Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden oppeja Skotlannista

Skotlannin yhteisötalouden ekosysteemi on vaikuttava. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus kävi hakemassa oppeja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemisesta Skotlannista syksyllä 2023.

Väkiluvultaan Suomen kokoisessa maassa on yli 6 000 yhteiskunnallista yritystä, jotka työllistävät noin 90 000 henkilöä. Skotlannissa toteutetaan vuosille 2016–2026 laadittua yhteiskunnallisten yritysten strategiaa. Yhteiskunnalliset yritykset ovat kehittäneet toimintaansa ja vaikuttamistaan pitkäjänteisesti, ja erityisesti Iso-Britanniaa 1990-luvulla johtaneen työväenpuolueen hallitusohjelmat toimivat kehityksen katalysaattoreina. Skotlannissa yhteiskunnallinen yritystoiminta on sittemmin onnistunut säilyttämään asemansa politiikan ohjelmissa hallituspohjasta riippumatta.

Yhteisötalouden tukiverkosto

Social Enterprise Academy (SEA) on yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena on laajentaa ja kehittää yhteiskunnallisten yritysten toimintaa Skotlannin ohella myös globaalisti.

SEA:n mukaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) saavuttaminen edellyttää sisäisen kehityksen tavoitteiden (The Inner Development Goals) asettamista. SEA:n toimintamallissa muutoksen prosessi etenee kokemukseen pohjautuvasta oppimisesta (taitojen hankkiminen) käytöksessä tapahtuvaan muutokseen, edelleen organisatorisiin muutoksiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Ajatuksena on, että maailma muuttuu oppimisen kautta. Toimintamalli on kiinnostava myös suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten tukemista ajatellen.

Community Enterprise in Scotland (CEIS) on koko Ison-Britannian suurin ja kokenein yhteiskunnallisten yritysten tukiorganisaatio. CEIS tarjoaa yhteiskunnallisille yrityksille yritysrahoituksen, työllistämisen, tapahtumajärjestämisen, yhteiskuntatutkimuksen, verkko-oppimisen sekä omaisuuspohjaisen yhteisökehityksen, ”Asset Based Community Development” (ABCD), palveluja. ABCD on paikallinen ja alhaalta ylöspäin suuntautuva tapa vahvistaa yhteisöjä tunnistamalla, tunnistamalla ja hyödyntämällä olemassa olevia taitoja, tietoja, kapasiteettia, resursseja, kokemusta tai innostusta.

CEIS:in asiakkaita ovat niin työnhakijat, tukea tarvitsevat yhteiskunnalliset yritykset kuin yhteiskunnallisesta muutoksesta kiinnostuneet julkiset tahotkin. CEIS:in toiminta muistuttaa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:ta, tai sitä, mihin YYO voisi ajan myötä kehittyä.

Firstport, Firstimpact ja Firstfund ovat osa organisaatioiden yhteenliittymää, joka tarjoaa yritystukea Skotlannissa toimiville kolmannelle sektorille ja yhteiskunnallisille yrityksille.

Yhteiskunnallisia yrityksiä

Opintomatkalla tutustuttiin seitsemään erilaiseen yhteiskunnalliseen yritykseen. Näistä kuusi sijaitsi Obanissa, jonka yhteisötaloutta pidetään Skotlannin edistyneimpänä.

Vierailukohteita olivat ulkoilmapäiväkotiyritys Stramash, yhteisöllinen liikuntakeskus Atlantis Community Leisure, terveyspalveluja merkittäviä terveysongelmia poteville tarjoava Healthy Options, kulttuuriperinnön säilyttämistä, koulutusta ja tilaisuuksien järjestämistä harjoittava Dunollie Castle and Dunollie Preservation Trust, yhteisökeskusta, kahvilaa ja puutarhaa pyörittävä Hope Kitchen sekä muun muassa kulttuuri-, taide- ja hyvinvointipalveluja tuottava The Rockfield Centre.

Lisäksi tutustuttiin Edinburghissa toimivaan yhteisökeskus Grassmarket Centreen, jonka toiminta kattaa muun muassa catering- ja kahvilapalveluja. Yritys on alkanut valmistaa pöytiä käytöstä poistettujen kirkonpenkkien puusta. Menestyksekkään toiminnan taustalla on sekä tarve muokata kirkkorakennuksista monikäyttöisempiä  että paikallisen kirkkoherran innokkuus tukea asuinalueen kehitystä.

Liiketoimintaosaamista

Liiketoimintaosaamisen merkitys sekä yhteiskunnallisten yritysten operatiivisessa johdossa että hallituksissa oli teema, joka toistui kohteissa. Menestyneiden yhteiskunnallisten yritysten johtoon ja hallitukseen oli kerätty osaamista ja kokemusta vaativista liikeyrityksen tehtävistä – joskus hyvinkin kaukana yhteisötalouden ajatusmaailmasta. Lisäksi painotettiin johto- ja hallitustehtävissä toimivien sosiaalisen omatunnon ja päämäärätietoisuuden merkitystä sekä yhteistyökykyä.

Menestyneiden yhteiskunnallisten yritysten johtoon ja hallitukseen oli kerätty osaamista ja kokemusta vaativista liikeyrityksen tehtävistä.

Vahva pyrkimys toimivan liiketoiminnan mallin skaalamiseen, kasvuun ja mallien monistamiseen oli ilmeistä. Tästä esimerkkinä toimii ulkoilmapäiväkoti Stramash, joka on alkuhankaluuksien jälkeen laajentunut ja edelleen laajenemassa eri puolille Skotlantia. Heidänkin tapauksessaan kehitys lähti lentoon, kun hallituksen ruoriin tarttui rahoitusmarkkinoilla marinoitunut henkilö, joka oli päättänyt käyttää työuransa loppuajan yhteiseen hyvään.

Yhteistyötä

Lähiyhteisön kanssa tehtävä tiivis yhteistyö korostui kaikkialla. Edinburghissa toimiva Grassmarket Community Hub on esimerkki siitä, miten haastavaksi koetulla alueella voidaan saada aikaan positiivinen muutos. Grassmarketin toimintaa leimaavat rohkeus, ennakkoluulottomuus sekä eri toimijoiden – paikallinen seurakunta, kaupunki ja asukkaat – välinen yhteistyö.

Myös Atlantis Leisure Centren toiminnan kehittyminen osoittaa lähiyhteisön tarpeiden sekä tiiviin ja säännöllisen kommunikaation kautta saatavia hyötyjä. Innovointi ja jatkojalostaminen luovat pohjan toiminnan laajentamiselle. Obanissa toimiva Healthy Option pohjautuu olemassa olevan yhteiskunnallisen yrityksen – Atlantis Leisure Centre – toimintaan ja sen kautta luotuihin suhteisiin. Lähtökohtana ovat olleet paikallisyhteisön tarpeet ja paikallisesti toimivan – mutta sinänsä kopioitavissa olevan yrityksen – tarpeet.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024031411210

Opintomatkalla Skotlannissa

  • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO teki syksyllä 2023 opintomatkan Skotlannin Edinburghiin ja Obaniin.
  • Skotlanti valittiin kohteeksi koska siellä on kehittynyt ja laaja yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi ja systemaattinen toimintamalli.
  • Skotlanti nousi esille kiinnostavana esimerkkinä jo Ilona – Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -hankkeessa (2018–2021 toteutettu ESR-hanke, jossa Diak oli yksi toteuttajista) tehdyssä kansainvälisessä vertailussa (Lindberg & Kostilainen, 2021, s. 53).

Lähde

Lindberg, J. & Kostilainen, H. (2021). Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys – arvioita kansainvälisistä malleista. Teoksessa E. Salmi & K. Savela-Vilmari (toim.), Yhteiskunnallinen yrittäjyys suomessa. Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen (s. 43– 56). Diakonia-ammattikorkeakoulu.  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/505400/DIAK_TYOELAMA_24_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y