Siirry sisältöön
Tummansinisävyinen kuvituskuva, jossa talo, jonka ikkunasta näkyy valo ja kolme ihmishahmoa, tähtiä taivaalla
Juttutyyppi  Blogi

Elämän loppuvaiheen hoitoon tarvitaan osaamista

Jokainen meistä toivoo, että saisi elämänsä loppuvaiheessa laadukasta ja asiantuntevaa hoitoa. Viime vuosina on kuitenkin havahduttu siihen, että elämän loppuvaiheen hyvä hoito ei ole kaikkien saatavilla, ja että sitä toteuttavien ammattihenkilöiden osaamisessa on suuriakin eroja. Kun kehitetään palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa, ammattilaisten kouluttamisella on tärkeä rooli.

Elämän loppuvaiheen hoidosta käytetään käsitteitä palliatiivinen hoito ja saattohoito.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan oireita lievittävää aktiivista, kokonaisvaltaista hoitoa. Saattohoito on potilaan viimeisiin elinviikkoihin tai -päiviin sijoittuvaa palliatiivista hoitoa. Vaikka sairautta ei voitaisikaan enää parantaa, hyvällä hoidolla on mahdollista lievittää oireita ja luoda edellytykset sille, että elämän viimeiset hetket ovat merkityksellisiä sekä potilaalle että hänen läheisilleen.

Keskeistä palliatiivisessa hoidossa on potilaan läheisten huomioiminen ja tukeminen vaikeassa tilanteessa.

Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito toteutuvat aina moniammatillisena yhteistyönä ja rakentuvat potilaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. On esimerkiksi tilanteita, joissa lääketieteen ja hoitotyön asiantuntijoiden rinnalle tarvitaan vaikkapa sairaalateologin, tulkin, sairaalamuusikon ja fysioterapeutin osaamista. Myös saattohoidon piirissä toimivilla koulutetuilla vapaaehtoisilla voi olla suuri merkitys.

Keskeistä palliatiivisessa hoidossa on potilaan läheisten huomioiminen ja tukeminen vaikeassa tilanteessa. Esimerkiksi saattohoidon prosessi jatkuu potilaan kuoleman jälkeen läheisten suruprosessin tukemisena.

Hoidon laadussa on eroja

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laadussa ja saatavuudessa on suuria eroja, ja henkilökunnan osaaminen voi olla hyvin vaihtelevaa. Myös alueelliset olosuhteet, kuten pitkät välimatkat vaikuttavat siihen, millaista hoitoa on tarjolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää suosituksissaan, että palliatiivisen ja saattohoidon osaaminen on varmistettava kaikilla hoidon tasoilla. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tulisi sisältyä kaikkien terveydenhuollon ja soveltuvin osin myös sosiaalihuollon ammattihenkilöiden perusopintoihin, jatkokoulutukseen ja erikoistumiskoulutukseen.

Opettajien osaamisen vahvistaminen on osa kehittämistyötä

Käynnissä olevassa EduPal-hankkeessa on ilmennyt, että palliatiivista hoitoa opetetaan terveysalan oppilaitoksissa ja korkeakouluissa hyvin eri tavoin ja opintojen laajuus vaihtelee. Siksi perusopetusta koskevien suositusten ja linjausten luomisen rinnalla on tärkeää luoda myös keinoja vahvistaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opettajien osaamista. Opettajien osaaminen on keskeinen tekijä, kun halutaan kouluttaa osaavia ammattilaisia toteuttamaan kokonaisvaltaista, moniammatillista ja ihmiskeskeistä elämän loppuvaiheen hoitoa.

Palliatiivista hoitoa opetetaan terveysalan oppilaitoksissa ja korkeakouluissa eri tavoin.

EduPal-hankkeessa on tarkoitus tuottaa hoitotyön opettajille suunnattu viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, jolla vahvistetaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon asiantuntijuutta sekä annetaan ideoita ja valmiuksia näiden teemojen pedagogisiin toteutuksiin.

Parhaimmillaan opintojakso voisi tarjota opettajille yhteisen jakamisen ja vertaistuen foorumin. Jotta opinnot olisivat mahdollisimman helposti jokaisen saatavilla, ne on tarkoitus toteuttaa verkko-opintoina.

Opinnot toteutuvat verkossa

Verkko-opintojakso valmistellaan korkeakoulujen välisenä yhteistyönä siten, että pilottikoulutus toteutuu vuoden 2020 aikana. Työryhmässä on edustajat Oulun yliopistosta, Centria-ammattikorkeakoulusta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Kajaanin ammattikorkeakoulusta sekä Lapin ammattikorkeakoulusta.

Verkko-opintojakson suunnittelun lähtökohtina ovat osaamisperustaisuus, yhteistoiminnallisuus ja näyttöön perustuva opetuksen kehittäminen. Sisällön suunnittelussa lähtökohtana ovat EduPal-hankkeen esiselvityksistä saatava tieto sekä hankkeen puitteissa tehtävät kirjallisuuskatsaukset.

Tällä hetkellä työryhmässä kartoitetaan sopivaa verkko-opintojen alustaa ja analysoidaan kyselyjen ja kirjallisuuskatsausten tuloksia. Työ on motivoivaa ja innostavaa, sillä opintojakson rakentaminen on osa laajempaa kehittämistyötä. Verkko-opintojakso voi tuottaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opettajille sellaista lisäosaamista, josta hyötyvät sekä terveysalan opiskelijat että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat ja heidän omaisensa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019080123367

Palliatiivinen hoito

Sana palliatiivinen tulee latinan sanasta palliatus, joka tarkoittaa viittaan peitettyä. Käsitteen alkuperä kuvaa hyvin sitä, mitä palliatiivisessa hoidossa tavoitellaan: pyritään peittämään vaikutukset, joita parantumattomasta sairaudesta seuraa, ja tarjoamaan suojaa niille, joita parantava lääketiede ei ole voinut auttaa.