Siirry sisältöön
Piirroskuva. Papereita, lomakkeita, kysymysmerkkejä, palloja.
Juttutyyppi  Blogi

Tutkimusta, kehittämistä ja innovaatioita monialaisena verkostoyhteistyönä EduPal-hankkeessa

EduPal-hankkeen tavoitteena on, että jatkossa kaikki terveydenhuollon ammattilaiset saavat systemaattisesti perus- ja jatkokoulutusta palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Yksi hankkeen tuloksista on syksyllä 2019 käynnistynyt palliatiivisen hoidon YAMK-opintojen pilotti.

Palliatiivinen hoito on etenevää parantumatonta tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Hoidon tavoitteena on kärsimyksen ehkäiseminen ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen. 

Väestön ikääntyminen ja pitkäaikaissairauksien yleistyminen lisäävät palliatiivisen hoidon tarvetta.

Väestön ikääntyminen ja pitkäaikaissairauksien yleistyminen lisäävät palliatiivisen hoidon tarvetta. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksessa palliatiivisen hoidon järjestämisestä on koulutuksen kehittäminen nostettu yhdeksi toimenpide-ehdotukseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittämisen monialainen ja työelämälähtöinen EduPal-hanke vastaa tähän tarpeeseen. 

Hankkeessa tehtävä palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen perus- ja jatkokoulutuksen kehittäminen perustuu näyttöön. Hanke toteutetaan moniammatillisesti, ja mukana on 15 hoitotyön opetusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua, kaikki viisi lääketieteen koulutusta toteuttavaa yliopistoa sekä yksi hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö. 

Tuloksena syntyvät osaamis- ja tarvekuvauksiin perustuvat sekä kansainvälisesti vertailukelpoiset opetussuunnitelmasuositukset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen perustason ja erityistason tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään korkeakouluopettajien palliatiivisen hoidon osaamista.  

Hankkeeseen sisältyy keskeisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta eli TKI-toiminta, joka on saumattomasti integroitunut hankkeen eri työryhmien toimintaan. EduPal-hankkeessa TKI-työryhmän keskeisiä tehtäviä ovat hankkeessa tuotettavan tiedon koordinointi ja levittäminen sekä yhteiskunnallinen ja poliittisiin päätöksentekijöihin vaikuttaminen. 

Eri ryhmien näkemyksiä koulutuksen nykytilasta kuultu kattavasti  

Palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittämiseksi kartoitettiin palliatiivisen hoidon koulutuksen nykytila analysoimalla nykyiset sairaanhoitajien ja lääkäreiden opetussuunnitelmat ja haastattelemalla hoitotyön opettajia. Tämän lisäksi valmistumassa olevat sairaanhoitajat ja lääketieteen kandidaatit kertoivat koulutuksen nykytilasta ja osaamisesta.  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset osallistuivat useissa maakunnissa eri puolilla Suomea järjestettyihin alueellisiin työpajoihin, joissa he kertoivat perus- ja erityistason osaamistarpeista.  

Järjestöjen, yhdistysten, ammattiliittojen ja kirkkohallituksen edustajien näkemyksiä eri ammattiryhmien palliatiivisen hoidon osaamisesta selvitettiin kyselyllä. Hankkeen verkkosivujen kautta kerättiin palautetta potilailta, heidän läheisiltään ja kaikilta kiinnostuneilta palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kehittämistarpeista. Lisäksi kehittämistyötä tukee vaikuttavista palliatiivisen hoidon opetusmenetelmistä laadittava systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

Palliatiivisen hoidon YAMK-opintojen pilotissa mukana yli 50 opiskelijaa 

Aineistojen analyysin perusteella on tuotettu kuvaus palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen nykytilasta, palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamistarpeista sekä sairaanhoitajan ja lääkärin osaamiskuvaukset palliatiivisen hoidon perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C). Näitä tietoja on hyödynnetty palliatiivisen lääketieteen ja hoitotyön opetussuunnitelmasuositusten laadinnassa 

Tietoja on hyödynnetty palliatiivisen lääketieteen ja hoitotyön opetussuunnitelmasuositusten laadinnassa.

Opetussuunnitelmasuosituksia on laadittu yliopistoihin lääketieteen lisensiaatin tutkintoon, ammattikorkeakouluihin AMK- ja YAMK-koulutuksiin, palliatiivisen hoitotyön erikoistumiskoulutukseen sekä opettajien täydennyskoulutukseen. Näistä opetussuunnitelmasuosituksista 35 opintopisteen laajuisten palliatiivisen hoidon YAMK -opintojen pilotointi käynnistyi syyskuussa 2019. Pilotissa on mukana viidestä eri ammattikorkeakoulusta yhteensä yli 50 opiskelijaa, joista osa suorittaa opintoja tutkinto-opiskelijoina, osa avoimen ammattikorkeakoulun kautta tai vapaasti valittavina opintoina.

Hankkeen tuloksista ja tuotoksista viestitään monin tavoin – myös viittomakielellä 

Kaikki alustavat tulokset ovat hankkeen käytössä. Hankkeen tuloksia on julkaistu ammattilaisille ja suurelle yleisölle, ja näin on myös saatu palautetta hankkeen osakokonaisuuksien kehittämiseen. Artikkeleita on julkaistu ammatillisissa ja tieteellisissä julkaisuissa sekä mukana olevien oppilaitosten blogeissa. Lisäksi useita artikkeleita on julkaisuprosessissa tai käsikirjoitusvaiheessa.

Hankkeen tuotoksia on myös esitelty kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa, seminaareissa ja koulutuspäivillä puheenvuorojen ja posterien muodossa. Lisäksi hankkeessa on tuotettu opinnäytetöitä ja audiovisuaalista materiaalia, kuten hankkeen viittomakielinen esittelyvideo. Hankkeessa tuotetut opetusmateriaalit sisältävät eri asiantuntijoiden videotallenteita ja luentoja, ja ne tuotetaan Creative Commons -lisenssillä, jolloin materiaalia voidaan hyödyntää laajalti lisenssissä määritellyillä ehdoilla.

Tulevaisuuden näkymät 

Säännöllinen opiskelijapalautteen kerääminen auttaa arvioimaan koulutuksen laatua.

EduPal-hankkeen myötä on tunnistettavissa uusia tutkimus- ja kehittämiskohteita, jotka ovat keskeisiä palliatiivisen hoidon koulutuksen moniammatillisessa kehittämisessä. Säännöllinen opiskelijapalautteen kerääminen auttaa arvioimaan koulutuksen laatua antamalla tietoa hankkeessa kehitettyjen ja pilotoitavien palliatiivisen hoidon opintojaksojen sisältöjen ja pedagogisten ratkaisujen onnistuneisuudesta sekä kehittämistarpeista. Tätä varten koulutuspilottien ja koulutusten tuottaman osaamisen arviointiin on laadittu mittarit. 

Hankkeen aikana on luotu monitieteinen asiantuntijaverkosto. Verkosto tulee vahvistamaan palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetusta, tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä sekä tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen levittämistä koulutukseen ja työelämään.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019080123390

EduPal-hankkeen TKI-työryhmän jäsenet 

projektin asiantuntija Arja Suikkala, yliopettaja TtT, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

projektin asiantuntija Pirjo Kaakinen, yliopistonlehtori, TtT, Oulun yliopisto 

projektin asiantuntija Hanna-Leena Melender, yliopettaja TtT, Vaasan ammattikorkeakoulu 

projektin asiantuntija Pia Mäenpää, lehtori, TtM, Oulun ammattikorkeakoulu 

projektin asiantuntija Hanna-Mari Pesonen, yliopettaja, TtTCentria-ammattikorkeakoulu 

projektin asiantuntija Anne Prest, hoitotyön lehtori, TtMCentria-ammattikorkeakoulu 

projektin asiantuntija Sirpa Salinyliopettaja TtT, Tampereen ammattikorkeakoulu 

projektin asiantuntija Anniina TohmolaTtM, Lapin ammattikorkeakoulu 

projektin asiantuntija Mari Vihelä, lehtori, TtM, Oulun ammattikorkeakoulu 

projektipäällikkö Minna Hökkä, sh YAMK, TtM, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu