Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Uusi karttasivusto paljastaa, miten huono-osaisuus vaihtelee alueiden välillä

Diakin uuden karttasivuston avulla käyttäjät pystyvät vertaamaan oman alueensa huono-osaisuustilannetta muihin alueisiin. Sivusto on suunnattu muun muassa päättäjille, viranhaltijoille, hanketoimijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Olemme Sokra-hankkeessa määritelleet huono-osaisuutta inhimillisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden kautta. Näiden ulottuvuuksien pohjalta olemme laatineet Sotkanet.fi-palvelusta löytyvistä tilastotiedoista niin sanotut huono-osaisuusindikaattorit.

Huono-osaisuusindikaattorit tarjoavat täydennystä päätöksenteon tueksi.

Päätöksenteossa on käytetty paljon sairastavuuskerrointa, joka onkin tärkeä indikaattori. Se ei kuitenkaan yksin riitä huono-osaisuuden ja hyvinvoinnin kuvaamiseen, ja lisäksi sen käytöllä on taipumusta medikalisoida sosiaalisia ongelmia. Huono-osaisuusindikaattorit tarjoavat täydennystä päätöksenteon tueksi.

Uuden Huono-osaisuus Suomessa -karttasivuston myötä alueiden palvelujärjestelmien kehittämisessä on mahdollista hyödyntää eriteltyä tietoa huono-osaisuudesta. Maakunta-, seutukunta- ja kuntatasoinen tieto on suunnattu hanketoimijoille, viranhaltijoille sekä paikallisille ja alueellisille päättäjille.

Eriarvoisuuden kaventaminen ja osallisuuden edistäminen edellyttää tutkittuun tietoon perustuvaa hanketoimintaa ja päätöksentekoa. Vastaamme tähän tarpeeseen tarjoamalla helposti omaksuttavaa ja esitettävää vertailutietoa, jonka avulla palvelujärjestelmää pystyttäisiin kehittämään ja sen myötä tasaamaan alueiden välisiä eroja huono-osaisuudessa.

Miten tuloksia tulkitaan?

Alueita voi vertailla osoittimen arvon tai suuruusjärjestyksen mukaisen sijoittumisen perusteella.

Tulokset tarjoavat vertailutietoa alueiden huono-osaisuustilanteesta. Jos jokin alue sijoittuu vertailussa kärkeen, tarkoittaa se muita alueita huonompaa tilannetta. Alueita voi vertailla osoittimen arvon tai suuruusjärjestyksen mukaisen sijoittumisen perusteella.

Jos esimerkiksi Täydentävä toimeentulotuki -osoitin saa arvon 130, se tarkoittaa, että alueella maksetaan täydentävää toimeentulotukea 30 prosenttia Manner-Suomen keskitasoa enemmän. Tai jos Huono-osaisuuden sosiaaliset seuraukset -osoitin saa arvon 200, se tarkoittaa kyseisen indikaattorin olevan kaksinkertainen keskitasoon verrattuna.

Jos jokin kunta sijoittuu esimerkiksi nuorisotyöttömyydessä sijalle 280, tarkoittaa se verraten pientä nuorisotyöttömyyttä eli hyvää tilannetta. Jos jokin kunta taas sijoittuu vaikkapa toiseksi, se toivottavasti herättää huomaamaan, että olisi syytä tehdä jotakin.

Tuloksia tulkitessa pitää kuitenkin muistaa, että kyse on alueiden tilanteesta suhteessa muihin alueisiin eikä absoluuttisista arvoista. Lisäksi on huomioitava, että esimerkiksi jonkin alueet runsaat terveydenhuollon tai sosiaalipalveluiden käynnit voivat kertoa palvelujen tarpeen lisäksi myös niiden tarjonnasta tai palvelurakenteesta.

Esimerkkejä sivuston hyödyntämismahdollisuuksista

Sivusto sopii hyvin hyödynnettäväksi esimerkiksi henkilölle, jonka täytyy pitää esitys tietyn alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmälle. Hän tutustuu sivustolla alueen huono-osaisuustilanteeseen ja huomaa, että inhimillisen huono-osaisuuden indikaattori saa muuta maata selvästi korkeamman arvon.

Tämän jälkeen hän tutkii kyseisen indikaattorin osamittareita, ja havaitsee, että etenkin nuorisotyöttömyys sekä toimeentulotuen nuorten pitkäaikaisasiakkaiden osamittarit näyttävät muuta maata suurempaa lukemaa. Tällöin hän voi suositella työryhmälle, että nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kannattaa kiinnittää huomiota.

Mutta esityksen pitäjä voi mennä vielä astetta syvemmälle ja tutkia myös alueen yksittäisiä kuntia. Joissain niistä nuorten tilanne saattaa olla alueen muita kuntia huonompi, ja huomio kannattaa kohdistaa niihin. Maakuntatoimijat voivat siis sivuston kautta saada tietoa oman maakuntansa ongelmakohdista, ja mikäli maakunnan jokin seutukunta tai kunta erottuu joukosta, kannattaa panostaa yhteistyöhön kyseisen alueen toimijoiden kanssa.

Sivustosta on hyötyä myös kunnille asukkaiden hyvinvoinnista huolehtimisessa kuntalain mukaisesti.

Sivustosta on hyötyä myös kunnille asukkaiden hyvinvoinnista huolehtimisessa kuntalain mukaisesti. Sivuston kautta kuntatoimijat saavat vertailutietoa oman kuntansa huono-osaisuustilanteesta. Tämän avulla heillä on mahdollisuus kiinnittää huomiota ongelmakohtiin, ja he voivat myös tarkastella kuntia, joissa tilanne näyttää verraten hyvältä, löytääkseen hyviä käytäntöjä, joita hyödyntää omassa kunnassa.

Sivustosta on hyötyä myös hanketoimijoille, jotka voivat esimerkiksi rahoitushakemuksissaan käyttää toiminta-aluettaan kuvaavia tietoja.

Sivustosta hyötyvät monen aluetason ja eri sektoreiden toimijat, jotka saavat sen avulla herätteitä toimintansa kehittämiseen. Tilastotiedot eivät toki kerro kaikkea elämästä numeroiden takana, mutta tilastojen tarkastelu saattaa avata uusia näkökulmia ja oivalluksia huono-osaisuudesta ja alueiden välisestä eriarvoisuudesta.

Myöhemmin on tulossa vielä oma karttansa huono-osaisuuden kustannuksista kuntataloudelle. Otamme mielellämme vastaan jatkokehitysideoita ja palautetta kartaston mahdollisista virheistä!

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042722596

Näin käytät Huono-osaisuus Suomessa -karttasivustoa

Karttasivustolle pääset tästä.

Sivuston käyttäjä pystyy tarkastelemaan huono-osaisuuden osoittimia valitsemalla muuttujaluokaksi Summamuuttujat. On mahdollista tarkastella kutakin osoitinta erikseen tai kaikkien kolmen keskiarvoa valitsemalla Huono-osaisuus yhteensä -muuttujan. Kun muuttujaluokaksi valitsee jonkin tietyn huono-osaisuuden osoittimen, pääsee tarkastelemaan tämän osamittareita.

Käyttäjällä on mahdollisuus selailla tietoja karttapohjalla, ja kartta on mahdollista tallentaa omaan käyttöön eri tiedostomuodoissa. Klikkaamalla kartalla jotakin tiettyä aluetta aktivoituu sivuston oikealla laidalla oleva taulukko, josta näkee kyseisen alueen sijoituksen kaikkien alueiden joukossa.

Sivuston oikealta laidalta voi ottaa esille myös alueprofiilin, josta näkee vertailutiedot kartalta valitun alueen kaikista osoittimista. Alueprofiilin voi ladata omaan käyttöön pdf-muodossa.

Kaikkia osamittareita ei ole saatavilla kaikilla aluetasoilla. Esimerkiksi inhimilliseen huono-osaisuuteen lukeutuva itsemurhakuolleisuus on saatavilla vain maakuntatasoisena tietona.

Vuosittaisten heilahtelujen minimoimiseksi mittareista on laskettu vuosien 2016–2018 keskiarvot. Tämän jälkeen kullekin mittarille on tehty niin sanottu mediaanisuhteutus, jolloin osoittimet kertovat alueen etäisyyden prosentteina keskitasosta.

Sivuston Lisätietoja-osiosta käyttäjä löytää kaikkien osoittimien kuvaukset. Alkuperäiset tilastot, jotka saattavat ulottua hyvinkin pitkälle menneisyyteen, löytyvät helposti Sotkanet.fi-palvelun hakutoiminnon avulla.

Huono-osaisuuden osoittimet

Inhimillinen huono-osaisuus

 • Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat (prosenttiosuus vastaavan ikäisestä väestöstä)
 • Nuorisotyöttömät (prosenttiosuus 18–24-vuotiaasta työvoimasta)
 • Pitkäaikaistyöttömät (prosenttiosuus työvoimasta)
 • Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18–24-vuotiaat (prosenttiosuus vastaavan ikäisestä väestöstä)
 • Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaat (prosenttiosuus vastaavan ikäisestä väestöstä)
 • Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Huono-osaisuuden sosiaaliset seuraukset

 • Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat (prosenttiosuus vastaavan ikäisestä väestöstä)
 • Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta
 • Päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyistä rikoksista syyllisiksi epäillyt / 1 000 asukasta
 • 0–17-vuotiaat lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus (prosenttiosuus vastaavan ikäisestä väestöstä)

Huono-osaisuuden vähentämisen taloudelliset yhteydet

 • Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, euroa / asukas
 • Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokäyttökustannukset, euroa / asukas
 • Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit / 1 000 yli 18-vuotiasta
 • Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta
 • Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta
 • Täydentävä toimeentulotuki, euroa/asukas