Siirry sisältöön
Lamppu, jonka ympärillä on laatikoita, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Artikkeli

Lisää korkeakoulutettuja osaajia ja osaamista Satakuntaan

Lisää osaajia ja osaamista Satakuntaan korkeakouluyhteistyöllä (LISKO) -hanke käynnistyi vuoden 2023 alussa. Hankkeessa on tavoitteena luoda ratkaisuja muun muassa sosiaali- ja terveysalalla pahenevaan osaajapulaan tiivistämällä korkeakoulujen yhteistyötä.

Satakunnassa käynnistyi vuoden 2023 alussa Lisää osaajia ja osaamista Satakuntaan korkeakouluyhteistyöllä (LISKO) -hanke. Kaksivuotinen hanke toteutetaan Satakuntaliiton myöntämällä avustuksella ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Hankkeen toteutukseen osallistuvat Porin yliopistokeskus, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Satakunnan korkeakoulujen yhteishanke on kutsumanimeltään LISKO. Mitä mielikuvia lisko sinussa herättää? Suomen luonnossa elää vain yksi liskomainen, pitkulainen, nelijalkainen ja suomupintainen lisko – sisilisko (Suomen lajitietokeskus. Sisilisko). Se on ainutkertainen ja omaleimainen luontokappale. Vaikka Suomeen on kotiutunut vain sisilisko, maapallolla liskot ovat yksi laajimmin levinneistä ja monimuotoisimmista selkärankaisista. Liskoista esimerkkiä ottaen myös Satakunnan korkeakouluyhteisö haluaa kehittää ainutlaatuisuuttaan ja monipuolisuuttaan.

Hankkeessa muodostetaan Satakunnan korkeakoulujen yhteinen visio sekä yhteiset tavoitteet ja toimintatavat. Visio ottaa huomioon korkeakoulujen vahvuudet ja niiden yhteistyökumppaneiden tarjoamat mahdollisuudet sekä yhteistyörakenteesta syntyvän kokonaisuuden. Tavoite on, että visio ohjaa korkeakoulujen yhteistoimintaa korkeakoulutettujen osaajien lisäämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi alueellisesti.

Satakunnan korkeakouluyhteisö haluaa tunnistaa ennakoiden uudet koulutustarpeet. Se haluaa kehittää tutkintoon johtavaa ja jatkuvan oppimisen koulutustarjontaansa työelämä- ja asiakaslähtöisesti sekä vahvistaa alueellista veto- ja pitovoimaa. Satakunnan korkeakouluyhteisö haluaa tunnistaa myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kehittämistarpeet ja lisätä TKI-toimintaa ja sen tunnettavuutta sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Tunnettavuutta parantamalla korkeakouluyhteisö pyrkii lisäämään sekä opiskelijoiden hakeutumista satakuntalaisiin korkeakouluihin että heidän kiinnittymistään alueeseen ja sen tarjoamiin työmahdollisuuksiin.

Satakunnassa tunnistetut kehittämistarpeet

LISKO-hanketta on siivittänyt emeritusprofessori Kalervo Väänäsen (2021) laatima selvitys Satakunnan korkeakoulutuksen tilasta ja sen kehittämismahdollisuuksista. Raportissa perustellaan, miksi korkeakoulutoimintaa tulee kehittää Satakunnassa. Lisäksi raportissa on toimenpide-ehdotuksia. (Väänänen, 2021.)

Satakunta on noin 212 000 asukkaan maakunta (Satakuntaliitto. Satakunta lukuina). Kolmessa vuosikymmenessä Satakunta on menettänyt noin kymmenen prosenttia väestöstään. Lisäksi vanhimpien ikäluokkien osuus väestöstä on kasvanut samalla kun lasten ja nuorten osuus on vähentynyt. Sekä väestöpohjan supistumisen että väestön ikääntymisen ennustetaan jatkuvan Satakunnassa. (MDI Public Oy.) Alueelle kaivataan koulutettuja, osaavia ja työikäisiä asukkaita.

Satakunnan väestön koulutustasoa tulee nostaa, sillä se on merkittävästi vähäisempi kuin koko maassa. Satakunnan yli 15-vuotiaasta väestöstä 72 prosenttia on suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon, kun vastaava luku vuoden 2021 tietojen perusteella on koko maassa 74,6 prosenttia.  Runsaan kahden prosenttiyksikön ero on merkittävä, kun se kattaa koko työikäisen väestön. Lisäksi satakuntalaisen ja maan koko väestön koulutustasoerot suurenevat, kun tarkastellaan tasoltaan korkeampia koulutusasteita. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15-vuotta täyttäneestä väestöstä oli 26,8 prosenttia vuonna 2021, kun taas koko maassa luku on 33 prosenttia. Eroa on yli kuusi prosenttiyksikköä. (Satakunnan ELY-keskus, 2023.)

LISKO-hanke antaa oman panoksensa Satakunnan elinvoiman vahvistamiseen.

Väänäsen vuoden 2021 selvityksen jälkeen koulutustasoeroja kuvaava tilanne ei ole muuttunut. Satakunnan väestön koulutustaso on alhainen, ja koulutuserot suhteessa muihin maakuntiin ovat pysyneet ennallaan (Satakunnan ELY-keskus, 2023). Korkeakoulutettujen määrää ja korkeakoulutuksen vetovoimaa tulee lisätä Satakunnassa. Samaan aikaan on lujitettava pitovoimaa, joka kiinnittää osaajat alueeseen.

LISKO-hanke antaa oman panoksensa Satakunnan elinvoiman vahvistamiseen. Hankkeen tavoitteena on korkeakoulutetun, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen sekä osaamistason ylläpitäminen ja nostaminen jatkuvan oppimisen lähtökohdista Satakunnassa.

Satakunnan korkeakoulujen yhteistyö

Satakunnassa korkeakoulutusta järjestävät tällä hetkellä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus, jossa on Tampereen ja Turun yliopistojen toimintaa. Lisäksi Turun yliopistolla on Rauman opettajankoulutuslaitos. Korkeakoulut ovat tehneet yhteistyötä aiemmin muun muassa Satakorkea -korkeakouluyhteistyön puitteissa (Satakunnan ammattikorkeakoulu. Satakorkea). Lisko-hanke on tiivistänyt Satakunnassa toimivien korkeakoulujen yhteistyötä.

Satakunnan maakuntaohjelmassa painotetaan alueen elinvoiman ja uudistamisen edistämistä, kasvualojen ja osaamiskeskittymien vahvistamista sekä elinkeinoelämän menestystä. Asetettujen päämäärien tavoittaminen edellyttää kumppanuuksien ja verkostojen rakentamista. (Satakuntaliitto, 2021, s. 11–15.) Satakunnassa onkin tarpeen vahvistaa muun muassa koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä kuntien että elinkeinoelämän TKI-yhteistyötä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Maakunnalliselle, eri organisaatioiden väliselle yhteistyölle on rakennettu perusteita Satakunnassa aikeisemminkin. Alueella kehitettiin muun muassa vuonna 2020–2022 kumppanuuteen perustuvaa osaamis- ja innovaatioekosysteemiä (Fagerlund,  i.a.), jonka tuloksia hyödynnetään LISKO-hankkeen kehittämistyössä. Satakunnan korkeakoulujen yhteisen vision rakentaminen käynnistyi yhteistoiminnallisella työpajalla 15. marraskuuta 2023. Työpajan tulosten jalostaminen jatkuu keväällä 2024 järjestettävässä jatkotyöpajassa.

Toimintaan vahvuutta yhteistyöstä

Kameleontti on mielenkiintoinen lisko: se pystyy vaihtamaan väriään ympäristönsä mukaan (Heying, 2003). LISKO-hankkeessa Satakunnassa toimivat korkeakoulut ovat hakemassa yhteistä väriä samalla kukin ominaisvärinsä säilyttäen ja sitä vahvistaen. Yhteistyöstä haetaan voimaa osaajien ja osaamisen lisäämiseen siten, että korkeakoulut tuovat yhteistyöhön erityisen ominaislaatunsa ja osaamisensa. Korkeakoulujen osaamisen painostuksia yhdistämällä voidaan rakentaa uusia ja yllättäviäkin toimintamahdollisuuksia.

Satakunnassa on tunnistettu alueen korkeakoulutoiminnasta sekä elinkeinoelämän ja työelämätahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä kumpuavat vahvuudet. LISKO-hankkeen tavoitteena on kuvata vahvuudet aikaisempaa kirkkaammin ja selkeämmin. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus luoda kuvaus Satakunnan korkeakoulutuksen ominaislaadusta ja menestystekijöistä.

Satakunnassa tarvitaan pitkäjänteistä ja järjestelmällistä yhteistyötä. Sen avulla rakennetaan läpinäkyvyyteen ja luottamukseen pohjaavaa toimintatapaa, joka on edellytys konkreettisille yhteisille teoille ja toiminnalle. Satakunnassa yhteistyön avulla ollaan osoittamassa todeksi laskukaava: yksi plus yksi on kolme.

Lähteet

Fagerlund, J. (i.a.) Satakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen (EAKR). Saatavilla 27.11.2023 https://satakunta.fi/aluekehitys/tki-osaaminen-ja-innovaatiot/satakunnan-osaamis-ja-innovaatioekosysteemin-kehittaminen/

Heying, H. (2003). Chamaeleonidae. Animal Diversity Web. University of Michigan. Saatavilla 27.11.2023 https://animaldiversity.org/accounts/Chamaeleonidae/

MDI Public Oy. (i.a.) Satakunnan toteutunut ja tuleva väestönkehitys. Keskeiset demografiset muutokset Satakunnan hyvinvointialueella ja väestöennuste tulevasta kehityksestä. Saatavilla https://satakunnanhyvinvointialue.fi/wp-content/uploads/2023/05/Satakunta-HVA-demografinen-kilpailukykyanalyysi-ydinnostot-4.4.pdf

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Satakorkea. Saatavilla 27.11.2023 https://www.samk.fi/satakorkea/

Satakunnan ELY-keskus (12.6.2023). Alhainen koulutustaso ja pitovoiman parantaminen ovat Satakunnan koulutuksen keskeiset haasteet. Saatavilla https://www.sttinfo.fi/tiedote/69986844/alhainen-koulutustaso-ja-pitovoiman-parantaminen-ovat-satakunnan-koulutuksen-keskeiset-haasteet?publisherId=69817886

Satakuntaliitto. Satakunta lukuina. Saatavilla 27.11.2023 https://satakunta.fi/info/tietopaketti-satakunnasta/satakunta-lukuina/

Satakuntaliitto (10.12.2021). Satakunnan maakuntaohjelma 2022–2025. Satakunta-strategian luku 2. (Satakunta-strategia). Saatavilla https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2023/01/Satakunnan-maakuntaohjelma-2022-2025.pdf

Suomen lajitietokeskus. Sisilisko. Saatavilla 27.11.2023 https://laji.fi/taxon/MX.37635

Väänänen, K. (2021). Satakunnan korkeakoulutus ja sen kehittämismahdollisuudet. Selvityshenkilö Kalervo Väänänen. Satakuntaliitto. Saatavilla https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2021/06/Korkeakouluselvitys_Kalervo-Vaananen.pdf

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231212153540

LISKO-hanke

  • Lisää osaajia ja osaamista Satakuntaan korkeakouluyhteistyöllä (LISKO) -hanke toteutetaan Satakuntaliiton avustuksella.
  • Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–31.12.2024.
  • Hanketta koordinoi Porin yliopistokeskus. Muut hankkeen toteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.
  • Hankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen sekä osaamistason nostaminen Satakunnassa kehittämällä korkeakoulujen yhteistyötä.