Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

KotiKummit huomioivat vapaaehtoisensa

Paljon on kirjoitettu siitä, mitä vapaaehtoistyö merkitsee ja antaa tekijälleen. Vapaaehtoisten huomioiminen vapaaehtoistyötä järjestävän tahon puolesta on myös yksi varteenotettava tekijä vapaaehtoisen sitouttamiseen ja toiminnan juurruttamisen näkökulmasta.

Vapaaehtoistoiminnan järjestäjältä saatu huomio, tuki, kuulluksi tuleminen sekä tunne siitä, että organisaatio pitää vapaaehtoisten tarpeita tärkeinä on sekä motivaatiotekijä vapaaehtoisuuteen, mutta myös tärkeä tekijä vapaaehtoisuuteen sitouttamisessa (Same ym., 2020, s. 6). Jotkut haluavat luoda uusia merkityksellisiä suhteita ja yhteyksiä toisiin ihmisiin, tavata muita vapaaehtoisia tai tulla osaksi yhteisöä, jolla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita.

Truesdellin (2016, s. 87) tutkimuksen mukaan uudet kokemukset ja taitojen harjoittaminen sekä henkilökohtainen kehitys koettiin tärkeiksi vapaaehtoistyössä. Myös olemassa olevien taitojen kartuttaminen ja uusien taitojen oppiminen vapaaehtoistyössä nähtiin tärkeinä motivaatiotekijöinä (Same ym., 2020, s. 6).

Samen ym. (2020, s. 5, 9.) tutkimuksen mukaan organisaatioilla on useita keinoja vastata vapaaehtoistyöntekijöiden sitouttamiseen liittyvään haasteeseen: sitouttaminen onnistuu esimerkiksi lisäämällä vapaaehtoisten tyytyväisyyttä antamalla tunnustusta ja kiitosta tehdystä työstä, hyödyntämällä vapaaehtoisten taitoja sekä antamalla heidän osallistua toimintojen suunnitteluun, tarjoamalla erilaisia rooleja ja kannustamalla vapaaehtoisia ilmaisemaan ajatuksiaan ja ideoitaan. Ylipäätään avoin ja rehellinen kommunikointi vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa hyödyttää molempia osapuolia.

KotiKummit-hanke tukee vapaaehtoisia

KotiKummit -hankkeessa järjestettiin monenlaista toimintaa vapaaehtoisten huomioimiseksi ja tueksi. Kummiporinat on vapaamuotoinen kahvittelutilaisuus, jonne vapaaehtoinen saattoi tulla tapaamaan muita vapaaehtoisia ilman erikseen sovittua ohjelmaa. Kokemusten vaihto vapaaehtoistyöstä ja vertaistuki osoittautuivat yhdistäviksi tekijöiksi vapaaehtoisten välillä.

Hankkeessa on tarjottu myös työnohjausta: koulutettu työnohjaaja on toiminut vapaaehtoisten tukena yhdessä toisen vapaaehtoistoiminnan, Keikka-avun, vapaaehtoisten kanssa. Yhteisistä virkistäytymisistä, kuten pizza-illoista ja elokuvista varsinkin pizza-illat olivat suosittuja vapaaseen seurusteluun, uusiin vapaaehtoisiin tutustumiseen ja kuulumisten vaihtoon sopivia tilaisuuksia. Vapaaehtoisille järjestettiin myös koulutustilaisuuksia.

Koulutusten taustalla vapaaehtoisten toiveet

KotiKummit-hankkeessa järjestettiin 21 koulutuskertaa vapaaehtoisille hankkeen aikana. Koulutukset olivat maksuttomia ja niihin sai osallistua oman kiinnostuksen ja aikataulun mukaan. Vapaaehtoisille tehtiin toiminnan alussa kysely, jossa kartoitettiin vapaaehtoisten halukkuutta osallistua koulutuksiin sekä toiveita koulutusten aiheiksi. Vapaaehtoisilta kysyttiin, mistä aiheista he toivoivat erityisesti saavansa koulutusten myötä lisätietoa ja osaamista. Vapaasti muotoillut koulutustoiveet ja valmiit koulutusaiheet olivat samankaltaisia.

Alla muutamia esimerkkejä vapaasti muotoilluista koulutusaiheista.

 • ”Jos ikäihminen loukkaantuu niin mitä silloin tekee.”
 • ”Vaikeiden keskusteluaiheiden, kuten sairauksien ja kuoleman, käsittelemisestä.”
 • ”Toivoisin saavani koulutusta erityisesti muistisairauksista ja yksinäisyydestä.”
 • ”Mistä huomaa, jos vanhuksen vointi on huonontumassa? Mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja kuinka saisi vanhusta rohkaistua esimerkiksi ulos käymiseen ja uusien harrastusten pariin?”

 

Kuvio 1. Miten tärkeiksi koet seuraaviin aiheisiin liittyvät koulutukset oman vapaaehtoistoimintasi kannalta?

Kuvio 1. Miten tärkeiksi koet seuraaviin aiheisiin liittyvät koulutukset oman vapaaehtoistoimintasi kannalta?

Eniten toivottiin koulutusta ikääntyneen psyykkisestä toimintakyvystä ja mielen hyvinvoinnista. Ikääntyneen yksinäisyys sekä muistisairaan ihmisen kohtaaminen olivat myös toivottuja aiheita (vastaajia N=71).

Osassa koulutuksia oli mukana suunnittelemassa Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-, sairaanhoitaja-diakonissa- ja sosionomi-diakoniopiskelijoita. Esimerkkinä opiskelijoiden koulutustilaisuudesta on ”Yllättävät tilanteet”, jossa keskeisenä asiana oli tunnistaa esimerkiksi tapaamisen aikana ikääntyneen voinnissa tapahtunut muutos (esimerkiksi hengenahdistus, matala verensokeri, aivoverenkierohäiriö) ja toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Koulutustilaisuus oli toiminnallinen rastikävely, jossa opiskelijat eri rasteilla opastivat ja ohjeistivat vapaaehtoisia toiminnassa.

Eniten toivottiin koulutusta ikääntyneen psyykkisestä toimintakyvystä ja mielen hyvinvoinnista.

Palaute opiskelijoiden suunnittelemista ja toteuttamista rastikävelyistä otettiin hyvin vastaan vapaaehtoisten taholta. Tässä esimerkkejä palautteesta:

 • ”Näitä perustaitoja olisi kaikkien hyvä osata.”
 • ”Tärkeitä ja yleisiä asioita esitetty ymmärtävästi.”
 • ”Monipuolinen, itselle hyödyllinen, konkretiaa.”
 • ”Mukavia ja opettavaisia tapahtumia.”

Sosionomi-diakoniopiskelijoiden suunnittelemat koulutusaiheet liittyivät toivottuun aiheeseen ikääntyneen yksinäisyydestä. Koulutustilaisuus rakennettiin kohtaamistaiteen keinoin, jossa vapaaehtoiset tekivät annetuista materiaaleista taideteoksia, joilla kaikilla oli tarina. Vapaaehtoinen sai kertoa oman tarinansa tekemänsä taideteoksen välityksellä. Ikääntyneen yksinäisyys -teeman koulutuksen tuotteena oli myös KotiKummeille suunnitellut omat keskustelukortit ja Kummikassit, jotka sisälsivät monenlaista toiminnallista ajanvietettä kummipareille yhteiseen hetkeen.

Tässä joitakin otteita vapaasti kirjoitetuista palautteista, joita koulutuksesta saatiin:

 • ”Hyvin järjestetty tapahtuma/koulutus. annettiin tekijöille aikaa. Aitoa läsnäoloa.”
 • ”Kiva koulutus (taide, kulttuuri, luovuus).”
 • ”Nämä ovat hauskoja ja sosiaalisia tapahtumia.”
 • ”Koulutuksen monipuolinen ja hyvin suunniteltu sisältö, yhteiset keskustelut.”
 • ”Mielenkiintoisia, paljon hyviä ideoita käyttöön.”
 • ”Koulutuksista jää hyvä mieli.”
 • ”Hyviä vihjeitä ikäihmisten kanssa olemiseen ja puuhasteluun. Kassi hyvä idea.”

Yhteinen palaute koulutuksista oli positiivista. Vapaaehtoiset kokivat, että koulutusjärjestelyt olivat toimivia ja materiaalit koulutuksissa selkeitä. Koulutusten sisällöt koettiin mielenkiintoisiksi ja kouluttajat saivat kiitosta asiantuntijuudestaan. Koulutukset olivat vapaaehtoisten mielestä pääsääntöisesti sopivan mittaisia ja koulutuksista tiedottaminen oli riittävää.

 

Kuvio 2. Vapaaehtoisten arvio/palaute liittyen koulutustapahtumien toteuttamiseen.

Kuvio 2.Vapaaehtoisten arvio/palaute liittyen koulutustapahtumien toteuttamiseen.

Koulutusten tarkoituksena oli tukea vapaaehtoisia vapaaehtoistyössään ja antaa vapaaehtoisille varmuutta yhteisiin tapaamisiin ikääntyneiden kanssa.

Kuvio 3. Vapaaehtoisten arviot koulutustapahtumien hyötyihin liittyen.

Kuvio 3. Vapaaehtoisten arviot koulutustapahtumien hyötyihin liittyen.

Koulutuksista opittiin jotakin uutta, saatiin uutta näkökulmaa tai ymmärrystä asioihin, joita voi esiintyä vapaaehtoistyötä tehdessä. Koulutukset koettiin hyödyllisiksi ja ne vahvistivat kohtaamisosaamista ikääntyneiden kanssa.

Lähteet

Same, A., McBride, H., Liddelow, C., Mullan, B., Harris, C. (2020). Motivations for volunteering time with older adults: A qualitative study. PLoS ONE 15(5).

Truesdell, T.A. (2016). Motivation for Volunteering With Older Adults in a Rural Community. [Väitöskirja, Walden University].

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024051732293

KotiKummit-hanke

 • KotiKummit on Oulun Diakonissalaitoksen säätiön hallinnoima hanke, jossa Diakonia-ammattikorkeakoulu on osatoteuttaja.
 • Toiminnan tavoitteena on oululaisten kotihoidon ikääntyneiden (65+) asiakkaiden yksinäisyyden lievittäminen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen.
 • KotiKummit-hankkeessa etsitään yksinäisille ikääntyneille vapaaehtoisia ystäviä, kotikummeja. Vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten seurana vaikkapa ulkoilun tai kahvittelun merkeissä.
 • Toukokuun loppupuolella toiminnassa on ollut mukana 115 ystäväparia.
 • Koulutuspalautekysely on toteutettu 21 kertaa, jokaisen koulutuksen lopussa. Vastaajia (voi osin olla samoja) on ollut 157 /181. Koulutuksissa on ollut mukana noin 10–15 henkilöä/koulutus.
 • STEA:n rahoittama hanke on käynnistynyt elokuussa 2021 ja päättyy heinäkuussa 2024.
 • Tutustu toimintaan hankkeen verkkosivuilla.