Siirry sisältöön
Kuvitus jossa ihmisen päässä ihmiset juttelevat. Taustalla symboleita eri puheaiheista.
Juttutyyppi  Blogi

Aikuisten parissa työskentelevä sosionomi edistää hyvinvointia ja osallisuutta

Jotta eriarvoistuminen ei jatkuisi, on kehitettävä aikuisväestölle suunnattuja palveluja, työkäytäntöjä ja ammatillista osaamista. Palvelut on tuotettava asiakaslähtöisesti ja työkäytäntöjen on oltava ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä. Palvelujen ja työkäytäntöjen kehittämisen ohella on kehitettävä osaamista. 

Sosiaalibarometri 2018 selvityksen mukaan eriarvoisuus on kasvanut Suomessa. Vahvistuneen eriarvoisuuskehityksen taustalla ovat muun muassa tulonsiirtojen ja palveluiden heikentyminen, työttömyys ja toimeentuloturvajärjestelmän pirstaleisyys. 

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi vuonna 2017. Uudistuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa toimeentuloturvajärjestelmää, lisätä tuensaajien yhdenvertaisuutta, vähentää tuensaajan asiointia eri ammattilaisten luukuilla ja tehostaa henkilöstövoimavarojen käyttöä. 

Sosiaalibarometri 2019 -selvityksessä todetaan, että erityisesti monien ongelmien kanssa kamppailevien hyvinvointi heikentyi edelleen vuosien 2018 ja 2019 välillä. Perustoimeentuloturvan muutokset, havainnot järjestelmän sirpaleisuudesta ja eriarvoistumiskehityksen jatkuminen ovat synnyttäneet keskustelua siitä, miten aikuisten eli työikäisten parissa tehtävää työja työssä tarvittavaa osaamista pitäisi kehittää. 

Työikäisten palvelut ja aikuissosiaalityö merkittävä työkenttä sosionomeille 

Vuonna 2016 otettiin käyttöön laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Laki määrittää sosiaalialan tehtävärakennetta ja ammattihenkilöiltä edellytettävää koulutusta. Tämän vuoden alkupuolella ilmestyneessä Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) muutostarpeita koskevassa selvityshenkilöraportissa esitetään johtopäätöksenä, että sosiaalihuollon ammattihenkilörakenne on Suomessa selkeä. 

Ammattikorkeakouluista valmistuneista sosionomeista noin neljätoista prosenttia työskentelee työikäisten palveluissa tai aikuissosiaalityössä. Tämä selviää Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen vuonna 2018 tekemästä valtakunnallisesta kartoituksesta. 

Työikäisten palvelut ja aikuissosiaalityö ovat merkittävä työkenttä sosionomeille.

Työikäisten palvelut ja aikuissosiaalityö ovat merkittävä työkenttä sosionomeille. Sosionomit eivät kuitenkaan työskentele aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöinä vaan tavallisesti sosiaaliohjaajina. 

Kohtaamis- ja vuorovaikutusosaaminen on ammatillisen osaamisen ydintä 

Aikuisten parissa tehtävä työ sisältää hyvinvoinnin edistämis, pulmallisten elämäntilanteiden ennalta ehkäisemis ja vaikeiden elämäntilanteiden ratkaisemistaAikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet -raportissa todetaan, että aikuisten parissa tehtävässä työssä ammatillisen osaamisen ydintä on kohtaamis- ja vuorovaikutusosaaminen.  

Työ edellyttää vankkaa osaamista lainsäädännöstä ja palvelujärjestelmästä. Työtä tehdään monialaisissa verkostoissa. Lisäksi tssä tärkeää ammatillista osaamista ovat työn dokumentointi, näyttöön perustuvat asiakastyön menetelmätdigitaaliset työtavat ja tiedon tuottaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Tulevaisuuden haasteina sektorirajojen ylittäminen ja ilmiölähtöisyys 

Aikuisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä on luotu vuoteen 2030 yltävä tiekartta. Tiekartta on laadittu sosiaalityön näkökulmasta, mutta julkaisua voi tarkastella laajemmin esityksenä sosiaalialan työn kehittämishaasteista. 

Tiekartan mukaan sosiaalialan työtä on kehitettävä sektorirajat ylittävään ja ilmiölähtöiseen suuntaan. Ilmiölähtöisyydellä tarkoitetaan ihmisten kohtaamien sosiaalisten ongelmien juurisyiden selvittämistä, jolla on merkitystä sosiaalisten ongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja niiden ratkaisemisessa. 

Sosiaalialan palvelut on tuotettava asiakaslähtöisesti ja asiakkaan elämäntilanne huomioon ottaen.

Sosiaalialan palvelut on tuotettava asiakaslähtöisesti ja asiakkaan elämäntilanne huomioon ottaen. Sosiaalialan asiakkaiden osallisuutta on vahvistettava alan palvelujen ja työkäytäntöjen sekä -menetelmien kehittämisessä. Sosiaalialalla on käytettävä vaikuttavaksi osoitettuja työmenetelmiä ja seurattava niiden vaikuttavuutta. 

Diakonia-ammattikorkeakoulusta osaajia aikuisten parissa tehtävään sosiaalialan työhön 

Aikuisten parissa tehtävän työn ja osaamisen kehittämistarpeita kuvaavissa raporteissa toistuvat samat näkökulmat. Palveluiden ja työn tulee olla asiakaslähtöisiä. Ihmisten kohtaamien haastavien elämäntilanteiden syyt tulee havaita ja tuki pulmallisiin elämäntilanteisiin antaa riittävän varhain.  

Ihmisten kohtaamien haastavien elämäntilanteiden syyt tulee havaita ja tuki pulmallisiin elämäntilanteisiin antaa riittävän varhain.  

Työn tulee olla ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta edistävää sekä eriarvoistumiskehitystä torjuvaa. Ammattilaisten tulee verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Palveluiden ja työn tulee olla tuloksellista ja vaikuttavaa.  

Diakonia-ammattikorkeakoulu on koulutustoiminnassaan ottanut huomioon aikuisten parissa tehtävään työhön liittyvät osaamisen kehittämishaasteet. Sosionomitutkinnon päivitetty opetussuunnitelma otetaan käyttöön tammikuussa 2020. Opetussuunnitelman päivityksessä kiinnitettiin huomiota muun muassa asiakaslähtöisyys- ja palveluohjausosaamisen rakentumiseen.  

Tammikuussa 2020 käynnistyy asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus.  Ylemmissä ammattikorkeakouluopinnoissa voi suuntautua osallisuuden edistämiseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen tai syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.  

Sosiaalialan englanninkielisessä ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa painotus on yhteisöjen kehittämisessä ja konfliktien ehkäisyssä. Yhteisöllisellä työllä voidaan tavoittaa niitä, joilla on riski pudota palvelujen piiristä ja edistää osallisuutta ruohonjuuritasolla.  

Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuu aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaajia ja kehittäjiä. 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019110436547