Siirry sisältöön
Lamppu keskellä, ympärillä laatikoita, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Artikkeli

Työelämäyhteistyöllä uusia mahdollisuuksia monialaiseen ja avoimeen koulutustarjontaan

Diakin sosiaalialan koulutuksen ja NAL ry:n paikallisyhdistysten yhteistyönä syntyi avoin verkko-opintojakso (MOOC) nuorten parissa työskentelemisestä kiinnostuneille.

Toiveita lisätä korkeakouluissa ajasta ja paikasta riippumatonta opintotarjontaa esitetään monesta suunnasta. Tutkinto-opiskelijoiden elämäntilanteissa opintojen rinnalla kulkevat hyvin usein työ, perhe ja harrastukset, jolloin aikataulujen yhteensovittamisessa nousee esiin haasteita. Työelämässä jo toimivat ammattilaiset etsivät myös joustavia mahdollisuuksia täydentää osaamistaan, minkä lisäksi avoimessa opintotarjonnassa olevat opintojaksot kiinnostavat myös heitä, jotka miettivät joko alan vaihtoa tai korkeakouluopintoihin hakeutumista.

Diakin sosiaalialan koulutuksen ja NAL ry:n paikallisyhdistysten yhteiskehittämisen hedelmänä syntyneellä MOOC-opintojaksolla on haluttu vastata näihin toiveisiin. Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus -MOOC on viiden opintopisteen laajuinen avoin ja maksuton opintojakso kaikille nuorten asumisen tematiikasta kiinnostuneille, niin Diakin tutkinto-opiskelijoille, muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille kuin avoimen ammattikorkeakoulunkin opiskelijoille. Opintojakso on avautunut tammikuussa 2023 ja tähän mennessä sen on suorittanut 203 opiskelijaa.

Opiskelijapalautteen perusteella toteutus on antanut opiskelijoille hyvän pohjan nuorten asumisen ilmiöihin tutustumiseen ja oman osaamisen syventämiseen. Työelämätoimijoille toteutus on puolestaan antanut hienon ja opettavaisen yhteistyökokemuksen. Ammattikorkeakoulun näkökulmasta uudenlainen työelämäyhteistyö opintojakson sisällöllisessä ja pedagogisessa toteutuksessa aina alkuvaiheen ideoinnista toteutukseen, opintojakson ylläpitämiseen ja kehittämiseen saakka on tarjonnut uusia mahdollisuuksia niin lehtoreiden kuin opiskelijoidenkin oppimiseen.

Mikä MOOC ja miksi teemana nuorten asuminen?

MOOC-opintojaksot ovat tulleet ryminällä osaksi suomalaistenkin korkeakoulujen opintotarjontaa. MOOC on lyhenne sanoista Massive Open Online Course ja sillä tarkoitetaan opintojaksoa, jota suorittaa suuri määrä opiskelijoita yhtäaikaisesti omaan tahtiin verkossa opiskellen. MOOC-opintojaksojen juuret ovat vuodessa 2008 Kanadassa ja tunnetuksi ne ovat tulleet yhdysvaltalaisissa yliopistoissa, joiden tarjoamilla kaikille avoimilla opintojaksoilla on ollut miljoonia suorittajia (Papadakis, 2023; Shah, 2018).

MOOC-opintojaksoilla nähdään olevan monia hyötyjä kustannustehokkaiden ja joustavien oppimismahdollisuuksien tarjoajina.

MOOC-opintojaksoilla nähdään olevan monia hyötyjä kustannustehokkaiden ja joustavien oppimismahdollisuuksien tarjoajina. Aikaan ja paikaan sitomattomalla oppimisella on myös rajallisuuteensa, sillä vuorovaikutus opintojakson suorittajien välillä jää vähäiseksi ja sen myötä myös tuki oppimiselle, mikä näkyy opintojaksojen keskeyttäneiden määrässä. MOOC-opintojaksojen suorittaminen edellyttääkin opiskelijalta itseohjautuvuutta ja hyviä oman ajankäytön suunnittelun taitoja.

Nuorten asumisneuvonnan ja -ohjauksen MOOC-opintojakso syntyi työelämän tarpeesta. Nuorille tarjottu ohjaus ja neuvonta edistävät nuoren asumisen onnistumista ja vähentävät asunnottomuutta. Nuorten asumiseen liittyvät kysymykset yhdistävät laajasti sosiaali- ja terveysalalla toimivia ammattilaisia joko suoraan osana heidän perustyötään tai välillisesti. Asumisen voidaan nähdä olevan niin keskeinen osa elämäntilanteen kokonaisuutta, ettei sitä voi sivuuttaa sen enempää aikuissosiaalityössä, lastensuojelun jälkihuollossa, päihdepalveluissa kuin rikosseuraamusalallakaan (Granfelt, 2022, s. 33).

Asumisen onnistuminen, asunnottomuus ja sen vaikutukset nuoren elämänkulkuun onkin tärkeä tunnistaa kaikessa nuorten parissa tehtävässä työssä. Nuorten asumisneuvonnan ja -ohjauksen opintojaksoa opiskelleista päätoimisia opiskelijoita on ollut vain noin 15 prosenttia ja ikäryhmien osalta painopiste on ollut yli 30-vuotiassa jo pidempään työelämässä toimineissa työntekijöissä. Tämä mielestämme osoittaa, että opintojakson sisällölliselle ja pedagogiselle toteutukselle on ollut tilausta täydennyskouluttautumisen näkökulmasta.

Opintojaksolla käsitellään nuorten asumista laajasti, tutustuen nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteisiin, toimijakenttään ja työkäytäntöihin. Opintojaksolla myös käydään läpi asumisneuvonnan ja asumissosiaalisentyön käsitteitä sekä asumisneuvonnan oikeudellista perustaa. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on laaja ymmärrys nuorten asumisen sekä asunnottomuuden erityispiirteistä ja hän osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksi ottoa, neuvontaa ja ohjausta sekä kotiin vietävää tukea. Asumisneuvonta ja -ohjaus on vuorovaikutustyötä, joka toteutuu sosiaalisten suhteiden eri tasoilla, kahdenkeskisestä vuorovaikutussuhteesta aina yhteiskuntasuhteisiin. Tuki rakentuu vuorovaikutuksessa nuoreen ja hänelle tärkeisiin suhteisiin, niin henkilökohtaisiin kuin paikka-, palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntasuhteisiinkin. (Granfelt, 2002, s. 33.)

Asumisneuvonnan teema oli ajankohtainen, kun väliaikainen laki asumisneuvonnan rahoituksesta kunnille (L 1036/2022) astui voimaan 1.1.2023. Asumisneuvonnan saatavuutta parannettiin kohdentamalla kunnille rahoitusta asumisneuvonnan tarjonnan lisäämiseksi. Tavoitteena on ennaltaehkäistä asumiseen liittyviä haasteita ja vähentää asunnottomuutta. Nyt teema on ajankohtainen uuden hallitusohjelman myötä. Hallitus on kirjannut tavoitteeksi asumisneuvonnan kehittämisen, mutta on toisaalta puolittamassa työhön suunnattua rahoitusta. Tavoitteena on löytää tehokkaita keinoja asunnottomuuden vähentämiseksi. (Vahva ja välittävä Suomi, 2023.)

Yhteistyössä nuorten asialla

Nuorisoasuntoliitto NAL ry ja sen paikallisyhdistykset ovat vuosien saatossa kouluttaneet eri alan ammattilaisia nuorten asumisen puheeksi ottoon ja nuorten asumisen ilmiöihin. Aiheesta kouluttaminen ja toimintakentän laaja tuntemus oli alusta saakka tuttua opintojakson tekijöille. Tekijätiimi koki tärkeäksi tuoda esiin sen, kuinka laajasti asumisen asiat voivat näkyä nuorten elämän eri osa-alueilla ja miten monen ammattilaisen perustehtävää nuorten asumisen asiat koskettavat.

Aloite yhteistyölle lähti Oulusta. Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry (OsNa ry) on tehnyt yhteistyötä Diakin Oulun kampuksen kanssa muun muassa tarjoamalla opiskelijoille opinnäytetyömahdollisuuksia ja harjoittelupaikkoja. Ajatus tämänkaltaisesta opintojaksosta syntyi syksyllä 2021, kun OsNa ry osallistui Diakin OSKE-torille. Osallistavan kehittämisen OSKE-torilla työelämän toimijat pääsevät verkostoitumaan ja rakentamaan yhteistyötä Diakin opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa.

Alun perin opintojakso suunniteltiin toteutettavaksi oululaisin voimin, mutta idean laajetessa mukaan pyydettiin nuorten asumisen ammattilaisia muiltakin paikkakunnilta. Suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä Diakin sekä NAL ry:n, Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry:n, NAL Hämeenlinnan seutu ry:n, NAL Rovaniemi ry:n ja Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry:n kanssa. Diakin ja NAL ry:n jäsenjärjestöjen yhteisissä suunnittelupalavereissa ideoitiin verkko-opintojakson toteutusta ja sisältöjä yhdessä.

Työnjako rakentui luontevasti sen ympärille, mitä kukin osasi parhaiten.

Työnjako rakentui luontevasti sen ympärille, mitä kukin osasi parhaiten: työelämätoimijat vastasivat substanssi- ja käytännönosaamisensa näkökulmasta sisällöntuotannosta ja Diakin lehtori oli mukana rakentamassa opintojaksolle pedagogista juonta sekä huolehti opintojakson teknisestä toteuttamisesta verkko-oppimisympäristöön. Opintojakson avauduttua tammikuussa 2023 yhteistyötä on jatkettu opiskelijapalautteen käsittelemisellä sekä oppimissisältöjen ja -tehtävien päivitystyöllä.

Opintojakso elää ajassa

MOOC-pedagogiikkaan tutustuminen on vahvasti osa tämän päivän korkeakoulutuksen kehitystä ja osa asiantuntijan ammattitaidon kehittämistä alasta riippumatta. Se vastaa osaltaan korkeakoulukentän haasteisiin, kuten jatkuvaan oppimisen tarpeisiin, digitalisaatioon, markkinointiin ja kansainväliseen näkyvyyteen, koulutusvientiin ja opiskelijoiden rekrytointiin. (Hartikainen & Partanen, 2022, s. 8.) Nuorten asumisohjauksen ja -neuvonnan MOOC-opintojakso on ollut hieno mahdollisuus nostaa esiin monitoimijaista asumisen neuvontaa ja ohjausta toiminnan laajentuessa ja vakiintuessa myös kuntiin ja hyvinvointialueille. Opintojakson nuoriin kohdistuva fokus on tehnyt siitä kiinnostavan myös kaikille nuorten asumisesta ja asunnottomuudesta kiinnostuneille.

Opintojakson yhteinen suunnittelu ja toteutus on ollut opettavaista. Sitä aloittaessa ei voinut tarkkaan tietää, mihin lopulta päädytään. Matkan varrella tavoitteet ja valitut toimintatavat toisinaan muuttuivat, mutta loppua kohden asiat loksahtelivat hienosti kohdilleen. Oli tärkeää luottaa toisen ammattitaitoon. Diakin toimijoiden pedagoginen näkemys sekä taito opintokokonaisuuden kokoamisessa ja teknisessä toteuttamisessa antoi työelämätoimijoille mahdollisuuden tuoda oma substanssiosaaminen yhteiseksi hyödyksi. Kenties hienointa oli huomata, että isosta projektista huolimatta yhteinen tekeminen oli innostavaa ja hauskaa. MOOC-opintojakson toteuttaminen edellyttää huolellista etukäteissuunnittelua ja pedagogista luovuutta. Teknisen toteutuksen rakentamiseen ja sen testaamiseen on varattava paljon aikaa, sillä opintojakson alettua kaikkia toiminnallisuuksia ei voida enää muuttaa.

Opiskelijapalautteen perusteella opintojaksossa yhdistyy luontevasti teoria ja tapausesimerkit. Käytännön kokemuksia kaivattiin kuitenkin lisää ja siihen tarpeeseen vastataan opintojaksoa koko ajan kehittämällä. Palautteissa korostui asumisen puheeksi oton merkitys ja ymmärrys eri elämäntilanteiden vaikuttamisesta asumiseen. Myös asumisneuvonnan sisällöllinen moninaisuus, siihen vaikuttava yhteistyön laajuus sekä yhteiskunnallinen konteksti nousivat esiin opiskelijoiden pohtiessa asumisneuvonnan merkitystä. Opintojakson tekijätiiminä haluamme rohkaista ammattikorkeakouluja toteuttamaan opintojaksoja tiiviimmin yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojakson myötä kannustamme myös eri alojen ammattilaisia ottamaan asuminen puheeksi kattavasti nuorten parissa työskennellessä. Asumiseen liittyvät haasteet tulevat ilmiönä näkyvämmäksi, mikä kehittää palveluissamme yksilöllisten keinojen käyttöä asumisen onnistumisen tukemiseksi sekä ratkaisujen löytymistä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Lähteet

Granfelt, R. (2022). Asumissosiaalinen työ: asunnottomuudesta irti ja asunnosta kodiksi. Y-Säätiö Helsinki 2022. https://ysaatio.fi/wp-content/uploads/2023/02/Asumissosiaalinen-tyo-Granfelt-2022.pdf.

Hartikainen, E. & Partanen, R. (2022). MOOC tulee – oletko valmis? Lumen – Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti (1). https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/743662/MOOC_tulee_-_oletko_valmis.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

L 1036/2022. Laki asumisneuvonnan kuluista kunnille vuosina 2023-2027. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221036.

Papadakis, S. (2023). MOOCs 2012-2022: An overview. Advances in Mobile Learning Educational Research, 3(1), 682-693. https://doi.org/10.25082/AMLER.2023.01.017.

Shah, D. (2018). By the Numbers: MOOCs in 2018. Class Central Mooc Report 11.12.2018. Viitattu 24.10.2023.

Vahva ja välittävä Suomi 2023. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023. Valtioneuvoston julkaisuja: 2023: 58. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165042/Paaministeri-Petteri-Orpon-hallituksen-ohjelma-20062023.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231110144669

Kaikille avointen MOOC-opintojaksojen hyödyt

Opiskelijan näkökulmasta

 • Ammatillisen osaamisen vahvistaminen tutkinto-opiskelijoille sekä täydennyskoulutusmahdollisuus työelämässä jo toimiville ammattilaisille.
 • Mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun.
 • Joustavoittaa sekä etenemismahdollisuuksia tutkinto-opinnoissa että madaltaa kynnystä hakeutua ammattikorkeakouluopintoihin.
 • Työelämätietouden ja -yhteyksien vahvistuminen.

Ammattikorkeakoulun näkökulmasta

 • Linjassa Diakin oman strategian ja OKM:n korkeakouluvisioiden kanssa (mm. Digivisio, jatkuva oppiminen sekä tavoitteet korkeakoulutettujen osuuden määrän kasvattamisesta).
 • Tuo ketteryyttä opetussuunnitelmatyöhön ja mahdollisuuksia reagoida nopeasti työelämästä nouseviin ammatillisen osaamisen kehittämisen tarpeisiin.
 • Opintotarjonnan laajeneminen ja monipuolistuminen: ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu tukee myös opiskelijan mahdollisuuksia valmistua määräajassa.
 • Opintojakson opettajien digipedagogisen ja monialaisen osaamisen vahvistuminen, mikä generoituu opettajayhteisöön laajemminkin.
 • Uusien mahdollisuuksien tuominen koulutusmarkkinointiin sekä Diakin näkyvyyden ja vetovoimaisuuden edistämiseen.
 • Toimivien työelämäkumppanuuksien vahvistuminen (mm. hanke-, koulutus-, opinnäytetyö- ja harjoitteluyhteistyö) .

Työelämäkumppanin näkökulmasta

 • Nuorten asumissosiaalisen työn asiantuntijuuden esiin tuominen.
 • Nuorten asumiseen liittyvien ilmiöiden ja asumisen puheeksi ottamisen ymmärryksen lisääminen.
 • NAL ry:n ja jäsenjärjestöjen näkyvyyden vahvistuminen korkeakouluyhteistyötä tekemällä.
 • Opintojakson liittäminen myös työntekijöiden perehdytyksen tukimateriaaliksi.
 • Uusia mahdollisuuksia työharjoittelijoiden ja työntekijöiden rekrytointiin.
 • Sytykkeiden tuominen sisäisen kehittämisen tueksi.