava

Yksi merkittävimmistä haasteista verkkototeutuksissa sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksissa liittyy tietoturvaan ja yksityisyyteen. Opiskelijoiden henkilökohtaisia tietoja käsitellään verkkopalveluissa, joten on ensiarvoisen tärkeää varmistaa näiden tietojen luottamuksellisuus ja suojaus. Tietomurrot voivat aiheuttaa vakavia seurauksia sekä opiskelijoille että korkeakouluille.

Teknologista osaamista ja toimivat laitteet

Kaikkien korkeakouluopiskelijoiden ei välttämättä ole helppo käyttää verkkopalveluita, jos heillä ei ole riittävää teknologista osaamista tai laitteita. Erityisesti vanhemmat ikäluokat tai vammaiset henkilöt voivat kohdata haasteita digitaalisten palveluiden käytössä. On tärkeää taata, että verkkopalvelut ovat käyttäjäystävällisiä ja tarvittaessa tarjota tukea ja koulutusta niitä tarvitseville.

Inhimillisen kontaktin puute

Vaikka verkkototeutukset tuovat sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksissa mukanaan monia etuja, ne voivat samalla johtaa ihmiskontaktin vähenemiseen. Sosiaali- ja terveysalalla ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on aina merkittävä rooli esimerkiksi hoitotyössä ja asiakaspalvelussa. Verkkopalveluiden käyttö saattaa vähentää huomattavasti kasvokkain tapahtuvaa kommunikaatiota, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti korkeakouluopiskelijoiden henkilökohtaisiin kokemuksiin siitä, mitä kohtaamisen ammattilaisena oleminen tarkoittaa.

Moni sosiaali- ja terveysalalla pelkästään verkkototeutuksessa opiskellut voi ammattiin valmistuttuaan joutua sisäiseen ristiriitatilanteeseen, kun kaikki oman alan oppi on saatu pääosin digitaalisesti ilman, että on tarvinnut juurikaan kohdata toisia ihmisiä aidoissa, kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Eriarvoisuuden uhka

Digitalisaatio ei ole levinnyt tasaisesti kaikkiin sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutusta toteuttaviin organisaatioihin. Tämä voi johtaa siihen, että jotkut opiskelijat eivät pääse hyödyntämään verkkopalveluita samalla tavalla kuin toiset. Epätasainen leviäminen voi lisätä eriarvoisuutta korkeakoulutuksen saatavuudessa ja laadussa.

Mahdollisuuksia ja haasteita

Verkkototeutukset ovat tuoneet merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksiin, tarjoten uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja koulutusten saavutettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Saavutettavuus, ajan ja kustannusten säästö sekä tietojen ja resurssien jakaminen ovat vahvuuksia, jotka ovat oikealla tavalla ja oikeassa paikassa toteutettuina hyödyksi niin opiskelijoille kuin opetushenkilöstöllekin.

Samalla on kuitenkin muistettava, että verkkototeutuksiin liittyy aina erilaisia haasteita, kuten tietoturva ja yksityisyys, teknologisen osaamisen tarve, ihmiskontaktin puute ja digitalisaation epätasainen leviäminen. Nämä pulmat vaativat huolellista huomioimista ja ratkaisuja, jotta varmistetaan verkkototeutusten onnistunut ja turvallinen käyttöönotto.

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan on pyrittävä hyödyntämään verkkototeutusten vahvuuksia ja samalla tunnistamaan ja ratkaisemaan niiden kohtaamia ongelmia. Tavoitteena on kehittää kestäviä ja kattavia verkkopalveluita, jotka parantavat sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutusta koko yhteiskunnassa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230908121877