Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Vaikuttavaa viestintää

Yhteiskunnalliset yritykset ovat organisaatioita, jotka yhdistävät liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen hyödyn tuottamisen. Miten ne viestivät ja miten viestintää voisi tehostaa?

Yhteiskunnallisten yritysten tavoitteena on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja parantaa yhteisöjen hyvinvointia samalla pyrkien taloudelliseen kestävyyteen. Nämä yritykset saattavat toimia voittoa tavoittelematta tai tavoitella voittoa, mutta päämääränä on aina ensisijaisesti positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa toimivat usein sote-aloilla ja työllisyyden edistämisessä, mutta myös monilla muilla toimialoilla.

Vaikuttavuuden mittaaminen kannattaa

Vaikuttavuuden todentaminen on tärkeää yhteiskunnallisille yrityksille useista syistä. Ensinnäkin yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät vaikuttamaan positiivisesti yhteiskuntaan. Vaikuttavuuden todentaminen auttaa osoittamaan, miten yritys todella onnistuu tässä tavoitteessaan. Läpinäkyvä raportointi ja vaikuttavuustiedot luovat luottamusta sidosryhmien, kuten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, rahoittajien ja sääntelyviranomaisten keskuudessa.

Toiseksi kun yhteiskunnalliset yritykset voivat todentaa toimintansa vaikuttavuuden, ne pystyvät myös suunnittelemaan paremmin tulevaisuuttaan. Tiedot siitä, mikä toimii ja mikä ei, auttavat yrityksiä kohdentamaan resurssinsa tehokkaasti ja optimoimaan toimintansa tuloksellisuuden.

Kolmanneksi vaikuttavuuden mittaaminen auttaa yhteiskunnallisia yrityksiä kehittämään parempia mittareita ja arviointimenetelmiä omalle toiminnalleen. Näin ne voivat seurata edistymistään, tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa sekä oppia parhaista käytännöistä.

Neljänneksi yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat usein rahoitusta ja investointeja toimiakseen ja kasvaakseen. Vaikuttavuuden todentaminen auttaa vakuuttamaan vaikuttavuussijoittajat ja rahoittajat siitä, että heidän varansa käytetään tehokkaasti ja että investoinnilla saavutetaan halutut sosiaaliset tai ympäristölliset tulokset.

Lisäksi yritykset voivat oppia toisiltaan ja vertailla toistensa vaikuttavuustietoja. Tämä voi auttaa luomaan alalle yhteisen mittariston ja standardit, jotka puolestaan edistävät koko sektorin kehitystä ja kasvua.

Tiedot siitä, mikä toimii ja mikä ei, auttavat yrityksiä kohdentamaan resurssinsa tehokkaasti ja optimoimaan toimintansa tuloksellisuuden.

Yhteiskunnallisten yritysten vaikuttavuuden todentaminen ei ole aina helppoa, sillä se voi vaatia monimutkaisten sosiaalisten ja ympäristöllisten tekijöiden huomioon ottamista. Tämä saattaa edellyttää laaja-alaisia tutkimuksia, pitkäaikaisia seurantatietoja ja monialaista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Vaikuttavuuden mittaaminen ja todentaminen ovat kuitenkin yhteiskunnallisten yritysten keskeisiä tehtäviä ja auttavat niitä saavuttamaan tavoitteensa ja tekemään merkityksellistä työtä yhteiskunnan hyväksi.

Vaikuttavuusketju näkyviin viestinnällä

Miten yhteiskunnalliset yritykset sitten tuovat toiminnan vaikuttavuutta esille? Löytyykö yhteiskunnallisten yritysten internetsivuilta tietoa vaikuttavuudesta? Miten vaikuttavuudesta voisi viestiä? Keväällä 2024 julkaistussa opinnäytetyössä etsittiin vastauksia näihin kysymyksiin tarkastelemalla yhteiskunnallisten yritysten internetsivuja.

Opinnäytetyö tutki, miten joukko Uudenmaan alueella toimivia yhteiskunnallisia yrityksiä hyödyntävät verkkosivujaan toimintansa vaikuttavuudesta kertoessaan. Opinnäytetyön viitekehyksenä on käytetty Hyvän Mitta -vaikuttavuusketjua, jolla voidaan havainnollistaa, miten yhteiskunnalliset yritykset viestivät vaikuttavuuden teemoista. Vaikuttavuusketju sisältää seitsemän osa-aluetta, jotka ovat tarve, visio, tavoite, resurssit, toimenpiteet, tulokset ja vaikuttavuus. Näiden osa-alueiden kautta opinnäytetyö tuo näkyväksi, miten yritykset viestivät vaikuttavuudestaan. Vaikuttavuusketju on hyvä työkalu silloin, kun pohditaan, kuinka vaikuttavuutta syntyy. Vaikuttavuusviestintä viestii toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä niiden syntylogiikasta.

Opinnäytetyötä varten tehty tarkastelu osoitti, että vaikuttavuusketjun elementit olivat melko hyvin esiteltyinä yritysten internetsivuilla. Internetsivut olivat loogiset, siistit ja hienosti jäsennellyt. Tutkitut yritykset viestivät merkittävällä tavalla omasta toiminnastaan. Usean yrityksen sivuilta pystyi todentamaan lähes kaikki vaikuttavuusketjun vaiheet. Parhaiten yritykset esittelivät resursseja, toimenpiteitä ja vaikuttavuutta. Näillä elementeillä yritysten voidaan ajatella pyrkivän kuvaamaan muutokseen vaikuttavia tekijöitä eli yrityksensä vaikuttavuutta.

Opinnäytetyössä tutkitut yhteiskunnalliset yritykset viestivät vaikuttavuudesta kattavasti ja hyödyntävät ainakin joiltain osin olemassa olevia vaikuttavuuteen perustuvia mittareita omilla internetsivuillaan. Yrityksille voisi olla hyödyllistä viestiä enemmänkin toiminnan kautta saaduista tuloksista ja onnistumisista. Olisi myös hyödyllistä, että jokainen yhteiskunnallinen yritys, jolle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki toisi arvonimen näkyviin omille verkkosivuilleen.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024031411211