Siirry sisältöön
kuvitus, jossa kolmen kättä heiluttavan ihmishahmon välit muodostavat kolmion
Juttutyyppi  Blogi

Saamelaisalueiden pitkät etäisyydet eivät estä yhdessä toimimista

Yhteisöllisyys voi olla voimavara, kun esimerkiksi pitkät välimatkat hankaloittavat yhteistyötä. Diakin hankkeessa kehitettiin yhdessä toimimista saamelaisalueella.

Yhteisöllisyyden kulttuuri on auttanut saamelaisalueella toimivia seurakuntien, kuntien ja järjestöjen ammattilaisia suunnittelemaan ja tekemään työtään.

Diakin Yhdessä toimien – osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle          -hanke hakee ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen saamelaisalueella.

Esimerkiksi Sodankylästä Utsjoelle on noin 400 kilometriä. Julkiset kulkuyhteydet ovat vähäisiä, tai niitä ei ole lainkaan.

Hankkeen toiminta-alue on laaja, ja etäisyydet ovat pitkiä. Esimerkiksi Sodankylästä Utsjoelle on noin 400 kilometriä. Julkiset kulkuyhteydet ovat vähäisiä, tai niitä ei ole lainkaan. Monet ihmiset asuvat kaukana taajamista, joten heidän on vaikea osallistua hankkeen toimintaan.

Hankkeella ei myöskään ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia järjestää tilaisuuksia kymmenien kilometrien päässä olevissa kylissä. Tästä huolimatta hankkeen kohdejoukkoa on tavoitettu hyvin, ja hankkeen toimintaa pidetään alueella tärkeänä.

Yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen

Yhdessä toimien -hankkeesta saatujen kokemusten mukaan alueen asukkaat haluavat osallistua ja olla mukana toiminnassa, jota alueella järjestetään. Tästä on hyvänä esimerkkinä Utsjoen Voimaantumispäivät, jotka käynnistyivät syksyllä 2017 ja jotka jatkuvat tänä keväänä. Päiviä ovat toteuttaneet Yhdessä toimien -hanke, Utsjoen seurakunta, kunnan päihdetyöntekijä, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Ammattilaisten yksin tekemisen kulttuuri on muuttunut yhdessä tekemisen kulttuuriksi.

Ammattilaisten keskinäisen yhteistyön ansiosta on voitu jakaa vastuuta, vähäisiä työvoimaresursseja ja kustannuksia. Samalla ammattilaisten yksin tekemisen kulttuuri on muuttunut yhdessä tekemisen kulttuuriksi. Tarkoituksena on, että Voimaantumispäivät jatkuisivat myös Yhdessä toimien -hankkeen päättymisen jälkeen.

Paikallista yhteistyötä ja moniammatillista osaamista kehittämällä voidaan lisätä yhdessä tekemisen kulttuuria ja saada toiminnasta tavoitteellisempaa, säännöllisempää ja kustannustehokkaampaa. Asiakastyytyväisyys, osallisuus ja sitoutuminen toimintaan lisääntyvät, kun kohderyhmän jäsenten osaamista hyödynnetään toiminnassa. Hanke onkin voimistanut ja mahdollistanut yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja osallistumista sekä lisännyt asiakastyytyväisyyttä.

Opiskelijat mukana

Pitkät etäisyydet näkyvät myös opiskelijoiden osallistumisessa hankkeeseen. Diakin Oulun-kampuksen opiskelijoita on osallistunut hanketyöhön tekemällä opinnäytetöitä ja suorittamalla projektin hallinnointiin liittyviä harjoitteluja.

Harjoittelujen aikana opiskelijat ovat olleet mukana projektiryhmän etäkokouksissa ja osallistuneet hanketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen monin eri tavoin. Opiskelijoiden vastuulla on ollut esimerkiksi aloitusseminaarin käytännön järjestelyt, esitys aloitusseminaarissa, tiedottaminen, kyselyn laatiminen ja tulosten analysointi sekä englanninkielisen esitteen tuottaminen. Opiskelijat ovat myös osallistuneet ohjausryhmän kokoukseen ja kehittämispäiviin.

Harjoittelut on koettu mielenkiintoisiksi, opettaviksi ja monipuolisiksi hanketyön monipuolisuuden vuoksi, vaikka etäisyys hankkeen kohdejoukkoon on ollut noin 500 kilometriä.

Pitkien etäisyyksien alueilla yhteisöllisyyden merkitys korostuu entuudestaan.

Yhteisöllisyyden kokemus voi syntyä etäisyyksistä huolimatta. Pitkien etäisyyksien alueilla yhteisöllisyyden merkitys korostuu entuudestaan, ja modernit yhteydenpitovälineet mahdollistavat yhteisöllisyyden rakentumisen myös uusilla tavoilla.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901293359