Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Artikkeli

Aikuis- ja nuorisososiaalityön ilmiöseminaari vahvistaa opiskelijan ammatillisuutta

Aikuis- ja nuorisososiaalityön opintojakso on osa sosionomi (AMK) -opiskelijoiden yhteisiä sosiaalialan opintoja. Opintojaksossa työskennellään sosiaalityön ytimessä, elämän perusasioissa pohtimassa ja analysoimassa erilaisia ammattieettisiä ratkaisuja ihmisten eri elämäntilanteisiin, sekä käsitellään tämän päivän yhteiskunnassa ilmeneviä köyhyyden ja huono-osaisuuden ilmiöitä.

Opintojakson lähtökohtana on muun muassa oppia ymmärtämään ilmiöitä aiheuttavia rakenteita ja prosesseja sekä analysoimaan, miksi ja miten ilmiöt ovat syntyneet. Ilmiöiden kokonaisuuteen paneudutaan tutkien, kirjoittaen, pohtien, havainnoiden ja osallistuen. Opintojakso sisältää työelämän asiantuntijaluentoja, kirjallisen oppimistehtävän ja ilmiöseminaarin. Kirjallisessa tehtävässä ja siihen liittyvässä ilmiöseminaarissa voidaan analysoida esimerkiksi ilmiönä valitun väestöryhmän köyhyyttä, työttömyyttä, asunnottomuutta, velkaantumista, rikollisuutta, yksinäisyyttä, osattomuutta tai ylisukupolvista huono-osaisuutta.

Ilmiöseminaari rakentuu opiskelijaryhmien esityksistä ja niissä käsitellään valitun ilmiön yhteiskunnallisia taustalähtökohtia ja miten ilmiöihin liittyviin ongelmiin voidaan vaikuttaa. Lisäksi tuodaan esille eri auttamismuotoja, niiden mahdollisuuksia ja haasteita ennaltaehkäisevässä, etsivässä ja kuntouttavassa työssä. Opiskelijat ovat hyödyntäneet ilmiöseminaariesityksissään tutkittua tietoa, työelämän kokemustietoa ja omaa työelämänkokemustaan. Esitykset on pyritty saamaan kokemuksellisiksi ja yhdessä jaettavaksi. Esityksissä on hyödynnetty erilaisia menetelmiä, kuten pelejä, kortteja, voimavarapuita, tietovisoja, asiakkaiden tarinoita ja yhteisiä keskusteluja. Lisäksi esityksissä on hyödynnetty muita kokemuksia tuottavia toimintoja, kuten esimerkiksi pimeitä huoneita, yksinäisyyden tarinoita ja mihin rahat riittävät -tehtäviä. Tehtävät ovat luoneet kokemuksia, joita on ollut tärkeä yhdessä jakaa reflektoivissa purkutilanteissa ryhmittäin.

Ilmiöseminaari tarjoaa oppimisympäristön ammatilliselle reflektoinnille

Tietoa syntyy siinä ympäristössä, jossa sitä tuotetaan. Ilmiöseminaarissa tuotetaan tiedon ohella kokemuksellisuutta ja reflektoidaan erilaisia ilmiöitä. Tärkeää on oman kokemuksen ja yhteisen jakamisen kautta tapahtuva oppiminen. Ammatillisuus, ammattieettisyys sekä perus- ja ihmisoikeudet korostuvat ilmiöseminaarien esityksissä. Niissä on käsitelty esimerkiksi asunnottomien naisten elämäntilanteita, nuorten asunnottomuuden kokemuksia, digitaalisen lähisuhdeväkivallan kertomuksia, opiskelijoiden köyhyyden tarinoita, lapsiperheköyhyydessä sinnittelemistä, työssäkäyvien ihmisten yksinäisyyttä sekä nuorten aikuisten velkaantumista.

Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitys tulevat näkyväksi ja kokemukselliseksi opiskelijoiden esityksissä ja keskinäisissä kohtaamisissa. Ammatillisen kasvun näkökulmasta tämä kokemus on tärkeä ja lisäksi kokemus osallisuudesta tulee keskeiseksi. Päivi Rissasen (2021) mukaan aikuissosiaalityössä vaikuttavuutta syntyy asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutustilanteissa, kokonaisvaltaisissa kohtaamisissa ja luottamuksen rakentamisessa. Vuorovaikutuksen kautta on mahdollista löytää työntekijän ja asiakkaan välinen yhteinen todellisuus ja toteuttaa sosiaalityön tavoitteita. Aikuissosiaalityö kohdistuu osattomuutta tuottaviin ongelmiin, kuten sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen, eriarvoisuuteen ja köyhyyteen. Asiakasosallisuus liittyy kiinteästi yksilön hyvinvointiin, joten asiakkaan osallisuuden ja asiakasosallisuuden tukeminen ja vahvistaminen ovat tärkeä osa sosiaalityötä. Osallisuus on tärkeä arvo ja tavoite. (Rissanen, 2021;  Talentia, i.a.)

Ilmiöseminaari aikuissosiaalityön areenalla

Ilmiöseminaarissa valmistaudutaan aikuissosiaalityön kentälle työelämässä. Aikuissosiaalityö on yksi sosiaalityön tärkeimpiä yhteiskunnallisia tehtäväkenttiä ja hyvinvointiyhteiskunnan instituution osa, jossa kohdataan lisääntyvää huono-osaisuutta. Aikuissosiaalityön määritelmissä näkyvät ajan ja yhteiskunnan muuttuminen (Svenlin ym., 2021; Kokkonen, 2021).

Aikuissosiaalityön voisi lyhyesti määritellä Tuomo Kokkosen (2021) mukaan olevan yhteiskunnallisesti merkittävä kenttä, jota ajankohtaiset ilmiöt työttömyydestä maahanmuuttoon muovaavat. Aikuissosiaalityössä tehtävällä työllä on välillisiä vaikutuksia myös lapsiin ja vanhuksiin. (Emt.) Aikuissosiaalityössä on kyse kansalaisuuden ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta perustasolla. Aikuissosiaalityö on lakisääteistä työtä (L 2014/1301).

Ilmiöseminaarissa valmistaudutaan aikuissosiaalityön kentälle työelämässä.

Aikuissosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteet saattavat olla monimutkaisia, joihin voi olla haasteellista löytää selkeitä ratkaisuja. (Svenlin ym., 2021). Asiakkailla on usein taustalla kokemuksia erilaista asiakkuuspoluista ja he ovat eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. He ovat asiakkaita, joita on voitu käännyttää tai torjua heille kuuluvista lainmukaista palveluista. Stigmatisoituminen saattaa olla esteenä avun piiriin hakeutumiselle. Tuen saamatta jääminen syventää sosiaalisia ongelmia ja tuo niitä lisää. Osa asiakkaista voi olla erityisen haavoittuvassa asemassa olevia, jotka saattavat tarvita työntekijää puhumaan puolestaan tai ainakin tukemaan heitä. (Esim. Määttä ym., 2014; Välimaa, 2021.)

Ilmiöseminaarissa puhutaan ihmisarvosta ja perus- ja ihmisoikeuksista

Jokaisessa ilmiöseminaarissa on käsitelty köyhyyttä ja köyhyyden kokemuksia. Köyhyys ei ole pelkästään pienituloisuutta. Köyhyyden taustalla voi olla erilaisia haasteita tai jopa monimutkaisia ongelmakimppuja. Köyhyys kietoutuu perus- ja ihmisoikeuksien vaarantumiseen ja tuo esille ihmisoikeuksien keskinäisriippuvuuden; kun oikeus riittävään toimeentuloon ei toteudu, ovat vaarassa myös oikeus asuntoon ja oikeus terveyteen. (Turtiainen ym., 2021; L 1999/731.)

Tuomo Kokkonen (2021) pohtii, että aikuissosiaalityön oikeutus ei rajaudu etuuksiin, vaan pohjimmiltaan se kumpuaa ihmisarvosta ja vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen elämäntilanteen kokonaisvaltaisesta huomioon ottamisesta.

Mitä ilkeät ongelmat ovat ?

Ilmiöseminaareissa analysoidaan ilmiöitä, joihin sisältyy häpeää, syyllisyyttä, leimaantumista ja ylisulkupolvista huono-osaisuutta, sukupolvien yli siirtyviä traumoja. Ilmiöseminaarissa keskustellaan ongelmakimpuista ilmiöiden taustalla sekä ratkaisuista ja toivon merkityksestä.

Auttaminen ei ole helppoa aikuissosiaalityössä, ei ihmisten, vaan heidän elämäntilanteidensa ja monimutkaisten, kompleksisten ongelmien takia. Alho (2021) puhuu ongelmakimpuista, ilkeistä tai pirullista ongelmista, joiden alkuperää on vaikea tai lähes mahdotonta tunnista. Näihin ongelmiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä ratkaisuja, vaan tavoitteena on pyrkiä löytämään paras mahdollinen ratkaisu tai edes menettelevä ratkaisuvaihtoehto. Tehdyt ratkaisut eivät ole kuitenkaan lopullisia, koska pirullisissa ongelmissa ei ole selvää loppua ja niihin on aina löydettävissä toisistaan poikkeavia ratkaisuvaihtoehtoja. Ongelmat saattavat uudelleen muotoutua sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ratkaisu on saattanut toimia kerran, mutta ei enää toista kertaa. Ratkaisujen seuraukset saattavat olla odottamattomia. (Alho, 2021, Yliruka ym., 2018.)

Kiireetön kohtaaminen asiakastilanteissa, läsnäolo, kuunteleminen ja yhdessä pohtiminen asiakkaan kanssa saattavat tuoda toivoa ja kokemuksen ihmisarvoisesta kohtaamista. Näitä kohtaamisia opiskelijat pääsevät harjoittelemaan myös ilmiöseminaareissa.

Lähteet

Alho, S. (2021). Kollektiivinen asiantuntijuus ja  monitoimijainen yhteistyö aikuissosiaalityössä. Teoksessa A.-L. Matthies, A.-R. Svenlin, & K. Turtiainen (toim.), Aikuissosiaalityö – Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Gaudeamus. (E-kirja) Aikuissosiaalityö: Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus | Ellibs Lukuohjelma (ellibslibrary.com)

Kokkonen, T. (2021). Osallisuuspolitiikka aikuissosiaalityön asiakkuuden ja työtapojen määrittelijänä. Teoksessa A.-L. Matthies, A.-R. Svenlin, & K. Turtiainen (toim.), Aikuissosiaalityö – Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Gaudeamus. (E-kirja) Aikuissosiaalityö: Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus | Ellibs Lukuohjelma (ellibslibrary.com)

Matthies , A.-L. , Svenlin , A.-R., Rantamäki, N. & Viitasalo, K. E. (2021). Aikuissosiaalityössä vaikuttavat sosiaaliset mekanismit. Teoksessa A.-L. Matthies, A.-R. Svenlin, & K. Turtiainen (toim.), Aikuissosiaalityö – Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Gaudeamus. (E-kirja) Aikuissosiaalityö: Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus | Ellibs Lukuohjelma (ellibslibrary.com)

Määttä, A., & Keskitalo, E. (2014). Ulkoringiltä sisärinkiin. Kumuloituneista ongelmista kärsivät nuoret aikuiset pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka 79(2), 197–207.  http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116235/maatta.pdf?sequence=1–

Rissanen, P. (2021). Asiakasosallisuus aikuissosiaalityön asiakassuhteessa. Teoksessa A.-L. Matthies, A.-R. Svenlin, & K. Turtiainen (toim.), Aikuissosiaalityö – Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Gaudeamus. (E-kirja) Aikuissosiaalityö: Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus | Ellibs Lukuohjelma (ellibslibrary.com)

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=sosiaalihuoltolaki

Suomen perustuslaki 11.6. 1999/731. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=suomen%20perustusla

Talentia (i.a.) Ammattietiikka. https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/ammattietiikka/

Yliruka, L., Vartio, R., Pasanen, K. & Petrelius, P. (2018). Monimutkaiset ja erityistä osaamista edellyttävät asiakastilanteet sosiaalityössä. Valtakunnallisen kyselyn tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 16/2018. 75 sivua. ISBN 978-952-343-117-1. https://www.julkari.fi/handle/10024/136378

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915634